Tämä on Music Against Drugs ry:n saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te

Saa­vu­tet­ta­vuus­se­los­te kos­kee pal­ve­lua https://www.riemufinland.fi ja se on päi­vi­tet­ty 22.04.2021. Pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den on arvioi­nut yhdis­tyk­sen ulko­puo­li­nen taho, Matias Ahve­nai­nen.

Huo­ma­sit­ko saa­vu­tet­ta­vuus­puut­teen digi­pal­ve­lus­sam­me?
Ker­ro se meil­le ja teem­me par­haam­me puut­teen kor­jaa­mi­sek­si.

Haluam­me teh­dä sivuis­tam­me mah­dol­li­sim­man hyvin saa­vu­tet­ta­vat ja arvos­tam­me sik­si suu­res­ti sivu­jen saa­vu­tet­ta­vuut­ta kos­ke­vaa palau­tet­ta. Palaut­tee­si aut­taa mei­tä kehit­tä­mään ja yllä­pi­tä­mään saa­vu­tet­ta­vuut­ta sivuil­lam­me.

Siir­ry täs­tä palau­te­lo­mak­kee­seen

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Jos huo­maat sivus­tol­la saa­vu­tet­ta­vuuson­gel­mia, anna ensin palau­tet­ta meil­le eli sivus­ton yllä­pi­tä­jäl­le säh­kö­pos­tit­se. Vas­tauk­ses­sa voi men­nä 14 päi­vää. Jos et ole tyy­ty­väi­nen saa­maa­si vas­tauk­seen tai et saa vas­taus­ta lain­kaan kah­den vii­kon aika­na, voit teh­dä ilmoi­tuk­sen Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­toon.
Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton sivul­la ker­ro­taan tar­kas­ti, miten ilmoi­tuk­sen voi teh­dä ja miten asia käsi­tel­lään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yhteys­tie­dot

Ete­lä-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to
Saa­vu­tet­ta­vuu­den val­von­nan yksik­kö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhe­lin­nu­me­ro vaih­de 0295 016 000

Digi­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuu­den tila

Verk­ko­pal­ve­lu www.riemufinland.fi  täyt­tää saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set osit­tain. 

Ei saa­vu­tet­ta­va sisäl­tö

Verk­ko­si­vus­to ei ole vie­lä kai­kil­ta osin vaa­ti­mus­ten mukai­nen. Pyrim­me mukaut­ta­maan koko sisäl­lön saa­vu­tet­ta­vak­si lain vaa­ti­mil­ta osil­ta.

Sivuil­la on lain­sää­dän­nön pii­riin kuu­lu­ma­ton­ta, saa­vut­ta­ma­ton­ta mate­ri­aa­lia:

 • Toi­mis­to-ohjel­mien tie­dos­to­ja (esim. doc, pdf, odt), jot­ka on jul­kais­tu ennen 23.9.2018. 
 • Verk­ko­si­säl­töä, joka on arkis­toi­tu ennen 23.9.2019.
 • Video- tai ääni­tal­len­tei­ta, jot­ka on jul­kais­tu ennen 23.9.2020 

Van­ho­ja ei-saa­vu­tet­ta­via videoi­ta ja tie­dos­to­ja ei tar­vit­se pois­taa siir­ty­mä­ajan jäl­keen verk­ko­si­vuil­ta eikä nii­tä tar­vit­se teh­dä saa­vu­tet­ta­vik­si takau­tu­vas­ti. Kiin­ni­täm­me kui­ten­kin täs­tä eteen­päin eri­tyis­tä huo­mio­ta sii­hen, ettei sivuil­lem­me tule enää uusia saa­vut­ta­mat­to­mia sisäl­töä­jä.

Puut­teet saa­vu­tet­ta­vuu­des­sa:

Havait­ta­va: Kuvan teks­ti­vas­ti­ne

 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Sivuil­ta löy­tyy muu­ta­mia kuvia, joil­ta puut­tuu vaih­toeh­toi­nen teks­ti tai teks­ti­vas­ti­ne, kuvan teks­ti­vas­ti­ne on tie­dos­to­ni­mi tai ident­ti­nen link­ki­teks­tin kans­sa. 
 • Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen sisäl­tö

Havait­ta­vat: Videon teks­ti­vas­ti­ne

 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Sivuil­ta löy­tyy videoi­ta, jot­ka on teks­ti­tet­ty, mut­ta joil­le ei ole audio- tai teks­ti­muo­tois­ta vas­ti­net­ta. Teks­ti­vas­ti­ne pyri­tään lisää­mään kaik­kiin videoi­hin.
 • Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.1.1. ja 1.1.2. Ei teks­tu­aa­li­nen sisäl­tö

Havait­ta­va: Vaih­toeh­toi­nen väri

 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Käyt­tä­jä ei voi vali­ta sivuil­la itse edus­tan ja taus­tan väriä.
 • Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.1.1 Ei-teks­tu­aa­li­nen sisäl­tö A, 1.3.3 Ais­tin­va­rai­set omi­nais­piir­teet A, 1.4.1 Värien käyt­tö A

Havait­ta­va: väri­kont­ras­tit

 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Muu­ta­mas­sa koh­das­sa kont­ras­ti taus­tan ja teks­tin välil­lä on lii­an suu­ri. Värit pyri­tään muut­ta­maan sil­tä­osin kuin ne eivät kos­ke yhdis­tyk­sen logoa.
 • Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.4.3. AA

Havait­ta­va: Teks­tin koon muut­ta­mi­nen

 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Sivuil­la tuli­si olla tek­niik­ka, joka mah­dol­lis­taa teks­tin suu­ren­ta­mi­sen.
 • Saa­vi­tet­ta­viis­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.4.4. AA
 • Ymmär­ret­tä­vä: Selit­teen puut­tu­mi­nen (AAA-stan­dar­dit)
 • Saa­vut­ta­ma­ton sisäl­tö ja sen puut­teet: Verk­ko­si­vu­jem­me media­tie­dos­tois­sa ja ‑upo­tuk­sis­sa on puut­tei­ta media­vas­ti­nei­den osal­ta. Nämä jää­vät kui­ten­kin pit­käl­ti AAA-vaa­ti­muss­tan­dar­dien alle.
 • Saa­vu­tet­ta­vuus­vaa­ti­muk­set jot­ka eivät täy­ty: 1.2.6 Viit­to­ma­kie­li (tal­len­net­tu), 1.2.7 Laa­jen­net­tu ääni­se­li­te (tal­len­net­tu), 1.2.8 Media­vas­ti­ne (tal­len­net­tu), 1.2.9 Pelk­kä audio (suo­ris­sa lähe­tyk­sis­sä), 1.4.9 Teks­tiä esit­tä­vät kuvat (ei poik­keus­ta), 1.4.8 Visu­aa­li­nen esi­tys­ta­pa,
 • Syy nou­dat­ta­mat­ta jät­tä­mi­sel­le: Ei kuu­lu lain­sää­dän­nön pii­riin.

Sivu­jen saa­vu­tet­ta­vuu­den tar­kis­ta­nut Matias Ahve­nai­nen on myös nos­ta­nut esiin mm. sen, että sivuil­la oli­si hyvä olla laa­jem­min mate­ri­aa­lia myös englan­nik­si.