Riemu Finland ry (ent. Music Against Drugs ry) on vuonna 2010 perustettu, lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. 

Riemu Finland ry:n arvoja ovat yhtei­söl­li­syys, yhden­ver­tai­suus ja ilo. Toimin­ta on innos­ta­nut nuoria eri puolil­ta Suomea mukaan maksut­to­maan, päihteet­tö­mään ja sosiaa­li­ses­ti vahvis­ta­vaan toimin­taan. Riemu Finlan­din toimin­nas­sa ketään ei kiusata ja kaikki ovat yhden­ver­tai­sia. Toimin­nas­sa nuoril­la on mahdol­li­suus saada uusia ystäviä ja onnis­tu­mi­sen kokemuk­sia ja tutus­tua erilai­siin harras­tuk­siin. Kaikki nämä ovat tärkei­tä päihde- ja mielen­ter­vey­son­gel­mil­ta ennal­taeh­käi­se­viä tekijöi­tä.

Yhdis­tyk­sen toimin­ta käynnis­tyi kahden nuoren voimin vuonna 2008 ja ensim­mäi­nen nuoril­le suunnat­tu päihtee­tön iltata­pah­tu­ma järjes­tet­tiin helmi­kuus­sa 2009. Sittem­min järjes­tön toimin­ta on kasva­nut valta­kun­nal­li­sek­si sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nak­si, joka työllis­tää vuonna 2024 yhteen­sä 16 henki­löä. Yhdis­tys tekee aktii­vi­ses­ti yhteis­työ­tä eri sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­jen ja nuori­so­jär­jes­tö­jen kanssa sekä valta­kun­nal­li­ses­ti että paikal­li­ses­ti ja osallis­tuu oman alansa verkos­to­työs­ken­te­lyyn.

Unelmam­me on yhteis­kun­ta, jossa kaikil­la lapsil­la ja nuoril­la on yhden­ver­tai­nen mahdol­li­suus elää tervet­tä ja hyvin­voi­vaa elämää.

Tehtä­väm­me on tarjota kaikil­la lapsil­le ja nuoril­le yhden­ver­tai­sia osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia heidän taustas­taan riippu­mat­ta. Yhtei­söl­li­sen toimin­nan kautta lapsil­le ja nuoril­le tarjou­tuu mahdol­li­suus saada ystäviä, kokea kuulu­van­sa ryhmään, saada onnis­tu­mi­sen kokemuk­sia sekä löytää omat vahvuu­ten­sa.

Tehdään yhdessä työtä lasten ja nuorten tervey­den, hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si!

Toimintamme

 • ISGee-pelitoiminta

  ISGee-pelitoiminta

  Riemu Finland ry:n ISGee-verkko­pe­li­toi­min­nan tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden, pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten hyvin­voin­nin edistä­mi­nen ja heidän sosiaa­li­nen vahvis­ta­mi­nen. ISGee-toimin­­nal­­la pyritään lisää­mään ja vahvis­ta­maan osallis­tu­jien sosiaa­lis­ta verkos­toa ja…

  Lue lisää

 • Ink-tiimitoiminta

  Ink-tiimitoiminta

  Ink-tiimi­toi­min­ta tarjoaa 18–29-vuotiaille nuoril­le tiimi­har­joit­te­lu­jak­so­ja Jyväs­ky­läs­sä. Harjoit­te­lu­jak­so­jen kesto ja sisältö suunnit­tel­laan nuorten omien tavoit­tei­den ja elämän­ti­lan­tei­den mukai­ses­ti. Nuorten tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta ja tulevai­suu­den suunni­tel­mien selkiyt­tä­mis­tä tuetaan…

  Lue lisää

 • Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus

  Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑kokonai­suus) on yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien kanssa. Yksi Riemu-kokonai­suus kestää keski­mää­rin yhden lukukau­den. Kokonai­suu­teen kuuluu…

  Lue lisää

 • Digi-Ink-toiminta

  Digi-Ink-toiminta

  Digi-Inkin toimin­ta sisäl­tää verkos­sa toteu­tet­ta­via ryhmä­val­men­nuk­sia ja kampan­joi­ta. Valmen­nuk­sia on tarjol­la eri teemoi­hin kuten mielen­ter­vey­teen, hyvin­voin­tiin ja työ- ja opiske­lu­val­miuk­siin…

  Lue lisää

 • Vapaaehtoiseksi?

  Vapaaehtoiseksi?

  Ystävät, elämyk­set, ilo Vapaa­eh­tois­toi­min­ta tarjoaa monipuo­li­sen mahdol­li­suu­den toteut­taa ja kehit­tää itseään sekä osaamis­taan ja olla mukana vauhdik­kaas­sa ja vastaa­not­ta­vai­ses­sa porukas­sa.…

  Lue lisää

 • Meille töihin?

  Meille töihin?

  Kiinnos­taa­ko työ lasten ja nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Olemme valta­kun­nal­li­nen lasten ja nuorten terveyt­tä, hyvin­voin­tia ja…

  Lue lisää

 • Tue toimintaa

  Tue toimintaa

  Voit tukea valta­kun­nal­lis­ta työtäm­me lasten ja nuorten tervey­den sekä sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin edistä­mi­sek­si seuraa­vil­la tavoil­la: Jos haluat tukea toimin­taam­me jollain muulla…

  Lue lisää

 • Opinnäytetyöt

  Opinnäytetyöt

  Suunnit­te­let­ko opinnäy­te­työ­tä? Riemu Finland ry tarjoaa monipuo­li­ses­ti myös opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Opinnäy­te­työt voivat olla joko perin­tei­siä tutki­mus­tyyp­pi­siä opinnäy­te­töi­tä tai toimin­nal­li­sia kehit­tä­mis­töi­tä. Opinnäy­te­töi­den…

  Lue lisää

 • Amis-hanke

  Amis-hanke

  Amis-hankkees­sa kehite­tään ammat­tiin opiske­le­vil­le ja heidän parissa työsken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le suunnat­tu päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus, jota toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien ja koulu­jen kanssa. Hankkeen tavoit­tee­na…

  Lue lisää