Haem­me koor­di­naat­to­ria

Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Digi-Ink-toi­min­taan

Koor­di­naat­to­ria

Tule teke­mään kans­sam­me tär­ke­ää työ­tä nuor­ten ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si! Tar­jol­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de iloi­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä, jos­sa on tilaa luo­vuu­del­le.

Koor­di­naat­to­ri­na vas­taat Digi-Ink-toi­min­nas­ta, jon­ka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuor­ten aikuis­ten mie­len­ter­vey­den vah­vis­ta­mi­nen, voi­ma­va­ro­jen lisää­mi­nen sekä yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­nen ver­kos­sa toteu­tet­ta­val­la ver­tais­ryh­mä­toi­min­nal­la. 

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu muun muas­sa:

 • Toi­min­nan koor­di­noin­ti, suun­nit­te­lu, kehit­tä­mi­nen, arvioin­ti, rapor­toin­ti 
 • Sidos­ryh­mä- ja ver­kos­to­yh­teis­työ 
 • Toi­min­nan tulok­sel­li­suu­den seu­ran­ta, rapor­toin­ti ja han­ke­ha­ke­muk­set
 • Toi­min­nas­ta vies­ti­mi­nen eri ver­kos­tois­sa ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa
 • Verk­ko­val­men­nus­ten toteut­ta­mi­nen mm. seu­raa­vis­ta tee­mois­ta: opis­ke­lu­mo­ti­vaa­tio, itse­tun­to ja posi­tii­vi­nen mie­len­ter­veys
 • Verk­ko­tee­ma­ryh­mien toteut­ta­mi­nen eri tee­mois­ta
 • Kam­pan­ja­toi­min­ta koh­de­ryh­mä­läh­töi­ses­ti

Koor­di­naat­to­ril­ta edel­ly­te­tään sovel­tu­vaa kou­lu­tus­ta ja/tai riit­tä­vää työ­ko­ke­mus­ta sovel­tu­vis­ta teh­tä­vis­tä sekä ymmär­rys­tä nuor­ten ter­vey­den ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä.

Teh­tä­väs­sä tar­vit­set hyvät val­miu­det työs­ken­nel­lä ver­kon väli­tyk­sel­lä hyö­dyn­täen eri työ­ka­lu­ja, vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työ­tai­to­ja, itse­näis­tä ja tavoit­teel­lis­ta työ­otet­ta sekä orga­ni­soin­ti­tai­to­ja. Sinul­la on posi­tii­vi­nen ja kehit­tä­vä työ­ote ja kyky tun­nis­taa mah­dol­li­suuk­sia ympä­ril­lä­si. Osaat toi­mia nuor­ten kans­sa ver­kon yli ja live­nä.

Työs­ken­te­ly­pis­te on ensi­si­jai­ses­ti Jyväs­ky­läs­sä ja satun­nai­nen etä­työ on mah­dol­lis­ta. Tapaus­koh­tai­ses­ti voim­me neu­vo­tel­la laa­jem­mas­ta etä­työ­mah­dol­li­suu­des­ta.


Lisäk­si eduk­si kat­so­taan:

 • Koke­mus nuor­ten aikuis­ten paris­sa teh­tä­väs­tä tavoit­teel­li­ses­ta val­men­nus- ja/tai ohjaus­työs­tä
 • Koke­mus pro­jek­ti- ja kehit­tä­mis­työs­tä eri­tyi­ses­ti ver­kos­sa tapah­tu­vas­ta toi­min­nas­ta 
 • Osaa­mi­nen ehkäi­se­väs­tä päih­de- ja mie­len­ter­veys­työs­tä ja muis­ta ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tee­mois­ta
 • Digi­taa­li­nen vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen mm. sosi­aa­li­nen media

Haku teh­tä­vään:
Hakuai­ka päät­tyy 11.2.2024 klo 23:59. Jat­koon vali­tut kut­su­taan haas­tat­te­lui­hin 12.2.2024 men­nes­sä. Valin­ta­haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään 15.–16.2.2024 ensi­si­jai­ses­ti  Rie­mu Fin­land ry:n toi­mis­tol­la osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä.

Lisäk­si voit halu­tes­sa­si kuva­ta max. minuu­tin kes­tä­vän videon, jos­sa esit­te­let itse­si ja ker­rot, mik­si juu­ri sinä oli­sit oikea hen­ki­lö teh­tä­vään. Lähe­tä video Jes­sica Piis­pa­sel­le What­sAp­pil­la nume­roon 050 343 8190 tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen: jessica.piispanen@musicagainstdrugs.info  

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisä­tie­to­ja voit kysyä puhe­li­mit­se Jes­sica Piis­pa­sel­ta nume­ros­ta 050 343 8190 seu­raa­vas­ti: ma 22.1.2024 klo 8–9, to 1.2.2024 klo 15–16 ja ti 6.2.2024 klo 11–12. Tie­dus­te­lut teh­tä­vään liit­tyen ainoas­taan puhe­li­mit­se yllä­mai­nit­tui­na soit­toai­koi­na. Lisä­tie­to­ja ei anne­ta säh­kö­pos­tit­se

Työ­ai­ka: Kokoai­ka­työ 37,5h/vko

Palk­kaus: Sosi­aa­lia­lan jär­jes­tö­jen TES palk­ka­ryh­mä 5. mukai­ses­ti + mah­dol­li­set teh­tä­vä- ja hen­ki­lö­koh­tai­set lisät

Sopi­muk­sen laa­tu: Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va

Työn aloi­tusa­jan­koh­ta: Työ alkaa 4.3.2024 tai sopi­muk­sen mukaan.

Työn­te­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koe­ai­ka: 6 kk

Työ sisäl­tää ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä.

Music Against Drugs ry:n viral­li­nen nimi on hei­nä­kuus­sa 2023 vaih­tu­nut Rie­mu Fin­land ry:ksi. Lue lisää tuo­rees­ta tie­dot­tees­tam­me täs­tä lin­kis­tä.