Amis-hankkeessa kehitetään ammattiin opiskeleville ja heidän parissa työskenteleville ammattilaisille suunnattu päihdekasvatuskokonaisuus, jota toteutetaan yhteistyössä kuntien ja koulujen kanssa. 

Hank­keen tavoit­tee­na on lisä­tä ammat­tiin opis­ke­le­vien nuor­ten päih­de­tie­toa, hyvin­voin­tia ja osal­li­suut­ta sekä vähen­tää niko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­töä. Lisäk­si koko­nai­suu­del­la vah­vis­te­taan ammat­tiin opis­ke­le­vien paris­sa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten ehkäi­se­vän päih­de­työn osaa­mis­ta.

Kehit­tä­mis­hank­kees­sa sel­vi­te­tään ammat­tiin opis­ke­le­vien nuor­ten koke­mia haas­tei­ta hyvin­voin­nil­le sekä asen­tei­ta ja tie­toa päih­tei­siiin liit­tyen. Toi­min­taan kuu­luu mm. kou­luil­la toteu­tet­ta­vat kyse­lyt, kehit­tä­mis­se­mi­naa­rit, works­ho­pit sekä tapah­tu­ma­pis­teet ja ‑päi­vät. Opis­ke­li­joil­le suun­ni­tel­laan ja toteu­te­taan lisäk­si hei­dän osal­li­suut­ta ja hyvin­voin­tia vah­vis­ta­vaa, sekä niko­tii­ni­tuot­tei­den vähen­tä­mi­seen täh­tää­vää ver­tais­ryh­mä­toi­min­taa. Ensim­mäi­set ver­tais­ryh­mät alka­vat kevääl­lä 2024.

Tie­dus­te­le lisää!

Eerik Nie­me­lä
Pro­jek­ti­pääl­lik­kö
+358 (0)50 320 5550
eerik.niemela@riemufinland.fi

Sini Nykä­nen
Pro­jek­ti­työn­te­ki­jä
+358 (0)50 585 7851
sini.nykanen@riemufinland.fi