Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus (ent. Music Against Drugs -kokonaisuus) on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Yksi Riemu-kokonaisuus kestää keskimäärin yhden lukukauden. Kokonaisuuteen kuuluu sisältöjä lapsille ja nuorille,  heidän parissa työskenteleville ammattilaisille sekä lasten ja nuorten asioistä päättäville kunnan ja hallinnon edustajille.

Kokonai­suus sisäl­tää kunta­koh­tai­ses­ti muun muassa kehit­tä­mis­se­mi­naa­rin, koulu­vii­kon, nuoril­le suunnat­tu­ja kilpai­lu­ja sekä koulu­vii­kon päätteek­si järjes­tet­tä­vän päihteet­tö­män iltata­pah­tu­man. Ensim­mäi­nen päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus toteu­tet­tiin vuonna 2009 ja kokonai­suuk­sia ja sen osasi­säl­tö­jä on toteu­tet­tu jo yli 40 kunnan ja kaupun­gin kanssa ympäri Suomea.

Toimin­nan tavoit­tee­na on tarjota nuoril­le osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja lisätä nuorten päihde­tie­tout­ta. Kohtaa­van työn ammat­ti­lai­sil­le tarjoam­me tarpei­den mukaan materi­aa­le­ja ja menetel­miä nuorten parissa tehtä­vään työhön. Toimin­nal­la pyritään vahvis­ta­maan kunnan moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä. Kaikes­sa toimin­nas­sa keskeis­tä on kohde­ryh­mä­läh­töi­nen kehit­tä­mis­työ, jossa huomioi­daan kunnan eri toimi­joi­den omat toiveet ja tarpeet. Kokonai­suu­den sisäl­tö­jen ja toimin­to­jen suunnit­te­lus­sa hyödyn­ne­tään sosio­kult­tuu­ri­sen vahvis­ta­mi­sen sosio­pe­da­go­gis­ta suuntaus­ta.

Kokonaisuuden tavoitteet ja sisältöesimerkit kohderyhmittäin

Yläkouluikäiset nuoret kunnan alueella

Tavoite:
Nuorten osalli­suu­den edistä­mi­nen, sosiaa­li­nen vahvis­tu­mi­nen sekä päihde­tie­don lisää­mi­nen.

Tarjot­ta­vat osatekijä/sisältö:
Koulu­viik­ko, tieto­vi­so­ja, Riemu GameS­how, nuoria osallis­ta­vat kilpai­lut sekä Riemu­fest-tapah­tu­ma kunnan nuorten toivei­den mukai­ses­ti.

Nuorten parissa työskentelevät
ammattilaiset

Tavoite:
Nuorten parissa työsken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten työn tukemi­nen ja moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn vahvis­tu­mi­nen.

Tarjot­ta­va osatekijä/sisältö:
Materi­aa­le­ja, tietoa ja työka­lu­ja nuorten parissa tehtä­vän ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi. 

Kunnan ja hallinnon työntekijät

Tavoite:
Kumppa­nuu­den vahvis­tu­mi­nen alueen nuoril­le suunna­tus­sa ehkäi­se­väs­sä päihde­työs­sä.

Tarjot­ta­va osatekijä/sisältö:
Kyselyi­den kautta saatua tietoa alueen lasten ja nuorten terveyt­tä ja hyvin­voin­tia koske­van päätök­sen­teon tueksi.

Uutena konseptina Riemu GameShow ‑striimit

Riemu GameShow’ssa yläkou­lui­käi­set nuoret pääse­vät pelaa­maan päihde­ai­hei­sia tieto­vi­so­ja koulu­päi­vän aikana luokis­sa ja saavat tämän kautta lisää tietoa eri päihteis­tä ja riippu­vuuk­sis­ta. Riemu GameS­how toteu­te­taan strii­mi­nä yhdis­tyk­sen toimis­ton studios­ta käsin.

Kevään 2024 aikana Riemu-GameS­how toteu­tet­tiin 22 kertaa ja ilmoit­tau­tu­nei­ta pelaa­jia oli yhteen­sä hurjat 4556 nuorta.

Haluatko Riemu-päihdekasvatuskokonaisuuden tai yksittäisen osatekijän kuntaasi?

Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikkö Joni Söderman. Kuva tiimiläinen Jenna Mäenpää.

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
joni.soderman@riemufinland.fi
puhelin:  050 439 0505