RiemuFest-tapahtumat ovat ympäri Suomea järjestettäviä yläkouluikäisille suunnattuja päihteettömiä iltabileitä täynnä mielenkiintoista ohjelmaa ja tekemistä! Riemufest-tapahtumista voit löytää mm. erilaisia pelipisteitä, uv-maalausta, pop-up-pakohuoneen, kioskin sekä hohtobileet!

Tapah­tu­mien sisäl­löt valitaan kunkin kaupun­gin nuorten toivei­den mukai­ses­ti ja ohjel­mas­sa voi olla mm. erilai­sia skaboja, musiik­ki- ja tanssie­si­tyk­siä sekä nuorten musiik­ki­kil­pai­lun finaali!

Koulu­jen yläkou­lui­käi­set yhteen­tuo­vat iltata­pah­tu­mat järjes­te­tään osana isompaa Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta, joka suunnit­tel­laan ja toteu­te­taan yhteis­työs­sä nuorten kanssa. Kokonai­suu­teen sisäl­tyy ennen iltata­pah­tu­maa järjes­tet­tä­vä nuoril­le suunnat­tu koulu­viik­ko ja erilai­sia kilpai­lu­ja nuorten toivei­den mukai­ses­ti.

Nyt käynnis­sä olevat kilpai­lut:


Kiinnos­taa­ko tapah­tu­mien järjes­tä­mi­nen, yhtei­söl­li­nen reissu­mei­nin­ki ja uudet kaverit? Lähde mukaan järjes­tä­mään Riemu­fest-tapah­tu­mia! Seuraa­vat Riemu­fest järjes­te­tään Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la 12.4.2024 ja Riihi­mäel­lä Pelto­saa­ren koulul­la 19.4. klo 17–22.