Riemu Finland ry (ent. Music Against Drugs ry) on vuonna 2010 perustettu, lasten ja nuorten terveyttä, sosiaalista hyvinvointia sekä osallisuutta edistävä ehkäisevän päihdetyön järjestö. 

Rie­mu Fin­land ry:n arvo­ja ovat yhtei­söl­li­syys, yhden­ver­tai­suus ja ilo. Toi­min­ta on innos­ta­nut nuo­ria eri puo­lil­ta Suo­mea mukaan mak­sut­to­maan, päih­teet­tö­mään ja sosi­aa­li­ses­ti vah­vis­ta­vaan toi­min­taan. Rie­mu Fin­lan­din toi­min­nas­sa ketään ei kiusa­ta ja kaik­ki ovat yhden­ver­tai­sia. Toi­min­nas­sa nuo­ril­la on mah­dol­li­suus saa­da uusia ystä­viä ja onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia ja tutus­tua eri­lai­siin har­ras­tuk­siin. Kaik­ki nämä ovat tär­kei­tä päih­de- ja mie­len­ter­vey­son­gel­mil­ta ennal­taeh­käi­se­viä teki­jöi­tä.

Yhdis­tyk­sen toi­min­ta käyn­nis­tyi kah­den nuo­ren voi­min vuon­na 2008 ja ensim­mäi­nen nuo­ril­le suun­nat­tu päih­tee­tön ilta­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin hel­mi­kuus­sa 2009. Sit­tem­min jär­jes­tön toi­min­ta on kas­va­nut val­ta­kun­nal­li­sek­si sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­tö­toi­min­nak­si, joka työl­lis­tää vuon­na 2024 yhteen­sä 16 hen­ki­löä. Yhdis­tys tekee aktii­vi­ses­ti yhteis­työ­tä eri sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­tö­jen ja nuo­ri­so­jär­jes­tö­jen kans­sa sekä val­ta­kun­nal­li­ses­ti että pai­kal­li­ses­ti ja osal­lis­tuu oman alan­sa ver­kos­to­työs­ken­te­lyyn.

Unel­mam­me on yhteis­kun­ta, jos­sa kai­kil­la lap­sil­la ja nuo­ril­la on yhden­ver­tai­nen mah­dol­li­suus elää ter­vet­tä ja hyvin­voi­vaa elä­mää.

Teh­tä­väm­me on tar­jo­ta kai­kil­la lap­sil­le ja nuo­ril­le yhden­ver­tai­sia osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia hei­dän taus­tas­taan riip­pu­mat­ta. Yhtei­söl­li­sen toi­min­nan kaut­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le tar­jou­tuu mah­dol­li­suus saa­da ystä­viä, kokea kuu­lu­van­sa ryh­mään, saa­da onnis­tu­mi­sen koke­muk­sia sekä löy­tää omat vah­vuu­ten­sa.

Teh­dään yhdes­sä työ­tä las­ten ja nuor­ten ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si!

Toi­min­tam­me

 • ISGee-peli­toi­min­ta

  ISGee-peli­­toi­­min­­ta

  Rie­mu Fin­land ry:n ISGee-verk­ko­pe­li­toi­min­nan tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden, pelaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den nuor­ten hyvin­voin­nin edis­tä­mi­nen ja hei­dän sosi­aa­li­nen vah­vis­ta­mi­nen. ISGee-toi­­min­­nal­­la pyri­tään lisää­mään ja vah­vis­ta­maan osal­lis­tu­jien sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja…

  Lue lisää

 • Ink-tii­mi­toi­min­ta

  Ink-tii­­mi­­toi­­min­­ta

  Ink-tii­mi­toi­min­ta tar­jo­aa 18–29-vuotiaille nuo­ril­le tii­mi­har­joit­te­lu­jak­so­ja Jyväs­ky­läs­sä. Har­joit­te­lu­jak­so­jen kes­to ja sisäl­tö suun­nit­tel­laan nuor­ten omien tavoit­tei­den ja elä­män­ti­lan­tei­den mukai­ses­ti. Nuor­ten tavoit­tei­den toteu­tu­mis­ta ja tule­vai­suu­den suun­ni­tel­mien sel­kiyt­tä­mis­tä tue­taan…

  Lue lisää

 • Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus

  Rie­­mu-päih­­de­­kas­­va­­tus­­ko­­ko­­nai­­suus

  Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus (ent. Music Against Drugs ‑koko­nai­suus) on ylä­kou­lui­käi­sil­le suun­nat­tu ehkäi­se­vän päih­de­työn koko­nai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kun­tien kans­sa. Yksi Rie­mu-koko­nai­suus kes­tää kes­ki­mää­rin yhden luku­kau­den. Koko­nai­suu­teen kuu­luu…

  Lue lisää

 • Digi-Ink-toi­min­ta

  Digi-Ink-toi­­min­­ta

  Digi-Inkin toi­min­ta sisäl­tää ver­kos­sa toteu­tet­ta­via ryh­mä­val­men­nuk­sia ja kam­pan­joi­ta. Val­men­nuk­sia on tar­jol­la eri tee­moi­hin kuten mie­len­ter­vey­teen, hyvin­voin­tiin ja työ- ja opis­ke­lu­val­miuk­siin…

  Lue lisää

 • Vapaa­eh­toi­sek­si?

  Vapaa­eh­toi­sek­si?

  Ystä­vät, elä­myk­set, ilo Vapaa­eh­tois­toi­min­ta tar­jo­aa moni­puo­li­sen mah­dol­li­suu­den toteut­taa ja kehit­tää itse­ään sekä osaa­mis­taan ja olla muka­na vauh­dik­kaas­sa ja vas­taa­not­ta­vai­ses­sa poru­kas­sa.…

  Lue lisää

 • Meil­le töi­hin?

  Meil­le töi­hin?

  Kiin­nos­taa­ko työ las­ten ja nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen paris­sa? Olem­me val­ta­kun­nal­li­nen las­ten ja nuor­ten ter­veyt­tä, hyvin­voin­tia ja…

  Lue lisää

 • Tue toi­min­taa

  Tue toi­min­taa

  Voit tukea val­ta­kun­nal­lis­ta työ­täm­me las­ten ja nuor­ten ter­vey­den sekä sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si seu­raa­vil­la tavoil­la: Jos haluat tukea toi­min­taam­me jol­lain muul­la…

  Lue lisää

 • Opin­näy­te­työt

  Opin­näy­te­työt

  Suun­nit­te­let­ko opin­näy­te­työ­tä? Rie­mu Fin­land ry tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti myös opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Opin­näy­te­työt voi­vat olla joko perin­tei­siä tut­ki­mus­tyyp­pi­siä opin­näy­te­töi­tä tai toi­min­nal­li­sia kehit­tä­mis­töi­tä. Opin­näy­te­töi­den…

  Lue lisää

 • Amis-han­ke

  Amis-han­­ke

  Amis-hank­kees­sa kehi­te­tään ammat­tiin opis­ke­le­vil­le ja hei­dän paris­sa työs­ken­te­le­vil­le ammat­ti­lai­sil­le suun­nat­tu päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus, jota toteu­te­taan yhteis­työs­sä kun­tien ja kou­lu­jen kans­sa. Hank­keen tavoit­tee­na…

  Lue lisää