Suun­nit­te­let­ko opin­näy­te­työ­tä?

Rie­mu Fin­land ry tar­jo­aa moni­puo­li­ses­ti myös opin­näy­te­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Opin­näy­te­työt voi­vat olla joko perin­tei­siä tut­ki­mus­tyyp­pi­siä opin­näy­te­töi­tä tai toi­min­nal­li­sia kehit­tä­mis­töi­tä. Opin­näy­te­töi­den aiheet pyri­tään rää­tä­löi­mään opis­ke­li­joi­den omaeh­tois­ten kiin­nos­tuk­sen­koh­tei­den mukai­ses­ti. Opin­näy­te­työ on pal­ka­ton, mut­ta tar­joam­me hyvän ohjauk­sen, kon­tak­te­ja ammat­ti­lais­ver­kos­toi­hin ja jul­kai­su­mah­dol­li­suuk­sia eri mate­ri­aa­leis­sa.

Täl­lä het­kel­lä tar­jol­la on opin­näy­te­työ­ai­hei­ta seu­raa­vis­ta toi­min­nois­ta:

Ink-tii­mi­toi­min­ta

Ink-tii­mi­toi­min­ta on 18–29-vuotiaille suun­nat­tua nuor­ten työ­elä­mä­osal­li­suut­ta edis­tä­vää toi­min­taa, jol­la täh­dä­tään nuor­ten työ- ja opis­ke­luo­sal­li­suu­den edis­tä­mi­seen, ter­vei­den elä­män­ta­po­jen sekä mie­len­ter­vey­den vah­vis­ta­mi­seen. 

Mah­dol­li­sia opin­näy­te­työ­ai­hei­ta INK-tii­mi­toi­min­taan liit­tyen voi­vat olla esi­mer­kik­si seu­raa­vat aiheet : 

 •  Nuor­ten rek­ry­toin­ti­pro­ses­sin kehit­tä­mi­nen
 •  Nuor­ten posi­tii­vi­sen mie­len­ter­vey­den tai itse­tun­non vah­vis­tu­mi­sen pro­ses­sit 
 •  Nuor­ten tavoit­tei­den edis­ty­mi­nen ja nuor­ten koke­ma hyö­ty   Ink-tii­mi­toi­min­nas­ta 
 •  Val­men­nus­si­säl­tö­jen kehit­tä­mi­nen, tee­mo­ja: talou­den­hal­lin­ta ja yrit­tä­jyys
 • Työ­elä­mäyh­teis­työn vah­vis­ta­mi­nen pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kans­sa
 • Ink-tii­mi­toi­min­nan sisäl­tö­jen pelil­lis­tä­mi­nen

Music Against Drugs ‑koko­nai­suus

Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­det ovat yhteis­työs­sä kun­tien kans­sa toteu­tet­ta­via yhden luku­kau­den mit­tai­sia ylä­kou­lui­käi­sil­le suun­nat­tu­ja ehkäi­se­vän päih­de­työn koko­nai­suuk­sia. Koko­nai­suu­den tavoit­teet liit­ty­vät muun muas­sa nuor­ten päih­de­tie­don lisää­mi­seen, nuor­ten sosi­aa­li­seen vah­vis­ta­mi­seen sekä nuor­ten osal­li­suu­den edis­tä­mi­seen. 

Mah­dol­li­sia opin­näy­te­työ­ai­hei­ta Rie­mu-koko­nai­suuk­siin liit­tyen voi­vat olla esi­mer­kik­si seu­raa­vat aiheet : 

 • Ylä­kou­lui­käis­ten toi­veet päih­de­kas­va­tuk­seen liit­tyen 
 • Ylä­kou­lui­käis­ten kokemukset/ ideat yksinäisyydestä/ulkopuolisuudesta/kiusaamisesta ja näi­den tor­ju­mi­ses­ta
 • Mil­lai­sia sisäl­tö­jä nuo­ret toi­voi­si­vat kou­lus­sa toteu­tet­ta­val­le Rie­mu-kou­lu­vii­kol­le / Rie­mu­fest-tapah­tu­maan 
 • Nuo­ril­le suun­na­tut kil­pai­lut osallistamisen/toimijuuden edis­tä­mi­sen kei­no­na

Music Against Drugs ry:n muut opin­näy­te­työn aiheet 

Voit teh­dä opin­näy­te­työ­si myös ylei­sis­tä jär­jes­tö­toi­min­taan liit­ty­vis­tä aiheis­ta. Tähän päi­vi­te­tään ajan­koh­tai­sia opin­näy­te­työn aihei­ta.

 • Yhdis­tyk­sen pereh­dy­tys­käy­tän­tei­den kehit­tä­mi­nen

Mikä­li sinul­la on oma idea opin­näy­te­työs­tä, joka tukee esi­mer­kik­si toi­min­nan arvo­ja yhtei­söl­li­syy­des­tä, yhden­ver­tai­suu­des­ta ja ilos­ta, niin ota roh­keas­ti yhteyt­tä Rie­mu Fin­land ry:n kehit­tä­mis­pääl­lik­köön Joni Söder­ma­niin (kts. yhteys­tie­dot alla).

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
joni.soderman@riemufinland.fi
+358 (0)50 439 0505