Riemu Finland ry:n ISGee-verkkopelitoiminnan tavoitteena on 18–29-vuotiaiden, pelaamisesta kiinnostuneiden nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja heidän sosiaalinen vahvistaminen.

ISGee-toi­min­nal­la pyri­tään lisää­mään ja vah­vis­ta­maan osal­lis­tu­jien sosi­aa­lis­ta ver­kos­toa ja hyvin­voin­tia. Pelaa­mi­seen liit­ty­vää yhtei­söl­li­syyt­tä ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja edis­te­tään yhtei­söl­li­sel­lä toi­min­nal­la ja suun­nit­te­lul­la sekä jat­ku­val­la vuo­ro­vai­ku­tuk­sel­la.

Tapah­tu­miin sisäl­tyy muun muas­sa vii­kot­tai­nen Olo­huo­ne Rie­mu Fin­land ry:n toi­mis­tol­la (Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs), peli-ilto­ja sekä LAN-tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen.

ISGeen koordinaattori Mark.

Peliyh­tei­sö toi­mii myös yhtei­sön omal­la Discord-kana­val­la ja What­sapp-ryh­mäs­sä.

Kysy lisää:

Mark Kel­ly
mark.kelly@riemufinland.fi
puhe­lin:  050 336 2231