Riemufest-tapahtumat ovat ympäri Suomea järjestettäviä yläkouluikäisille suunnattuja päihteettömiä iltabileitä täynnä mielenkiintoista ohjelmaa ja tekemistä! Riemufest-tapahtumista voit löytää mm. erilaisia pelipisteitä, uv-maalausta, pop-up-pakohuoneen, kioskin sekä hohtobileet!

Tapah­tu­mien sisäl­löt vali­taan kun­kin kau­pun­gin nuor­ten toi­vei­den mukai­ses­ti ja ohjel­mas­sa voi olla mm. eri­lai­sia ska­bo­ja, musiik­ki- ja tans­sie­si­tyk­siä sekä nuor­ten musiik­ki­kil­pai­lun finaa­li!

Kou­lu­jen ylä­kou­lui­käi­set yhteen­tuo­vat ilta­ta­pah­tu­mat jär­jes­te­tään osa­na isom­paa Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta, joka suun­nit­tel­laan ja toteu­te­taan yhteis­työs­sä nuor­ten kans­sa. Koko­nai­suu­teen sisäl­tyy ennen ilta­ta­pah­tu­maa jär­jes­tet­tä­vä nuo­ril­le suun­nat­tu kou­lu­viik­ko ja eri­lai­sia kil­pai­lu­ja nuor­ten toi­vei­den mukai­ses­ti.

Nyt käyn­nis­sä ole­vat kil­pai­lut:


Kiin­nos­taa­ko tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen, yhtei­söl­li­nen reis­su­mei­nin­ki ja uudet kave­rit? Läh­de mukaan jär­jes­tä­mään Rie­mu­fest-tapah­tu­mia! Seu­raa­vat Rie­mu­fest jär­jes­te­tään Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­la 22.3.2024. Ilmoit­tau­tu­mis­lo­ma­ke tapah­tu­ma­tuo­tan­toon päi­vit­tyy täl­le sivul­le lähiai­koi­na.