Nyt

 • Musiik­ki­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Musiik­ki­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Osal­lis­tu musiik­ki­kil­pai­luun, tavoit­te­le paik­kaa 22.3. jär­jes­tet­tä­vän Rie­mu­fest-tapah­tu­man sta­gel­la ja voi­ta Zoom H4N Pro ‑kan­net­ta­va tal­len­nin (arvo 219€) sekä taus­ta­kan­gas bän­dil­le­si CD-Part­ne­rin kaut­ta!   Musiik­ki­kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua…

  Lue lisää

 • Kuva­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Kuva­kil­pai­lu Jyväs­ky­lä

  Osal­lis­tu kuva­kil­pai­luun tee­mal­la “RIE­MU”! Ker­ro meil­le yhdel­lä kuval­la, mil­tä “rie­mu” sinun kuvaa­ma­na näyt­tää? Voit ottaa osaa kil­pai­luun joko tee­maa ilmen­tä­väl­lä valo­ku­val­la, piir­rok­sel­la tai maa­lauk­sel­la, tyy­li…

  Lue lisää

 • Toi­min­ta­to­ri

  Toi­min­ta­to­ri

  Rie­mu­fest-tapah­tu­man (ent. Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­ma) toi­min­ta­to­ri tar­jo­aa kun­nan har­ras­te­toi­mi­joil­le mak­sut­to­man foo­ru­min toi­min­nan näky­vyy­den edis­tä­mi­seen ja uusien poten­ti­aa­lis­ten har­ras­ta­jien tapaa­mi­seen. Oman info­pis­teen lisäk­si har­ras­te­toi­mi­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuo­ril­le toi­min­ta­to­ri tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den pääs­tä kuu­le­maan eri­lai­sis­ta tavois­ta har­ras­taa paik­ka­kun­nal­laan…

  Lue lisää

Tuo­reim­mat artik­ke­lit

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria ISGee-peliyh­­tei­­söön

  Ovat­ko verk­ko- ja kon­so­li­pe­lit, lanit sekä lau­ta­pe­lit ja nii­den ympä­ril­lä ole­va kult­tuu­ri sinul­le tut­tua? Nau­tit­ko myös nuor­ten paris­sa työs­ken­te­lys­tä? Haluai­sit­ko teh­dä töi­tä näi­den asioi­den paris­sa?  Jos vas­ta­sit…

  Lue lisää…

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Digi-Ink-toi­­min­­taan Koor­di­naat­to­ria Tule teke­mään kans­sam­me tär­ke­ää työ­tä nuor­ten ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si! Tar­jol­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de iloi­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä,…

  Lue lisää…

 • Ink-tiimin nuoria kuvauspäivänä Tourulassa

  Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Ink-tii­­mi­­toi­­min­­taan Tii­mi­pääl­lik­köä Etsit­kö työ­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen paris­sa? Haluat­ko työs­ken­nel­lä osa­na ilois­ta ja kan­nus­ta­vaa työyh­tei­söä ja pääs­tä edis­tä­mään nuor­ten tule­vai­suut­ta…

  Lue lisää…

 • Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45

  EPT-VIIK­­KO: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta

  Kulu­val­la vii­kol­la (45) vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Ehkäi­se­vän päih­de­työn viik­koa. Tänä vuon­na vii­kon tee­ma on Käsi kädes­sä: Mie­­len­­ter­­veys- ja päih­de­työ. Vii­kol­la kan­nus­te­taan kysy­mään sel­ven­tä­viä kysy­myk­sia muun muas­sa aiheis­ta: Miten…

  Lue lisää…

 • Kartalle kulttuurista kampanjan banneri

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta…

  Lue lisää…

 • taidenäyttelyn mainoskuva

  MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  Tule mukaan nuor­ten toteut­ta­maan ilmai­seen tai­de­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­le lau­an­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAI­­TO-ryh­­män lah­jak­kaat nuo­ret ympä­ri Suo­men esit­te­le­vät tai­de­teok­sis­saan näke­myk­sen­sä tee­mas­ta  “mer­ki­tyk­sel­li­syys”.  Näyt­te­lys­sä on tar­jol­la upei­ta…

  Lue lisää…

Tule­vat tapah­tu­mat

 • Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  Rie­mu­fest Jyväs­ky­lä

  🔥JYVÄSKYLÄ!🔥Kalenterit esiin ja päi­vä­mää­rää muis­tiin, sil­lä tämän kevään paras tapah­tu­ma tulee täs­sä! ✨ Per­jan­tai­na 22.3. kel­lo 17–22 Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­la (Vetu­ri­tal­lin­ka­tu 640100 Jkl) jär­jes­te­tään ylä­kou­lui­käi­sil­le ja…

  Lue lisää

 • Olo­huo­ne kes­ki­viik­koi­sin

  Olo­huo­ne kes­ki­viik­koi­sin

  Tapah­tu­mat joka kes­ki­viik­ko klo 16–20. Tule mukaan ISGeen Olo­huo­nee­seen! Olo­huo­nees­sa on luvas­sa ren­toa ja muka­vaa yhdes­sä­oloa eri tee­moil­la mm. eri­lais­ten pelien pelaa­mis­ta, pik­nik­ke­jä ja yhdes­sä…

  Lue lisää

 • Kevään 2024 Ink-tii­mi käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa

  Kevään 2024 Ink-tii­­mi käyn­nis­tyy tam­mi­kuus­sa

  Ink-tii­­mi on kevään 2024 osal­ta täyn­nä ja seu­raa­vak­si mukaan voi hakea kesä­kuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tii­­miin. Lue lisää Ink-tii­­min mah­dol­li­suuk­sis­ta alla ole­van lin­kin kaut­ta. Kevään 2024…

  Lue lisää