Nyt

 • Toimintatori

  Toimintatori

  Riemu­fest-tapah­tu­man (ent. Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­ma) toimin­ta­to­ri tarjoaa kunnan harras­te­toi­mi­joil­le maksut­to­man fooru­min toimin­nan näkyvyy­den edistä­mi­seen ja uusien poten­ti­aa­lis­ten harras­ta­jien tapaa­mi­seen. Oman infopis­teen lisäksi harras­te­toi­mi­joil­la on mahdol­li­suus päästä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuoril­le toimin­ta­to­ri tarjoaa mahdol­li­suu­den päästä kuule­maan erilai­sis­ta tavois­ta harras­taa paikka­kun­nal­laan…

  Lue lisää

 • Materiaalipankki

  Materiaalipankki

  Tälle sivulle on koottu linkit ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi nuoril­le, opetta­jil­le, nuori­so­työn­te­ki­jöil­le ja vanhem­mil­le. Sivuil­ta löytyy myös vapaas­ti ja veloi­tuk­set­ta ladat­ta­vaa materi­aa­lia. VANHEM­PAI­NIL­LAT JA KEHITTÄMISEMINAARIT,MUSIC AGAINST…

  Lue lisää

Tuoreimmat artikkelit

 • Nuorten kampanja: Toivon Pilkahdus — Selviätkö?

  Kun tuntuu siltä, että ei vaan jaksa Kevään 2024 Ink-tiimin nuorten kampan­jan aiheek­si on valittu jaksa­mi­nen. Suori­tus­kes­kei­ses­sä yhteis­kun­nas­sam­me on joskus jokai­nen meistä pysäh­ty­nyt mietti­mään omaa jaksa­mis­taan, niin…

  Lue lisää…

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­tiin opiske­le­vien päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projek­ti­työn­te­ki­jää (perhe­va­paan sijai­suus) Projek­ti­työn­te­ki­jä­nä työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­­li- ja…

  Lue lisää…

 • Jyväskylän RiemuFest-tapahtuma siirtyy lakon vuoksi 

  Jyväs­ky­län RiemuFest–tapahtuma siirtyy –  Uusi ajankoh­ta on 12.4.2024 Jyväs­ky­län Riemu­­Fest-tapah­­tu­­man ajankoh­ta siirtyy toimi­hen­ki­lö­liit­to Erton eilen (11.3.) ilmoit­ta­man sosiaa­lia­lan järjes­tö­työn työeh­to­so­pi­mus­ta koske­van lakon vuoksi. Lakko koskee aikavä­lil­lä 21.3.…

  Lue lisää…

 • Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Ovatko verkko- ja konso­li­pe­lit, lanit sekä lauta­pe­lit ja niiden ympäril­lä oleva kulttuu­ri sinulle tuttua? Nautit­ko myös nuorten parissa työsken­te­lys­tä? Haluai­sit­ko tehdä töitä näiden asioi­den parissa?  Jos vasta­sit…

  Lue lisää…

 • Haemme koordinaattoria

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Digi-Ink-toimin­­taan Koordi­naat­to­ria Tule tekemään kanssam­me tärkeää työtä nuorten tervey­den, hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si! Tarjol­la on toistai­sek­si voimas­sa oleva työsuh­de iloises­sa ja kannus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä,…

  Lue lisää…

 • Ink-tiimin nuoria kuvauspäivänä Tourulassa

  Haemme tiimipäällikköä

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Ink-tiimi­­toi­­min­­taan Tiimi­pääl­lik­köä Etsitkö työtä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä ja päästä edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta…

  Lue lisää…

tapahtumat

 • Kesän 2024 Ink-tiimi käynnistyy kesäkuussa

  Kesän 2024 Ink-tiimi käynnistyy kesäkuussa

  Ink-tiimi on kevään 2024 osalta täynnä ja seuraa­vak­si mukaan voi hakea kesäkuus­sa start­taa­vaan kesän Ink-tiimiin. Lue lisää Ink-tiimin mahdol­li­suuk­sis­ta alla olevan linkin kautta. Kesän 2024…

  Lue lisää

 • RiemuFest Riihimäki– Hausjärvi–Loppi

  RiemuFest Riihimäki– Hausjärvi–Loppi

  💥Perjan­tai­na 19.4. kello 17–22 Pelto­saa­ren koulun (Kalevan­ka­tu 5–11, Kalevan­ta­lo) valtaa maksu­ton Riemu­Fest täynnä mielen­kiin­tois­ta tekemis­tä!💥 🔜 Luvassa mm.  ✨️ Hohto­bi­leet 🕵️ Mystee­rei­tä pop up ‑pakohuo­nees­sa!…

  Lue lisää

 • RiemuFest Jyväskylä

  RiemuFest Jyväskylä

  Perjan­tai­na 12.4. kello 17–22 Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la (Veturi­tal­lin­ka­tu 640100 Jkl) järjes­te­tään yläkou­lui­käi­sil­le ja sitä vanhem­mil­le nuoril­le suunnat­tu, ilmai­nen Riemu­­fest-tapah­­tu­­ma täynnä mahta­vaa ohjel­maa!🔥 Luvassa mm. ✨ Hohto­bi­leet…

  Lue lisää

 • Olohuone keskiviikkoisin

  Olohuone keskiviikkoisin

  Tapah­tu­mat joka keski­viik­ko klo 16–20. Tule mukaan ISGeen Olohuo­nee­seen! Olohuo­nees­sa on luvassa rentoa ja mukavaa yhdes­sä­oloa eri teemoil­la mm. erilais­ten pelien pelaa­mis­ta, piknik­ke­jä ja yhdessä…

  Lue lisää