Kiinnostaako työ lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistämisen parissa?

Olem­me val­ta­kun­nal­li­nen las­ten ja nuor­ten ter­veyt­tä, hyvin­voin­tia ja yhteis­kun­nal­lis­ta osal­li­suut­ta edis­tä­vä ehkäi­se­vän päih­de­työn jär­jes­tö, joka on perus­tet­tu vuon­na 2010. Toi­mim­me pää­sään­töi­ses­ti pro­jek­ti­ra­hoi­tuk­sil­la ja tie­do­tam­me avoi­mis­ta työ­pai­kois­ta aktii­vi­ses­ti sekä verk­ko­si­vuil­lam­me,  sosi­aa­li­sen median kana­vis­sam­me että eri­lai­sis­sa työn­ha­kusi­vus­toil­la.

Täl­lä het­kel­lä avoin­na:
Haem­me koor­di­naat­to­ria

Vaik­ka yhdis­tyk­ses­säm­me ei juu­ri täl­lä het­kel­lä oli­si­kaan avoi­mia teh­tä­viä, kuu­lem­me sinus­ta ja osaa­mi­ses­ta­si enem­män kuin mie­lel­läm­me!  Jätä siis vapaa­muo­toi­nen avoin hake­muk­se­si, jos­sa ker­rot osaa­mi­ses­ta­si säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen: juho-heikki.korhonen(at)riemufinland.fi