Riemu Finland ry:n ISGee-verkkopelitoiminnan tavoitteena on 18–29-vuotiaiden, pelaamisesta kiinnostuneiden nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja heidän sosiaalinen vahvistaminen.

ISGee-toimin­nal­la pyritään lisää­mään ja vahvis­ta­maan osallis­tu­jien sosiaa­lis­ta verkos­toa ja hyvin­voin­tia. Pelaa­mi­seen liitty­vää yhtei­söl­li­syyt­tä ja vuoro­vai­ku­tus­tai­to­ja ediste­tään yhtei­söl­li­sel­lä toimin­nal­la ja suunnit­te­lul­la sekä jatku­val­la vuoro­vai­ku­tuk­sel­la.

Tapah­tu­miin sisäl­tyy muun muassa viikot­tai­nen Olohuo­ne Riemu Finland ry:n toimis­tol­la (Mataran­ka­tu 4, 3 krs), peli-iltoja sekä LAN-tapah­tu­mien järjes­tä­mi­nen.

ISGeen koordinaattori Mark.

Peliyh­tei­sö toimii myös yhtei­sön omalla Discord-kanaval­la ja Whatsapp-ryhmäs­sä.

Kysy lisää:

Mark Kelly
mark.kelly@riemufinland.fi
puhelin:  050 336 2231