Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus

Riemu-päihdekasvatuskokonaisuus (ent. Music Against Drugs -kokonaisuus) on yläkouluikäisille suunnattu ehkäisevän päihdetyön kokonaisuus, joka toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Yksi Riemu-kokonaisuus kestää keskimäärin yhden lukukauden. Kokonaisuuteen kuuluu sisältöjä lapsille ja nuorille,  heidän parissa työskenteleville ammattilaisille sekä lasten ja nuorten asioistä päättäville kunnan ja hallinnon edustajille.

Koko­nai­suus sisäl­tää kun­ta­koh­tai­ses­ti muun muas­sa kehit­tä­mis­se­mi­naa­rin, kou­lu­vii­kon, nuo­ril­le suun­nat­tu­ja kil­pai­lu­ja sekä kou­lu­vii­kon päät­teek­si jär­jes­tet­tä­vän päih­teet­tö­män ilta­ta­pah­tu­man. Ensim­mäi­nen päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus toteu­tet­tiin vuon­na 2009 ja koko­nai­suuk­sia ja sen osa­si­säl­tö­jä on toteu­tet­tu jo yli 40 kun­nan ja kau­pun­gin kans­sa ympä­ri Suo­mea.

Toi­min­nan tavoit­tee­na on tar­jo­ta nuo­ril­le osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia ja lisä­tä nuor­ten päih­de­tie­tout­ta. Koh­taa­van työn ammat­ti­lai­sil­le tar­joam­me tar­pei­den mukaan mate­ri­aa­le­ja ja mene­tel­miä nuor­ten paris­sa teh­tä­vään työ­hön. Toi­min­nal­la pyri­tään vah­vis­ta­maan kun­nan moniam­ma­til­lis­ta yhteis­työ­tä. Kai­kes­sa toi­min­nas­sa kes­keis­tä on koh­de­ryh­mä­läh­töi­nen kehit­tä­mis­työ, jos­sa huo­mioi­daan kun­nan eri toi­mi­joi­den omat toi­veet ja tar­peet. Koko­nai­suu­den sisäl­tö­jen ja toi­min­to­jen suun­nit­te­lus­sa hyö­dyn­ne­tään sosio­kult­tuu­ri­sen vah­vis­ta­mi­sen sosio­pe­da­go­gis­ta suun­taus­ta.

Koko­nai­suu­den tavoit­teet ja sisäl­tö­esi­mer­kit koh­de­ryh­mit­täin

Ylä­kou­lui­käi­set nuo­ret kun­nan alu­eel­la

Tavoi­te:
Nuor­ten osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen, sosi­aa­li­nen vah­vis­tu­mi­nen sekä päih­de­tie­don lisää­mi­nen.

Tar­jot­ta­va sisäl­tö:
Kou­lu­viik­ko, tie­to­vi­so­ja, nuo­ria osal­lis­ta­vat kil­pai­lut sekä Rie­mu­fest-tapah­tu­ma kun­nan nuor­ten toi­vei­den mukai­ses­ti.

Nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vät
ammat­ti­lai­set

Tavoi­te:
Nuor­ten paris­sa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten työn tuke­mi­nen ja moniam­ma­til­li­sen yhteis­työn vah­vis­tu­mi­nen.

Tar­jot­ta­va sisäl­tö:
Mate­ri­aa­le­ja, tie­toa ja työ­ka­lu­ja nuor­ten paris­sa teh­tä­vän ehkäi­se­vän päih­de­työn tuek­si. 

Kun­nan ja hal­lin­non työn­te­ki­jät

Tavoi­te:
Kump­pa­nuu­den vah­vis­tu­mi­nen alu­een nuo­ril­le suun­na­tus­sa ehkäi­se­väs­sä päih­de­työs­sä.

Tar­jot­ta­va sisäl­tö:
Kyse­lyi­den kaut­ta saa­tua tie­toa alu­een las­ten ja nuor­ten ter­veyt­tä ja hyvin­voin­tia kos­ke­van pää­tök­sen­teon tuek­si.

Haluat­ko Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den kun­taa­si?

Music Against Drugs ry:n kehittämispäällikkö Joni Söderman. Kuva tiimiläinen Jenna Mäenpää.

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
joni.soderman@riemufinland.fi
puhe­lin:  050 439 0505