Ystävät, elämykset, ilo

Vapaa­eh­tois­toi­min­ta tarjoaa monipuo­li­sen mahdol­li­suu­den toteut­taa ja kehit­tää itseään sekä osaamis­taan ja olla mukana vauhdik­kaas­sa ja vastaa­not­ta­vai­ses­sa porukas­sa. Yhdis­tyk­sem­me järjes­tää erilai­sia tapah­tu­mia ympäri Suomea ja viikot­tais­ta toimin­taa verkon yli sekä toimis­tol­la Jyväs­ky­läs­sä. Vapaa­eh­toi­se­na voit olla mukana suunnit­te­le­mas­sa ja järjes­tä­mäs­sä tapah­tu­mia, saaden monipuo­lis­ta kokemus­ta tapah­tu­man järjes­tä­mi­ses­tä. Lisäksi voit ottaa osaa yhdis­tyk­sem­me toimin­nan suunnit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen, uusia toimin­tai­deoi­ta kerätään nuoril­ta jatku­vas­ti! Verkon kautta yhtey­den­pi­to muiden nuorten kanssa onnis­tuu helpos­ti, asuitpa missä päin Suomea tahansa!

Vapaa­eh­toi­se­na voit mm.

  • löytää uusia kaverei­ta
  • toteut­taa luovia yhteis­pro­jek­te­ja muiden nuorten kanssa, esim. lyhyte­lo­ku­via
  • saada kokemus­ta tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä osallis­tu­mal­la esimer­kik­si tapah­tu­ma­reis­suil­le
  • suunni­tel­la ja järjes­tää sisäl­töä viikoit­tai­seen toimin­taan, kuten keski­viik­koi­siin Olohuo­ne-kokoon­tu­mi­siin
  • kirjoit­taa blogeja, kuvata vlogeja tai osallis­tua muuten järjes­tön viestin­nän toteut­ta­mi­seen
  • osallis­tua toimin­nan suunnit­te­luun

Riemu Finland ry:stä löytyy varmas­ti juuri sinulle sopiva tapa osallis­tua, juuri silloin, kun sinulle parhai­ten sopii. Jos sinulla on osaamis­ta tieto­tek­ni­sis­sä asiois­sa, voit toimia apuna, kun koneem­me kenkkui­le­vat. Jos rakas­tat leipo­mis­ta, voit tuoda pullan tuoksua tapaa­mi­siin. Jos tykkäät jutella ja kuunnel­la, voit osallis­tua nuorten miittei­hin ja chattei­hin. Jos tykkäät valoku­va­ta, voit ikuis­taa yhdessä koetut hetket.

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
joni.soderman@riemufinland.fi
+358 (0)50 439 0505

Artik­ke­li­ku­va: Nina Svan