Kategoria: Blogit ja vlogit

 • Tiimileiri Riihossa

  Tiimileiri Riihossa

  Muutama viikko kevään tiimi­jak­son alkami­sen jälkeen oli Ink-tiimin aika lähteä leirei­le­mään. Pääsim­me viettä­mään aikaa yhdessä keski­vii­kos­ta perjan­tai­hin kestä­neen leirin aikana Riihon Majata­los­sa Keuruul­la. Leiri­päi­vät menivät hujauk­ses­sa ja onnekas onkin se tiimi­läi­nen, jonka korvis­sa ei leirin jälkeen soinut Rati riti ralla tai Suvivir­si. Leiri oli ihana irtiot­to arjesta, vaikka ei leiril­le laiskot­te­le­maan lähdet­ty! Riihon Majata­lon idylli­nen…

  Lue lisää

 • Yhteisöpedagogi – järjestötyön ammattilaisena

  Yhteisöpedagogi – järjestötyön ammattilaisena

  Aloitin avoimes­sa AMK:ssa kurkis­tus­kurs­sin yhtei­sö­pe­da­go­gi­aan ja ensim­mäis­ten tehtä­vien joukos­sa oli tehdä haastat­te­lu työssä käyväs­tä yhtei­sö­pe­da­go­gis­ta. Otin yhteyt­tä Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­jaan Sampo-Ilmariin ja kysäi­sin löytyi­si­kö työyh­tei­sös­tä moisel­la ammat­ti­ni­mik­keel­lä työnte­ki­jää.. ja löytyi­hän sieltä! Haastat­te­lu sovit­tiin aamulla pidet­tä­väk­si, jotta itsek­kin kerkei­sin omaan työhöni, koulun­käyn­nin ohjaa­jak­si. Olen toimi­nut tukiop­pi­la­soh­jaa­ja­na, jonka kautta Music Against Drugs ry on tuttu…

  Lue lisää

 • Pelimuseovisiitti Tampereella

  Pelimuseovisiitti Tampereella

  Päiväm­me Ink-tiimil­lä alkoi bussi­mat­kal­la kohti Tampe­reen matka­huol­toa, josta sitten patikoim­me Suomen pelimuseol­le Tampe­reel­le. Päivän aikana ehdimme tutus­tua Suomen pelimuseoon ja samassa yhtey­des­sä oli myös mahdol­li­suus käydä tutus­tu­mas­sa Suomen jääkiek­ko­museoon sekä Tampe­reen luonnon­tie­teel­li­seen museoon. Päivä Pelimuseos­sa oli hyvin antoisa, hauska, ratki­rie­mu­kas. Emoti­aa­li­nen päivä ainakin omalta osalta­ni, koska museos­sa oli pelaa­jien paitoja, kuvia ja saavu­tuk­sia, joita pienem­pä­nä…

  Lue lisää

 • Apuohjaajana mediatiimissä: Kokemusta kahdesta alasta

  Apuohjaajana mediatiimissä: Kokemusta kahdesta alasta

  Työsken­nel­les­sä­ni kevään 2019 ohjaus­tii­mis­sä kiinnos­tuin ohjausa­las­ta ja nuorten kanssa tehtä­väs­tä työstä. Tiimi­jak­son aikana ehdin saada paljon harjoi­tus­ta erilai­sis­ta ohjaus­ti­lan­teis­ta. Koska olen nykyi­sel­tä koulu­tuk­sel­ta­ni media­no­mi, ajatus ohjaus­työn ja media-alan yhdis­tä­mi­ses­tä on pyöri­nyt mieles­sä. Siitä heräsi ajatus mahdol­li­suu­des­ta toimia apuoh­jaa­ja­na Ink-tiimis­sä media- ja viestin­tä­tii­min kanssa, erään­lai­se­na mento­ri­har­joit­te­li­ja­na. Tätä pääsin­kin kokei­le­maan yhdek­sän­nen Ink-tiimin kanssa syyskuus­sa 2019. Mento­roin­ti­jak­son alkaes­sa…

  Lue lisää

 • Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä monella tavalla

  Ehkäisevää päihdetyötä voi tehdä monella tavalla

  Aloitin Music Against Drugs ry:n kesätii­mis­sä kesäkuus­sa, kuulin tästä mahdol­li­suu­des­ta Nuorten taide­työ­pa­jan kautta. Music Against Drugs ry:ssä olen päässyt mahta­vaan poruk­kaan, jossa teemme yhdessä yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kamppis­ta tuntei­den käsit­te­lys­tä eläina­vus­tei­suu­den avulla. Music Against Drugs ry:ssä työsken­te­ly on ollut itsel­le­ni mahtava uusi kokemus ja olen saanut sitä kautta paljon lisää itsevar­muut­ta ja luottoa siihen, että osaan…

  Lue lisää

 • Vapaaehtoisena Music Against Drugs ry:ssä

  Vapaaehtoisena Music Against Drugs ry:ssä

  Jyväs­ky­län Hippos­hal­lil­la  järjes­tet­tiin viime kuussa nuoril­le suunnat­tu Touko­fest-tapah­tu­ma. Me Music Against Drugs ry:n vapaa­eh­toi­set osallis­tuim­me tapah­tu­man järjes­tä­mi­seen omalla toimin­ta­pis­teel­läm­me. Meidän aluee­seen sisäl­tyi VR-pelitelt­ta, pakohuo­ne, erilli­nen pelipis­te mm. Fortni­ten pelaa­mi­sel­le sekä infopis­te, jossa toimin itse vastaa­va­na. Infopis­teel­lä peluu­tim­me Kahoot-tieto­vi­saa, otimme pakohuo­neen ilmoit­tau­tu­mi­set vastaan, autoim­me vapaa­eh­toi­sek­si liitty­mi­ses­sä, keräsim­me palau­tet­ta sekä tietys­ti se tärkein, eli jutus­te­lim­me tapah­tu­mas­sa kävijöi­den…

  Lue lisää

 • Meidän matka MAD:lla

  Meidän matka MAD:lla

  “En ajatel­lut ennen Ink-tiimiin liitty­mis­tä, että se ja sen tuomat kokemuk­set voisi­vat vaikut­taa minuun ja elämää­ni näin paljon. Sain työsken­nel­lä mahta­vien ihmis­ten kanssa ja toteut­taa toivei­ta­ni ja oppia paljon uutta. “  Janna Haimme Music Against Drugsil­le samois­ta syistä. Kouluis­sam­me koulu­tuk­seen kuuluva harjoit­te­lu tuli ajankoh­tai­sek­si ja tarvit­sim­me paikan, jossa voisi suorit­taa ohjaa­van toimin­nan oppimis­ta­voit­tei­ta. Loppu tiimi­jak­sos­ta…

  Lue lisää

 • Pelitiimi ESITTÄYTYY

  Pelitiimi ESITTÄYTYY

  Visual Novel: Pelitiimi/Game council Characters Downloadable Content/DLC Character Unfinished/Shelved character arcDue to outside circumstances and limited resources this character did not end up in the game. Katso traileri/Link to the game´s trailer!

  Lue lisää

 • Ohjaustiimin eli “Ohjustiimin” kevät

  Ohjaustiimin eli “Ohjustiimin” kevät

  Ink-tiimin ohjaus­tii­min perus­teh­tä­viin kuuluu muun muassa viikot­tais­ten aktivi­teet­tien suunnit­te­lu, kuten aamus­tart­tien suunnit­te­lu ja ohjaa­mi­nen, tauko-ohjel­man vetämi­nen sekä yhtei­söl­li­sen liikun­nan järjes­tä­mi­nen. Tänä keväänä me tiimi 8:n ohjaus­tii­mis­sä eli tutta­val­li­sem­min Ohjus­tii­mis­sä olemme myös usein esitel­leet toimis­ton tiloja ja Ink-tiimin toimin­taa vierai­li­joil­le. Mukaan on mahtu­nut kuiten­kin myös hieman isompia projek­te­ja. Ink-tiimin omat teema­päi­vät Olemme tänä keväänä järjes­tä­neet kaksi…

  Lue lisää

 • Yhteisöllinen unelmakartta keräsi ajatuksia yksinäisyydestä

  Yhteisöllinen unelmakartta keräsi ajatuksia yksinäisyydestä

  Poikkeuk­sel­li­sen lämpi­mä­nä huhti­kui­se­na perjan­tai­aa­mu­na kannoim­me autosta kassil­li­sen askar­te­lu­vä­li­nei­tä, pöydän, roll-upin ja reippaan pinon aikakausi­leh­tiä keskus­tan nuorten­ti­la Bosta­ril­le. Paikal­la oli jo täysi tohina päällä, kun Nuorten Taide­työ­pa­ja sekä Exilia Gaming valmis­te­li­vat parhail­laan pakohuo­net­ta ja Overwatch-pelipis­tet­tä. Puittei­na oli pian Jyväs­ky­län keskus­tas­sa alkava, kaike­ni­käis­ten yksinäi­syyt­tä käsit­te­le­vä Yksinäi­syy­des­tä yhtei­sek­si ‑tapah­tu­ma, jota varten myös Bosta­rin tilat olivat valmis­tu­mas­sa erilais­ta yhteis­tä…

  Lue lisää

 • Mitä Pinnalle!-kampanja meille opetti?

  Mitä Pinnalle!-kampanja meille opetti?

  Tämän kevään Ink-tiimi­toi­min­nan yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi (eli tutta­val­li­sem­min Yma-tiimi) otti haasteek­seen nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sen. Music Against Drugs ry:n sosiaa­li­sen median kanavis­sa toteu­te­tun kilpai­lun tulok­se­na kampan­ja sai upean ja tavoi­tet­ta hienos­ti kuvaa­van nimen Pinnal­le!. Kampan­jan pääasial­li­sik­si tavoit­teik­si hahmot­tui­vat nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen, ajankoh­tai­sen ja nuori­so­läh­töi­sen tiedon hankki­mi­nen sekä jakami­nen, nuorten osalli­suu­den lisää­mi­nen sekä nuorten oman äänen kuulu­viin…

  Lue lisää

 • Kevään 2019 media- ja viestintätiimi esittäytyy

  Kevään 2019 media- ja viestintätiimi esittäytyy

    Moi, olet juuri pääty­nyt lukemaan kevään 2019 media- ja viestin­tä­tii­min esitte­lyä. Meidän tiimi on järjes­tyk­ses­sään numeron 8. Tiimim­me muodos­tuu neljä jäsenes­tä ja heistä lisää seuraa­vak­si. Juho (oik.) on taite­li­jak­si synty­nyt valoku­vauk­sen ihmemies. Tero on meidän tiimin ns. some-expert­ti. Aivot raksut­ta­vat kuin kellos­sa viisa­rit konsa­naan, joskus vähän nopeam­min­kin. Ideoi­den tulva on niin valla­ton, että  sen huomaa…

  Lue lisää

 • Pyörät pyörimään

  Pyörät pyörimään

  Toimis­tom­me otti uuden askeleen kohti aktii­vi­sem­paa ja hyvin­voi­vem­paa työtä, kun pääsim­me yhteis­työ­hön treenikauppa.fi:n kanssa. Saimme toimis­tol­lem­me yhteis­työn tiimoil­ta kunto­pyö­riä, joita on tarkoi­tus hyödyn­tää työn ohessa. Sekä nuoret että työnte­ki­jät aikovat hyödyn­tää pyöriä kuntoi­lu­tar­koi­tuk­ses­sa ja siten koko toimis­ton väki pääsee kiinni aktii­vi­sem­paan arkeen. Pyörät tuovat mukanaan monen­lai­sia hyötyjä, ne muun muassa edistä­vät hyvin­voin­tia, työssä jaksa­mis­ta ja…

  Lue lisää

 • Esittelyssä: bänditiimi

  Esittelyssä: bänditiimi

  Bändi­tii­mis­sä soitel­laan ja oleil­laan rennois­sa merkeis­sä. Voit ottaa jakson tavoit­teek­si oman biisin tekemi­sen tai jonkun muun projek­tin, jota on mukava työstää. Voit myös oman tiimisi kanssa osallis­tua muiden tiimien järjes­tä­miin projek­tei­hin erilai­sil­la musiik­kie­si­tyk­sil­lä. Jokai­nen saa tulla soitte­le­maan, olit sitten vasta-alkaja tai kokenut konkari. Ei haittaa vaikka et olisi koskaan edes pitänyt mitään soitin­ta kädessä. Rohkeas­ti…

  Lue lisää

 • Ystävänpäivätempaus 14.2.2019

  Ystävänpäivätempaus 14.2.2019

       Lähdim­me kehit­te­le­mään tempaus­ta ystävän­päi­vää varten vähän vahin­gos­sa.   Kun idea heitet­tiin ilmoil­le, muutama vapaa­eh­toi­nen lähti suunnit­te­le­maan ja viemään ideaa eteen­päin. Ryhmä kasvoi lopulta 6 hengen kokoi­sek­si porukak­si meidän eri tiimien jäsenis­tä. Lyhyel­lä suunnit­te­lul­la saimme tapah­tu­man onnis­tu­maan noin viikos­sa alusta loppuun. Tempauk­sel­la halusim­me ilahdut­taa ihmisiä ystävän­päi­vä­nä. Tapah­tu­ma paikak­si valikoi­tui Jyväs­ky­län Forum, johon saimme luvan pystyt­tää…

  Lue lisää

 • Feel Good-tapahtuma (14.11.2018)

  Feel Good-tapahtuma (14.11.2018)

     YMA-tiiminä (yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi) laitoim­me liikkeel­le #liikkuen­po­si­tii­vi­sek­si kampan­jan. Keski­viik­ko­na 14.11. meidän tiimin Feel Good-tapah­tu­man paikka­na toimi monikult­tuu­ri­kes­kus Glorian aulati­la. Tapah­tu­man ideana oli se, että saadaan ihmiset liikku­maan ja heille lisää positii­vi­sia mieli­ku­via liikun­nas­ta ja elämäs­tä yleensä. Meiltä löytyi kunto­pyö­räi­lyä, positii­vis­ten ajatus­ten maalaus­ta taulul­le, Suomen Mielen­ter­veys­seu­ran kortte­ja, joihin sai kirjoit­taa omia ajatuk­si­aan jatka­mal­la kortin lauset­ta…

  Lue lisää

 • Mediatiimi a.k.a. “mafiatiimi” esittäytyy

  Mediatiimi a.k.a. “mafiatiimi” esittäytyy

    Jos olisin musiikki olisin… ? Samuli: Meri Aku: Säkki­pil­li Isto: Joutsen­lau­lun kaksi ensim­mäis­tä nuottia Emmi: rummut Jos ratsastaisit auringonlaskuun, millä ratsastaisit? S: Yksisar­vi­sel­la A: Matti Nykäsel­lä I: KITTil­lä E: kamelil­la Mikä muumihahmo olisit? S: Muumi­pap­pa A: Joku Hatti­va­teis­ta I: Nipsu varmaan E: pikku myy Jos olisit voiveitsi, mitä leipää voitelisit? S: Saaris­to­limp­pu A: Sämpy­löi­tä…

  Lue lisää

 • Tiimileiri Riihossa

  Tiimileiri Riihossa

  Niin kului kolme tiimi­lei­ri­päi­vää kuin siivil­lä ohi lentäen. Lähdim­me maanan­tai­na aamusta kohti Riihon Majata­loa tehtä­vä­nä tutus­tua toisiim­me parem­min ja kehit­tä­mään impro­vi­soin­ti- taitoa. Riihon Majata­lo oli hyvin kiintoi­sa majapaik­ka, koska kysei­sel­lä talolla on pitkä ja värikäs histo­ria, mutta iästään huoli­mat­ta sieltä löytyi tarvit­ta­vat nykypäi­väi­set tarpeet, kuten langa­ton verkko sekä todella tilavat suihku- ja sauna­ti­lat. Henki­lö­kun­ta piti…

  Lue lisää

 • Ajatuksia jännittämisestä

  Ajatuksia jännittämisestä

    Kävimme tänään Tulevai­suu­den polku ‑valmen­nuk­ses­sa läpi jännit­tä­mis­tä ilmiönä. Valmen­nus piti sisäl­tään keskus­te­lua jännit­tä­mi­seen liittyen ja erilai­sia toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia. Tässä muutama ajatus, joita minulle heräsi valmen­nuk­ses­sa. Jänni­tys on osa ihmis­luon­toa, lähes kaikki kärsi­vät siitä enemmän tai vähem­män. Elämäs­sä tulee olla jänni­tys­tä, koska elämä ilman sitä olisi tylsää ja tarkoi­tuk­se­ton­ta. Jänni­tys on terveel­lis­tä. Vähäi­nen jänni­tyk­sen hallin­ta­ky­ky…

  Lue lisää

 • Matkalla loistoon!

  Matkalla loistoon!

  Olen Jyväs­ky­län konser­va­to­riol­la, on maanan­tai. Käytävä kuhisee ihmisiä ja tunnel­ma on odotta­vai­nen. Kaikki odotta­vat Silta-salin ovien avausta. Olen ystävie­ni kanssa ja fiilis on tosi innos­tu­nut. Vihdoin Silta­sa­lin ovet avataan ja ihmiset pääste­tään sisään istuma­pai­koil­le. Menemme kaveri­jouk­ko­ni kanssa vierek­käi­sil­le paikoil­le. Hetken istut­tuam­me sammuu salin valot ja isolle scree­nil­le ilmes­tyy loisto-konser­tin intro­vi­deo, katson sitä haltioi­tu­nee­na. Video loppuu…

  Lue lisää

 • Taukojumppaa uusissa Nipponsportin tatameissa

  Taukojumppaa uusissa Nipponsportin tatameissa

  Music Against Drugs:in tilat saivat piris­tys­tä, kun Nippons­por­til­ta tilatut tatamit saapui­vat tauko­jump­pa­huo­nee­seen koris­ta­maan lattioi­ta. Matot luovat viihtyi­syyt­tä, eikä erilli­siä jumppa­mat­to­ja tarvit­se nyt kannis­kel­la erikseen tiloi­hin. Aikaa säästyy siis huomat­ta­vas­ti ja polvet­kin kiittä­vät. Kaatu­mi­sia ei tarvit­se nyt pelätä, koska tatamit pysyvät myös hyvin paikal­laan. Tatamis­sa on väreinä punai­nen ja sininen. Tauko­jump­pa­huo­nees­sa on myös helpom­paa pelata pallo­pe­le­jä,…

  Lue lisää

 • STAGE LAN — 142

  STAGE LAN — 142

  Stage142 on Jyväs­ky­län eSports-Seuran ja JAMKin tieto­jen­kä­sit­te­ly­opis­ke­li­joi­den järjes­tä­mä LAN-tapah­tu­ma, jossa pelataan yhdessä tieto­ko­ne- ja konso­li­pe­le­jä. Paikka­na toimii JAMKin pääkam­puk­sen ruokala. Tapah­tu­mas­sa on tarjol­la kisoja erinäi­sis­tä peleis­tä kuten CS:GO, NHL ja ProPilkki2. Tapah­tu­ma on maksul­li­nen: 35 euroa maksa­val­la konepaik­ka­li­pul­la ostat itsel­le­si paikan, jonne voit tuoda tieto­ko­neen tai muun pelikon­so­lin. Tapah­tu­ma­lip­pu­jen saadut tuotot eivät kuiten­kaan mene voitok­si,…

  Lue lisää

 • Esittelyssä ohjaus- ja tapahtumatiimi

  Esittelyssä ohjaus- ja tapahtumatiimi

  Moi! Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meitä on täällä viisi (5)  jäsentä. Jee! Meillä olisi tarkoi­tus tehdä erilai­sia tapah­tu­mia mahdol­li­suuk­sien mukaan. Tämän tiimin kautta saamme oppia erilai­sia asioita, kuten juuri­kin tapah­tu­mien suunnit­te­lua ja toteut­ta­mis­ta. Meillä on myös mahdol­li­suus ohjata erilai­sia tuokioi­ta, kuten jokapäi­väi­set tauko­jum­pat. Lisäksi suunnit­te­lem­me ja toteu­tam­me jokaviik­koi­sia yhteis­lii­kun­ta­tuo­kioi­ta. Vaihtoeh­toi­ses­ti  toteu­tam­me myös muiden tiimi­läis­ten…

  Lue lisää

 • Esittelyssä kevään media- ja viestintätiimi

  Esittelyssä kevään media- ja viestintätiimi

    Tiimiim­me kuuluu Pepe, Pinja, Niina, Salla & Minja. Meidän keskiar­voi­nen ikämme on 21,2‑vuotta. 60% pitää ananak­ses­ta 100% pitää kahvis­ta 100% juo kahvia 80% kokee haasteet mielui­sak­si Mikä on paras lahja minkä olet antanut? Salla: Matkan toiseen maahan Pinja: Elokuva Niina: Pehmo­le­lu Minja: Keikka­li­put. Pepe: Nimel­tä­mai­nit­se­ma­ton LP-levy Jos saisit olla mateli­ja, mikä mateli­ja olisit? Salla: Coelo­hyp­sis Pinja: Iguaani. Niina:…

  Lue lisää

 • Kesäni kesätiimissä

  Kesäni kesätiimissä

  Kesää voi viettää monella eri tapaa.Joku voi olla kesätöissä jäätelökioskilla, joku voi opiskella kesäopintoja tai joku voi vain saada yöseuraa Kirkkopuiston puluista. Itselläni ei ihan noissa piireissä kesä sujunut, vaikka kadulla hengasinkin kahden loistotyypin kanssa ja häiritsin ihmisiä kyselemällä heiltä syvällisiä kysymyksiä. Miksi tein noin, saatat kysyä. No, teimme kahden kaveri­ni kanssa pienen ja useita­kin tahoja…

  Lue lisää

 • Mintun ja Rosan TET-kuulumisia

  Mintun ja Rosan TET-kuulumisia

  Tulimme TET-harjoit­te­luun Music Against Drugs ry:hyn maanan­tai­na. Olimme innok­kai­ta ottamaan tulevan viikon vastaan, eikä kumpaa­kaan meistä jännit­tä­nyt erityi­sem­min. Tulles­sam­me toimis­tol­le esitte­lim­me itsemme muuta­mal­le ihmisel­le. Kaikki olivat todella mukavia ja iloisia. Harmik­sem­me ohjaa­jam­me Miia sairas­tui, mutta onneksi toimis­ton muu väki auttoi meitä tehtä­vis­sä ja antoi niitä lisää. Ensim­mäi­nen päivä meni tutus­tues­sa yhdis­tyk­seen ja sen toimin­taan. Päivän…

  Lue lisää

 • Suomen luonnosta en luopuisi

  Suomen luonnosta en luopuisi

  Yhtenä aamuna heräsin ahdis­tuk­seen, joka tuntui syvällä rinta­las­tan alla. Istuin vanhem­pie­ni olohuo­nees­sa katso­mas­sa presi­dent­ti Koivis­ton hauta­jai­sia, kun vieres­sä­ni makaava koira alkoi käyttäy­tyä levot­to­mas­ti ja vain muuta­maa minuut­tia myöhem­min ukkonen jyrisi niin kovaa, että se sai ikkuna­la­sit helise­mään. Se tuntui luissa ja ytimis­sä, jokai­ses­sa selkä­ran­ka­ni nikamas­sa ja jokai­ses­sa hengen­ve­dos­sa­ni. Tuntui kuin olisin hengit­tä­nyt sen mukana, kuunte­lin…

  Lue lisää

 • Anssi Kela feat. Jyväskylän sinfonia ‑ilta Music Against Drugs ry:n kanssa

  Anssi Kela feat. Jyväskylän sinfonia ‑ilta Music Against Drugs ry:n kanssa

  13.5. Jyväs­ky­län Sinfo­nia järjes­ti konser­tin Anssi Kelan kanssa, ja he tarjo­si­vat meille mahdol­li­suu­den päästä kuunte­le­maan tätä konsert­tia Music Against Drugs ry:n porukan kesken. Kerron nyt lyhyes­ti tästä konsert­ti­ko­ke­muk­ses­ta­ni! Tapasim­me vähän ennen show´ta koko porukan kanssa Pavil­jon­gin aulassa. Itse olin ainakin todella odotta­vai­sin mielin, koska en ole ikinä päässyt kuunte­le­maan sinfo­niaor­kes­te­ria livenä. Lisäksi mielen­kiin­toi­nen yhdis­tel­mä sinfo­ni­aa…

  Lue lisää

 • Ink-tiimin kevään 2017 soma-kampanjassa taistellaan syrjintää vastaan ja ollaan syrjittyjen puolella

  Ink-tiimin kevään 2017 soma-kampanjassa taistellaan syrjintää vastaan ja ollaan syrjittyjen puolella

  Sun puolel­la 2017 on syrjin­nän ja kiusaa­mi­sen vastai­nen kampan­ja. Syrjin­tä kuuluu olennai­ses­ti koulu­kiusaa­mi­seen, vaikka se onkin usein vaikea mieltää kiusaa­mi­sek­si ja se jää siksi usein huomioi­mat­ta. Tavoit­tee­nam­me on lisätä tietout­ta syrjin­näs­tä ja sen mahdol­li­sis­ta vaiku­tuk­sis­ta, sekä lisätä tietoi­suut­ta siitä, kuinka puuttua syrjin­tään. Lisäksi tavoit­tee­nam­me on lisätä tietoi­suut­ta erilai­sis­ta tukiver­kos­tois­ta ja selven­tää nuoril­le, mistä hakea apua…

  Lue lisää