Digi-Ink

Osallis­tu Digi-Inkin maksut­to­miin verkko­val­men­nuk­siin edistääk­se­si työnha­kua tai opinto­ja­si!

Kampanjat

Tule mukaan tekemään kampan­joi­ta sinulle tärkeis­tä aiheis­ta – hyvässä porukas­sa!

Amiksille

Amis-hanke on ammatiin opiske­le­vil­le suunnat­tua toimin­taa – verkos­sa ja livenä!

Ink-tiimi

Etsitkö työko­kei­lu- tai harjoit­te­lu­paik­kaa? Kaipaat­ko tukea suunni­tel­mien selkiyt­tä­mi­seen?

Tapahtumat

Lähde järjes­tä­mään Riemu­fest
-tapah­tu­mia hyvässä porukas­sa ympäri Suomea!

ISGee

Kiinnos­taa­ko yhdessä pelaa­mi­nen? Tuu mukaan ISGee-peliyh­tei­sön toimin­taan!

Pelaa tietovisoja

Pelaa päihde­ai­hei­sia tieto­vi­so­ja ja voita Riemun upea logo-huppari valit­se­mal­la­si värillä!

Riemu Finland ry tarjoaa monipuolisia osallistumismahdollisuuksia kaikille 13–29-vuotiaille nuorille ympäri Suomea! 

Voit osallis­tua toimin­taan sekä verkon yli että paikan päällä Jyväs­ky­läs­sä tai osallis­tu­mal­la eri paikka­kun­nil­la järjes­tet­tä­viin iltata­pah­tu­miin. Vapaa­eh­tois­toi­min­nan lisäksi Riemu Finland ry tarjoaa laajan valikoi­man harjoit­te­lu­toi­men­ku­via eri aloilta muun muassa Ink-tiimi­toi­min­nan muodos­sa. Verkos­sa tapah­tu­ma toimin­ta ja ilmai­set osallis­tu­mis­mah­dol­li­suu­det takaa­vat jokai­sel­le mahdol­li­suu­den hypätä mukaan meinin­kiin! Lue lisää osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta toimin­ta­koh­tai­sil­ta sivuil­tam­me.