Kiinnostaako työ lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin sekä osallisuuden edistämisen parissa?

Olemme valta­kun­nal­li­nen lasten ja nuorten terveyt­tä, hyvin­voin­tia ja yhteis­kun­nal­lis­ta osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010. Toimim­me pääsään­töi­ses­ti projek­ti­ra­hoi­tuk­sil­la ja tiedo­tam­me avoimis­ta työpai­kois­ta aktii­vi­ses­ti sekä verkko­si­vuil­lam­me,  sosiaa­li­sen median kanavis­sam­me että erilai­sis­sa työnha­kusi­vus­toil­la.

Tällä hetkel­lä avoinna:
Haemme koordi­naat­to­ria

Vaikka yhdis­tyk­ses­säm­me ei juuri tällä hetkel­lä olisi­kaan avoimia tehtä­viä, kuulem­me sinusta ja osaami­ses­ta­si enemmän kuin mielel­läm­me!  Jätä siis vapaa­muo­toi­nen avoin hakemuk­se­si, jossa kerrot osaami­ses­ta­si sähkö­pos­tit­se osoit­tee­seen: juho-heikki.korhonen(at)riemufinland.fi