Haemme koordinaattoria

Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Digi-Ink-toimin­taan

Koordi­naat­to­ria

Tule tekemään kanssam­me tärkeää työtä nuorten tervey­den, hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si! Tarjol­la on toistai­sek­si voimas­sa oleva työsuh­de iloises­sa ja kannus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä, jossa on tilaa luovuu­del­le.

Koordi­naat­to­ri­na vastaat Digi-Ink-toimin­nas­ta, jonka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten aikuis­ten mielen­ter­vey­den vahvis­ta­mi­nen, voima­va­ro­jen lisää­mi­nen sekä yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­nen verkos­sa toteu­tet­ta­val­la vertais­ryh­mä­toi­min­nal­la. 

Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa:

 • Toimin­nan koordi­noin­ti, suunnit­te­lu, kehit­tä­mi­nen, arvioin­ti, rapor­toin­ti 
 • Sidos­ryh­mä- ja verkos­to­yh­teis­työ 
 • Toimin­nan tulok­sel­li­suu­den seuran­ta, rapor­toin­ti ja hanke­ha­ke­muk­set
 • Toimin­nas­ta viesti­mi­nen eri verkos­tois­sa ja sosiaa­li­ses­sa medias­sa
 • Verkko­val­men­nus­ten toteut­ta­mi­nen mm. seuraa­vis­ta teemois­ta: opiske­lu­mo­ti­vaa­tio, itsetun­to ja positii­vi­nen mielen­ter­veys
 • Verkko­tee­ma­ryh­mien toteut­ta­mi­nen eri teemois­ta
 • Kampan­ja­toi­min­ta kohde­ryh­mä­läh­töi­ses­ti

Koordi­naat­to­ril­ta edelly­te­tään sovel­tu­vaa koulu­tus­ta ja/tai riittä­vää työko­ke­mus­ta sovel­tu­vis­ta tehtä­vis­tä sekä ymmär­rys­tä nuorten tervey­den ja sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin edistä­mi­ses­tä.

Tehtä­väs­sä tarvit­set hyvät valmiu­det työsken­nel­lä verkon välityk­sel­lä hyödyn­täen eri työka­lu­ja, vuoro­vai­ku­tus- ja tiimi­työ­tai­to­ja, itsenäis­tä ja tavoit­teel­lis­ta työotet­ta sekä organi­soin­ti­tai­to­ja. Sinulla on positii­vi­nen ja kehit­tä­vä työote ja kyky tunnis­taa mahdol­li­suuk­sia ympäril­lä­si. Osaat toimia nuorten kanssa verkon yli ja livenä.

Työsken­te­ly­pis­te on ensisi­jai­ses­ti Jyväs­ky­läs­sä ja satun­nai­nen etätyö on mahdol­lis­ta. Tapaus­koh­tai­ses­ti voimme neuvo­tel­la laajem­mas­ta etätyö­mah­dol­li­suu­des­ta.


Lisäksi eduksi katso­taan:

 • Kokemus nuorten aikuis­ten parissa tehtä­väs­tä tavoit­teel­li­ses­ta valmen­nus- ja/tai ohjaus­työs­tä
 • Kokemus projek­ti- ja kehit­tä­mis­työs­tä erityi­ses­ti verkos­sa tapah­tu­vas­ta toimin­nas­ta 
 • Osaami­nen ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta
 • Digitaa­li­nen viestin­tä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen mm. sosiaa­li­nen media

Haku tehtä­vään:
Hakuai­ka päättyy 11.2.2024 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 12.2.2024 mennes­sä. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 15.–16.2.2024 ensisi­jai­ses­ti  Riemu Finland ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä.

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video Jessica Piispa­sel­le WhatsAp­pil­la numeroon 050 343 8190 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen: jessica.piispanen@musicagainstdrugs.info  

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisätie­to­ja voit kysyä puheli­mit­se Jessica Piispa­sel­ta numeros­ta 050 343 8190 seuraa­vas­ti: ma 22.1.2024 klo 8–9, to 1.2.2024 klo 15–16 ja ti 6.2.2024 klo 11–12. Tiedus­te­lut tehtä­vään liittyen ainoas­taan puheli­mit­se yllämai­nit­tui­na soittoai­koi­na. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se

Työaika: Kokoai­ka­työ 37,5h/vko

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jen TES palkka­ryh­mä 5. mukai­ses­ti + mahdol­li­set tehtävä- ja henki­lö­koh­tai­set lisät

Sopimuk­sen laatu: Toistai­sek­si voimas­sa oleva

Työn aloitusa­jan­koh­ta: Työ alkaa 4.3.2024 tai sopimuk­sen mukaan.

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koeaika: 6 kk

Työ sisäl­tää ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä.

Music Against Drugs ry:n viral­li­nen nimi on heinä­kuus­sa 2023 vaihtu­nut Riemu Finland ry:ksi. Lue lisää tuorees­ta tiedot­tees­tam­me tästä linkis­tä.