Suunnitteletko opinnäytetyötä?

Riemu Finland ry tarjoaa monipuo­li­ses­ti myös opinnäy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Opinnäy­te­työt voivat olla joko perin­tei­siä tutki­mus­tyyp­pi­siä opinnäy­te­töi­tä tai toimin­nal­li­sia kehit­tä­mis­töi­tä. Opinnäy­te­töi­den aiheet pyritään räätä­löi­mään opiske­li­joi­den omaeh­tois­ten kiinnos­tuk­sen­koh­tei­den mukai­ses­ti. Opinnäy­te­työ on palka­ton, mutta tarjoam­me hyvän ohjauk­sen, kontak­te­ja ammat­ti­lais­ver­kos­toi­hin ja julkai­su­mah­dol­li­suuk­sia eri materi­aa­leis­sa.

Tällä hetkel­lä tarjol­la on opinnäy­te­työ­ai­hei­ta seuraa­vis­ta toimin­nois­ta:

Ink-tiimitoiminta

Ink-tiimi­toi­min­ta on 18–29-vuotiaille suunnat­tua nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vää toimin­taa, jolla tähdä­tään nuorten työ- ja opiske­luo­sal­li­suu­den edistä­mi­seen, tervei­den elämän­ta­po­jen sekä mielen­ter­vey­den vahvis­ta­mi­seen. 

Mahdol­li­sia opinnäy­te­työ­ai­hei­ta INK-tiimi­toi­min­taan liittyen voivat olla esimer­kik­si seuraa­vat aiheet : 

 •  Nuorten rekry­toin­ti­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen
 •  Nuorten positii­vi­sen mielen­ter­vey­den tai itsetun­non vahvis­tu­mi­sen proses­sit 
 •  Nuorten tavoit­tei­den edisty­mi­nen ja nuorten kokema hyöty   Ink-tiimi­toi­min­nas­ta 
 •  Valmen­nus­si­säl­tö­jen kehit­tä­mi­nen, teemoja: talou­den­hal­lin­ta ja yrittä­jyys
 • Työelä­mäyh­teis­työn vahvis­ta­mi­nen paikal­lis­ten toimi­joi­den kanssa
 • Ink-tiimi­toi­min­nan sisäl­tö­jen pelil­lis­tä­mi­nen

Music Against Drugs ‑kokonaisuus

Riemu-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­det ovat yhteis­työs­sä kuntien kanssa toteu­tet­ta­via yhden lukukau­den mittai­sia yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu­ja ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suuk­sia. Kokonai­suu­den tavoit­teet liitty­vät muun muassa nuorten päihde­tie­don lisää­mi­seen, nuorten sosiaa­li­seen vahvis­ta­mi­seen sekä nuorten osalli­suu­den edistä­mi­seen. 

Mahdol­li­sia opinnäy­te­työ­ai­hei­ta Riemu-kokonai­suuk­siin liittyen voivat olla esimer­kik­si seuraa­vat aiheet : 

 • Yläkou­lui­käis­ten toiveet päihde­kas­va­tuk­seen liittyen 
 • Yläkou­lui­käis­ten kokemukset/ ideat yksinäisyydestä/ulkopuolisuudesta/kiusaamisesta ja näiden torju­mi­ses­ta
 • Millai­sia sisäl­tö­jä nuoret toivoi­si­vat koulus­sa toteu­tet­ta­val­le Riemu-koulu­vii­kol­le / Riemu­fest-tapah­tu­maan 
 • Nuoril­le suunna­tut kilpai­lut osallistamisen/toimijuuden edistä­mi­sen keinona

Music Against Drugs ry:n muut opinnäytetyön aiheet 

Voit tehdä opinnäy­te­työ­si myös yleisis­tä järjes­tö­toi­min­taan liitty­vis­tä aiheis­ta. Tähän päivi­te­tään ajankoh­tai­sia opinnäy­te­työn aiheita.

 • Yhdis­tyk­sen pereh­dy­tys­käy­tän­tei­den kehit­tä­mi­nen

Mikäli sinulla on oma idea opinnäy­te­työs­tä, joka tukee esimer­kik­si toimin­nan arvoja yhtei­söl­li­syy­des­tä, yhden­ver­tai­suu­des­ta ja ilosta, niin ota rohkeas­ti yhteyt­tä Riemu Finland ry:n kehit­tä­mis­pääl­lik­köön Joni Söder­ma­niin (kts. yhteys­tie­dot alla).

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
joni.soderman@riemufinland.fi
+358 (0)50 439 0505