Ajatuksia jännittämisestä

alt=" "

 

Kävimme tänään Tulevai­suu­den polku ‑valmen­nuk­ses­sa läpi jännit­tä­mis­tä ilmiönä. Valmen­nus piti sisäl­tään keskus­te­lua jännit­tä­mi­seen liittyen ja erilai­sia toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia. Tässä muutama ajatus, joita minulle heräsi valmen­nuk­ses­sa.

Jänni­tys on osa ihmis­luon­toa, lähes kaikki kärsi­vät siitä enemmän tai vähem­män. Elämäs­sä tulee olla jänni­tys­tä, koska elämä ilman sitä olisi tylsää ja tarkoi­tuk­se­ton­ta.

Jänni­tys on terveel­lis­tä. Vähäi­nen jänni­tyk­sen hallin­ta­ky­ky taas ei. Paras tapa kehit­tää omaa jänni­tyk­sen­hal­lin­taa on mennä usein mukavuusa­luei­den ulkopuo­lel­le.

Esiin­ty­mis­ti­lan­teis­sa jänni­tyk­sen­hal­lin­ta piste­tään aina koetuk­sel­le. Pienten virhei­den pelko on läsnä, mutta kun tilai­suu­den saa onnis­tu­maan ongel­mit­ta, ei ole sen parem­paa oloa maail­mas­sa, koska siinä vaihees­sa ymmär­tää, että olen kukis­ta­nut oman sisäi­sen jänni­tyk­se­ni.

Jani Kinnu­nen, Ink-tiimi 7