Amis-hankkeessa kehitetään ammattiin opiskeleville ja heidän parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu päihdekasvatuskokonaisuus, jota toteutetaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. 

Hankkeen tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde­tie­toa, hyvin­voin­tia ja osalli­suut­ta sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä. Lisäksi kokonai­suu­del­la vahvis­te­taan ammat­tiin opiske­le­vien parissa työsken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten ehkäi­se­vän päihde­työn osaamis­ta.

Kehit­tä­mis­hank­kees­sa selvi­te­tään ammat­tiin opiske­le­vien nuorten kokemia haastei­ta hyvin­voin­nil­le sekä asentei­ta ja tietoa päihtei­siiin liittyen. Toimin­taan kuuluu mm. kouluil­la toteu­tet­ta­vat kyselyt, kehit­tä­mis­se­mi­naa­rit, works­ho­pit sekä tapah­tu­ma­pis­teet ja ‑päivät. Opiske­li­joil­le suunni­tel­laan ja toteu­te­taan lisäksi heidän osalli­suut­ta ja hyvin­voin­tia vahvis­ta­vaa, sekä nikotii­ni­tuot­tei­den vähen­tä­mi­seen tähtää­vää vertais­ryh­mä­toi­min­taa. Ensim­mäi­set vertais­ryh­mät alkavat kevääl­lä 2024.

Tiedus­te­le lisää!

Eerik Niemelä
Projek­ti­pääl­lik­kö
+358 (0)50 320 5550
eerik.niemela@riemufinland.fi

Anne Korkia-Aho
Projek­ti­työn­te­ki­jä
+358 (0)50 585 7851
anne.korkia-aho@riemufinland.fi