Digi-Ink on ver­kos­sa toteu­tet­ta­vaa mak­su­ton­ta toi­min­taa, jol­la edis­te­tään hyvin­voin­tia, itse­tun­toa, opin­to­ja, työn­ha­kua sekä liik­ku­mis­ta! Toi­min­ta on suun­nat­tu 18–29 ‑vuo­tiail­le.

Alta näet tule­vat val­men­nuk­set, joi­hin voit osal­lis­tua mis­tä päin Suo­mea tahan­sa. Osal­lis­tu­mi­nen on ilmais­ta, eikä sido mihin­kään. Lisää tie­toa val­men­nuk­sis­ta alem­pa­na sivul­la. Otam­me myös vas­taan ideoi­ta val­men­nuk­sil­le. Jos sinul­la oli­si siis idea min­kä­lais­ta val­men­nus­ta pitäi­si olla tar­jol­la, jätä ehdo­tuk­se­si yhteys­tie­to­lo­mak­keen kaut­ta!

Jätä yhteys­tie­to­si alla ole­vas­ta pai­nik­kees­ta, niin kuu­let lisää toi­min­nas­ta. Yhteys­tie­to­jen jät­tä­mi­nen ei sido sinua mihin­kään.

GOALS-VAL­MEN­NUS

Haluai­sit­ko nos­taa itse­tun­toa­si, roh­keut­ta­si ja kar­toit­taa omaa poten­ti­aa­lia­si? Onko sinul­la halu vah­vis­taa mah­dol­li­suuk­sia­si työn­ha­ki­ja­na? Tule GOALS -val­men­nuk­seen! Val­men­nuk­ses­sa pää­set nos­ta­maan esiin omat vah­vuu­te­si ja kehit­tä­mään itse­tun­toa­si. Val­men­nuk­ses­sa tava­taan 4 ker­taa ja jokai­sel­la tapaa­mi­sel­la on oma tee­man­sa. Val­men­nus tapah­tuu Zoo­mis­sa, joten voit osal­lis­tua mis­tä vain.


MOTI-VAL­MEN­NUS

Opis­ke­lu voi olla todel­la haas­ta­vaa, mut­ta oikeil­la mene­tel­mil­lä sii­tä voi teh­dä huo­mat­ta­vas­ti hel­pom­paa! MOTI ‑val­men­nuk­ses­sa käy­dään läpi juu­ri nii­tä asioi­ta, jot­ka aut­ta­vat sinua teke­mään opis­ke­luis­ta­si hel­pom­paa ja saat tukea opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tion löy­tä­mi­seen! Val­men­nus tapah­tuu Zoo­mis­sa, joten voit osal­lis­tua mis­tä vain.

TAI­TO-RYH­MÄ

Olet­ko tai­tees­ta ja itseil­mai­sus­ta kiin­nos­tu­nut 18–29-vuotias ja kai­paat poruk­kaa ympä­ril­le­si? Tuu Digi-Inkin TAI­TO ‑ryh­mään!

TAI­TO kerää yhteen eri tai­deil­mai­sun tavois­ta kiin­nos­tu­nei­ta ihmi­siä. Ryh­mäs­sä toteu­te­taan sekä omia, että yhtei­siä tai­de­pro­jek­te­ja ja pro­jek­tit hui­pen­tu­vat yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn. Aikai­sem­mal­la koke­muk­sel­la ei ole väliä. Ryh­mä tapaa joka tors­tai ilta­päi­vä ver­kos­sa ja tapaa­mis­ten tee­mat sovi­taan yhdes­sä. Jätä yhteys­tie­to­si niin kuu­let lisää!


Kevään TAI­TO-ryh­mä 25.1.—4.4.2024

LII­KUN­TA­HAAS­TE

Onko ter­veel­li­set elä­män­ta­vat ja hyvä olo hukas­sa? Tulee­ko lii­kut­tua lii­an vähän? Ota vas­taan Digi-Inkin LII­KUN­TA­HAAS­TE, jos­ta saat lisä­mo­ti­vaa­tio­ta pääs­täk­se­si omaan tavoit­tee­see­si. Haas­teen lopuk­si pää­set pal­kit­se­maan itse­si valit­se­mal­la­si pal­kin­nol­la!

OPIN­TO­PII­RI

Olet­ko opis­ke­li­ja tai teet­kö jotain muu­ta pro­jek­tia? Yksin teke­mi­nen ei aina moti­voi ja on han­ka­la aloit­taa. Opin­to­pii­ris­sä kokoon­nu­taan sään­nöl­li­ses­ti yhteen teke­mään omia kou­lu­teh­tä­viä eteen­päin, jol­loin ne var­mas­ti ete­ne­vät. Samal­la voi halu­tes­saan jutus­tel­la ja kysel­lä vink­ke­jä muil­ta! Opin­to­pii­ri on avoin­ta kai­kil­le opis­ke­li­joil­le ja voit tul­la mukaan mil­loin vain sinul­le sopii! Opin­to­pii­ri toteu­te­taan Zoo­mis­sa.

Jäi­kö joku asia mie­ti­tyt­tä­mään? Kysy lisää:

Jes­sica Piis­pa­nen
jessica.piispanen@riemufinland.fi
+358 50 343 819

Löy­dät Jes­sican myös jär­jes­töm­me Discor­dis­ta nimi­mer­kil­lä Jes­sica Digi-Ink