Tämä on Riemu Finland ry:n saavutettavuusseloste.

Saavu­tet­ta­vuus­se­los­te koskee palve­lua www.riemufinland.fi ja se on päivi­tet­ty 22.04.2021. Palve­lun saavu­tet­ta­vuu­den on arvioi­nut yhdis­tyk­sen ulkopuo­li­nen taho, Matias Ahvenai­nen.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme?
Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi.

Haluam­me tehdä sivuis­tam­me mahdol­li­sim­man hyvin saavu­tet­ta­vat ja arvos­tam­me siksi suures­ti sivujen saavu­tet­ta­vuut­ta koske­vaa palau­tet­ta. Palaut­tee­si auttaa meitä kehit­tä­mään ja ylläpi­tä­mään saavu­tet­ta­vuut­ta sivuil­lam­me.

Siirry tästä palau­te­lo­mak­kee­seen

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivus­tol­la saavu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meille eli sivus­ton ylläpi­tä­jäl­le sähkö­pos­tit­se. Vastauk­ses­sa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyyty­väi­nen saamaa­si vastauk­seen tai et saa vastaus­ta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoi­tuk­sen Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­toon.
Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­ton sivulla kerro­taan tarkas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi tehdä ja miten asia käsitel­lään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehal­lin­to­vi­ras­to
Saavu­tet­ta­vuu­den valvon­nan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelin­nu­me­ro vaihde 0295 016 000

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Verkko­pal­ve­lu www.riemufinland.fi  täyttää saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osittain. 

Ei saavutettava sisältö

Verkko­si­vus­to ei ole vielä kaikil­ta osin vaati­mus­ten mukai­nen. Pyrimme mukaut­ta­maan koko sisäl­lön saavu­tet­ta­vak­si lain vaati­mil­ta osilta.

Sivuilla on lainsäädännön piiriin kuulumatonta, saavuttamatonta materiaalia:

 • Toimis­to-ohjel­mien tiedos­to­ja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkais­tu ennen 23.9.2018. 
 • Verkko­si­säl­töä, joka on arkis­toi­tu ennen 23.9.2019.
 • Video- tai äänital­len­tei­ta, jotka on julkais­tu ennen 23.9.2020 

Vanhoja ei-saavu­tet­ta­via videoi­ta ja tiedos­to­ja ei tarvit­se poistaa siirty­mä­ajan jälkeen verkko­si­vuil­ta eikä niitä tarvit­se tehdä saavu­tet­ta­vik­si takau­tu­vas­ti. Kiinni­täm­me kuiten­kin tästä eteen­päin erityis­tä huomio­ta siihen, ettei sivuil­lem­me tule enää uusia saavut­ta­mat­to­mia sisäl­töä­jä.

Puutteet saavutettavuudessa:

Havait­ta­va: Kuvan teksti­vas­ti­ne

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Sivuil­ta löytyy muuta­mia kuvia, joilta puuttuu vaihtoeh­toi­nen teksti tai teksti­vas­ti­ne, kuvan teksti­vas­ti­ne on tiedos­to­ni­mi tai ident­ti­nen linkki­teks­tin kanssa. 
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstu­aa­li­nen sisältö

Havait­ta­vat: Videon teksti­vas­ti­ne

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Sivuil­ta löytyy videoi­ta, jotka on teksti­tet­ty, mutta joille ei ole audio- tai teksti­muo­tois­ta vasti­net­ta. Teksti­vas­ti­ne pyritään lisää­mään kaikkiin videoi­hin.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.1.1. ja 1.1.2. Ei tekstu­aa­li­nen sisältö

Havait­ta­va: Vaihtoeh­toi­nen väri

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Käyttä­jä ei voi valita sivuil­la itse edustan ja taustan väriä.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstu­aa­li­nen sisältö A, 1.3.3 Aistin­va­rai­set ominais­piir­teet A, 1.4.1 Värien käyttö A

Havait­ta­va: värikont­ras­tit

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Muuta­mas­sa kohdas­sa kontras­ti taustan ja tekstin välillä on liian suuri. Värit pyritään muutta­maan siltä­osin kuin ne eivät koske yhdis­tyk­sen logoa.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.4.3. AA

Havait­ta­va: Tekstin koon muutta­mi­nen

 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Sivuil­la tulisi olla tekniik­ka, joka mahdol­lis­taa tekstin suuren­ta­mi­sen.
 • Saavi­tet­ta­viis­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.4.4. AA
 • Ymmär­ret­tä­vä: Selit­teen puuttu­mi­nen (AAA-standar­dit)
 • Saavut­ta­ma­ton sisältö ja sen puutteet: Verkko­si­vu­jem­me media­tie­dos­tois­sa ja ‑upotuk­sis­sa on puuttei­ta media­vas­ti­nei­den osalta. Nämä jäävät kuiten­kin pitkäl­ti AAA-vaati­muss­tan­dar­dien alle.
 • Saavu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jotka eivät täyty: 1.2.6 Viitto­ma­kie­li (tallen­net­tu), 1.2.7 Laajen­net­tu äänise­li­te (tallen­net­tu), 1.2.8 Media­vas­ti­ne (tallen­net­tu), 1.2.9 Pelkkä audio (suoris­sa lähetyk­sis­sä), 1.4.9 Tekstiä esittä­vät kuvat (ei poikkeus­ta), 1.4.8 Visuaa­li­nen esitys­ta­pa,
 • Syy noudat­ta­mat­ta jättä­mi­sel­le: Ei kuulu lainsää­dän­nön piiriin.

Sivujen saavu­tet­ta­vuu­den tarkis­ta­nut Matias Ahvenai­nen on myös nosta­nut esiin mm. sen, että sivuil­la olisi hyvä olla laajem­min materi­aa­lia myös englan­nik­si.