Digi-Ink on verkos­sa toteu­tet­ta­vaa maksu­ton­ta toimin­taa, jolla ediste­tään hyvin­voin­tia, itsetun­toa, opinto­ja, työnha­kua sekä liikku­mis­ta! Toimin­ta on suunnat­tu 18–29 ‑vuotiail­le.

Alta näet tulevat valmen­nuk­set, joihin voit osallis­tua mistä päin Suomea tahansa. Osallis­tu­mi­nen on ilmais­ta, eikä sido mihin­kään. Lisää tietoa valmen­nuk­sis­ta alempa­na sivulla. Otamme myös vastaan ideoita valmen­nuk­sil­le. Jos sinulla olisi siis idea minkä­lais­ta valmen­nus­ta pitäisi olla tarjol­la, jätä ehdotuk­se­si yhteys­tie­to­lo­mak­keen kautta!

Jätä yhteys­tie­to­si alla olevas­ta painik­kees­ta, niin kuulet lisää toimin­nas­ta. Yhteys­tie­to­jen jättä­mi­nen ei sido sinua mihin­kään.

MOTI-VALMENNUS

Opiske­lu voi olla todella haasta­vaa, mutta oikeil­la menetel­mil­lä siitä voi tehdä huomat­ta­vas­ti helpom­paa! MOTI ‑valmen­nuk­ses­sa käydään läpi juuri niitä asioita, jotka autta­vat sinua tekemään opiske­luis­ta­si helpom­paa ja saat tukea opiske­lu­mo­ti­vaa­tion löytä­mi­seen! Valmen­nus tapah­tuu Zoomis­sa, joten voit osallis­tua mistä vain.

Seuraa­vat MOTI-valmen­nuk­set ke 10.4. & to 11.4. klo 12–14 Zoomis­sa. Ilmoit­tau­du mukaan jättä­mäl­lä yhteys­tie­to­si (alla). Linkin valmen­nuk­seen saat ilmoit­tau­tu­mi­sen yhtey­des­sä.

GOALS-VALMENNUS

Haluai­sit­ko nostaa itsetun­toa­si, rohkeut­ta­si ja kartoit­taa omaa poten­ti­aa­lia­si? Onko sinulla halu vahvis­taa mahdol­li­suuk­sia­si työnha­ki­ja­na? Tule GOALS -valmen­nuk­seen! Valmen­nuk­ses­sa pääset nosta­maan esiin omat vahvuu­te­si ja kehit­tä­mään itsetun­toa­si. Valmen­nuk­ses­sa tavataan 4 kertaa ja jokai­sel­la tapaa­mi­sel­la on oma teeman­sa. Valmen­nus tapah­tuu Zoomis­sa, joten voit osallis­tua mistä vain.


TAITO-RYHMÄ

Oletko taitees­ta ja itseil­mai­sus­ta kiinnos­tu­nut 18–29-vuotias ja kaipaat poruk­kaa ympäril­le­si? Tuu Digi-Inkin TAITO ‑ryhmään!

TAITO kerää yhteen eri taideil­mai­sun tavois­ta kiinnos­tu­nei­ta ihmisiä. Ryhmäs­sä toteu­te­taan sekä omia, että yhtei­siä taide­pro­jek­te­ja ja projek­tit huipen­tu­vat yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn. Aikai­sem­mal­la kokemuk­sel­la ei ole väliä. Ryhmä tapaa joka torstai iltapäi­vä verkos­sa ja tapaa­mis­ten teemat sovitaan yhdessä. Jätä yhteys­tie­to­si niin kuulet lisää!


Kevään TAITO-ryhmä 25.1.—4.4.2024

LIIKUNTAHAASTE

Onko terveel­li­set elämän­ta­vat ja hyvä olo hukassa? Tuleeko liikut­tua liian vähän? Ota vastaan Digi-Inkin LIIKUN­TA­HAAS­TE, josta saat lisämo­ti­vaa­tio­ta päästäk­se­si omaan tavoit­tee­see­si. Haasteen lopuksi pääset palkit­se­maan itsesi valit­se­mal­la­si palkin­nol­la!

OPINTOPIIRI

Oletko opiske­li­ja tai teetkö jotain muuta projek­tia? Yksin tekemi­nen ei aina motivoi ja on hankala aloit­taa. Opinto­pii­ris­sä kokoon­nu­taan säännöl­li­ses­ti yhteen tekemään omia koulu­teh­tä­viä eteen­päin, jolloin ne varmas­ti etene­vät. Samalla voi halutes­saan jutus­tel­la ja kysellä vinkke­jä muilta! Opinto­pii­ri on avointa kaikil­le opiske­li­joil­le ja voit tulla mukaan milloin vain sinulle sopii! Opinto­pii­ri toteu­te­taan Zoomis­sa.

Jäikö joku asia mieti­tyt­tä­mään? Kysy lisää:

Saara Marti­kai­nen
saara.martikainen@riemufinland.fi
+358 50 512 5987