Digi-Ink

Osal­lis­tu mak­sut­to­miin verk­ko­val­men­nuk­siin edis­tääk­se­si hyvin­voin­tia­si tai opin­to­ja­si!

Kam­pan­jat

Tule mukaan teke­mään kam­pan­joi­ta sinul­le tär­keis­tä aiheis­ta – hyväs­sä poru­kas­sa!

Amik­sil­le

Hyvin­voi­va Amis on amma­til­li­sil­le opis­ke­li­joil­le suun­nat­tua toi­min­taa – ver­kos­sa ja live­nä!

Ink-tii­mi

Etsit­kö työ­ko­kei­lu- tai har­joit­te­lu­paik­kaa? Kai­paat­ko yhtei­söl­lis­tä teke­mis­tä?

Tapah­tu­mat

Läh­de jär­jes­tä­mään Rie­mu­fest
-tapah­tu­mia hyväs­sä poru­kas­sa ympä­ri Suo­mea!

ISGee

Kiin­nos­taa­ko yhdes­sä pelaa­mi­nen? Tuu mukaan ISGee-peliyh­tei­sön toi­min­taan!

Nyt

 • Musiik­ki­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Musiik­ki­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Osal­lis­tu musiik­ki­kil­pai­luun, tavoit­te­le paik­kaa 22.3. jär­jes­tet­tä­vän Rie­mu­fest-tapah­tu­man sta­gel­la ja voi­ta Zoom H4N Pro ‑kan­net­ta­va tal­len­nin (arvo 219€) sekä taus­ta­kan­gas bän­dil­le­si CD-Part­ne­rin kaut­ta!   Musiik­ki­kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua…

  Lue lisää

 • Kuva­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Kuva­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Osal­lis­tu kuva­kil­pai­luun tee­mal­la “RIE­MU”! Ker­ro meil­le yhdel­lä kuval­la, mil­tä “rie­mu” sinun kuvaa­ma­na näyt­tää? Voit ottaa osaa kil­pai­luun joko tee­maa ilmen­tä­väl­lä valo­ku­val­la, piir­rok­sel­la tai maa­lauk­sel­la, tyy­li…

  Lue lisää

 • Toi­min­ta­to­ri

  Toi­min­ta­to­ri

  Rie­mu­fest-tapah­tu­man (ent. Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­ma) toi­min­ta­to­ri tar­jo­aa kun­nan har­ras­te­toi­mi­joil­le mak­sut­to­man foo­ru­min toi­min­nan näky­vyy­den edis­tä­mi­seen ja uusien poten­ti­aa­lis­ten har­ras­ta­jien tapaa­mi­seen. Oman info­pis­teen lisäk­si har­ras­te­toi­mi­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuo­ril­le toi­min­ta­to­ri tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den pääs­tä kuu­le­maan eri­lai­sis­ta tavois­ta har­ras­taa paik­ka­kun­nal­laan…

  Lue lisää

Tapah­tu­mat

 • Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  🔥JYVÄSKYLÄ!🔥Kalenterit esiin ja päi­vä­mää­rää muis­tiin, sil­lä tämän kevään paras tapah­tu­ma tulee täs­sä! ✨ Per­jan­tai­na 22.3. kel­lo 17–22 Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­la (Vetu­ri­tal­lin­ka­tu 640100 Jkl) jär­jes­te­tään ylä­kou­lui­käi­sil­le ja…

  Lue lisää

 • Olo­huo­ne kes­ki­viik­koi­sin

  Olo­huo­ne kes­ki­viik­koi­sin

  Tapah­tu­mat joka kes­ki­viik­ko klo 16–20. Tule mukaan ISGeen Olo­huo­nee­seen! Olo­huo­nees­sa on luvas­sa ren­toa ja muka­vaa yhdes­sä­oloa eri tee­moil­la mm. eri­lais­ten pelien pelaa­mis­ta, pik­nik­ke­jä ja yhdes­sä…

  Lue lisää

 • Kevään 2024 Ink-tii­mi käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa

  Kevään 2024 Ink-tii­­mi käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa

  Ink-tii­­mi on kevään 2024 osal­ta täyn­nä ja seu­raa­vak­si mukaan voi hakea kesä­kuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tii­­miin. Lue lisää Ink-tii­­min mah­dol­li­suuk­sis­ta alla ole­van lin­kin kaut­ta. Kevään 2024…

  Lue lisää

Uusim­mat artik­ke­lit

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria ISGee-peliyh­tei­söön

  Haem­me koor­di­naat­to­ria ISGee-peliyh­­tei­­söön

  Ovat­ko verk­ko- ja kon­so­li­pe­lit, lanit sekä lau­ta­pe­lit ja nii­den ympä­ril­lä ole­va kult­tuu­ri sinul­le tut­tua? Nau­tit­ko myös nuor­ten paris­sa työs­ken­te­lys­tä? Haluai­sit­ko teh­dä töi­tä näi­den asioi­den paris­sa? …

  Lue lisää

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria

  Haem­me koor­di­naat­to­ria

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Digi-Ink-toi­­min­­taan Koor­di­naat­to­ria Tule teke­mään kans­sam­me tär­ke­ää työ­tä nuor­ten ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si! Tar­jol­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de iloi­ses­sa ja…

  Lue lisää

 • Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

  Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Ink-tii­­mi­­toi­­min­­taan Tii­mi­pääl­lik­köä Etsit­kö työ­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen paris­sa? Haluat­ko työs­ken­nel­lä osa­na ilois­ta ja kan­nus­ta­vaa työyh­tei­söä ja pääs­tä edis­tä­mään…

  Lue lisää