RiemuFest-tapahtumat ovat ympäri Suomea järjestettäviä yläkouluikäisille suunnattuja päihteettömiä iltabileitä täynnä mielenkiintoista ohjelmaa ja tekemistä! Riemufest-tapahtumista voit löytää mm. erilaisia pelipisteitä, uv-maalausta, pop-up-pakohuoneen, kioskin sekä hohtobileet!


Koulu­jen yläkou­lui­käi­set yhteen­tuo­vat tapah­tu­mat järjes­te­tään osana isompaa Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta, joka suunnit­tel­laan ja toteu­te­taan yhteis­työs­sä nuorten kanssa. Kokonai­suu­teen sisäl­tyy ennen iltata­pah­tu­maa järjes­tet­tä­vä nuoril­le suunnat­tu koulu­viik­ko ja erilai­sia kilpai­lu­ja nuorten toivei­den mukai­ses­ti.

Haluat­ko liittyä Riemu Finland ry:n vapaa­eh­toi­sek­si ja lähteä mukaan järjes­tä­mään muun muassa Riemu­Fest-tapah­tu­mia?