Ystä­vät, elä­myk­set, ilo

Vapaa­eh­tois­toi­min­ta tar­jo­aa moni­puo­li­sen mah­dol­li­suu­den toteut­taa ja kehit­tää itse­ään sekä osaa­mis­taan ja olla muka­na vauh­dik­kaas­sa ja vas­taa­not­ta­vai­ses­sa poru­kas­sa. Yhdis­tyk­sem­me jär­jes­tää eri­lai­sia tapah­tu­mia ympä­ri Suo­mea ja vii­kot­tais­ta toi­min­taa ver­kon yli sekä toi­mis­tol­la Jyväs­ky­läs­sä. Vapaa­eh­toi­se­na voit olla muka­na suun­nit­te­le­mas­sa ja jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mia, saa­den moni­puo­lis­ta koke­mus­ta tapah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä. Lisäk­si voit ottaa osaa yhdis­tyk­sem­me toi­min­nan suun­nit­te­luun ja kehit­tä­mi­seen, uusia toi­min­tai­deoi­ta kerä­tään nuo­ril­ta jat­ku­vas­ti! Ver­kon kaut­ta yhtey­den­pi­to mui­den nuor­ten kans­sa onnis­tuu hel­pos­ti, asuit­pa mis­sä päin Suo­mea tahan­sa!

Vapaa­eh­toi­se­na voit mm.

  • löy­tää uusia kave­rei­ta
  • toteut­taa luo­via yhteis­pro­jek­te­ja mui­den nuor­ten kans­sa, esim. lyhy­te­lo­ku­via
  • saa­da koke­mus­ta tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­tä osal­lis­tu­mal­la esi­mer­kik­si tapah­tu­ma­reis­suil­le
  • suun­ni­tel­la ja jär­jes­tää sisäl­töä vii­koit­tai­seen toi­min­taan, kuten kes­ki­viik­koi­siin Olo­huo­ne-kokoon­tu­mi­siin
  • kir­joit­taa blo­ge­ja, kuva­ta vlo­ge­ja tai osal­lis­tua muu­ten jär­jes­tön vies­tin­nän toteut­ta­mi­seen
  • osal­lis­tua toi­min­nan suun­nit­te­luun

Rie­mu Fin­land ry:stä löy­tyy var­mas­ti juu­ri sinul­le sopi­va tapa osal­lis­tua, juu­ri sil­loin, kun sinul­le par­hai­ten sopii. Jos sinul­la on osaa­mis­ta tie­to­tek­ni­sis­sä asiois­sa, voit toi­mia apu­na, kun koneem­me kenk­kui­le­vat. Jos rakas­tat lei­po­mis­ta, voit tuo­da pul­lan tuok­sua tapaa­mi­siin. Jos tyk­käät jutel­la ja kuun­nel­la, voit osal­lis­tua nuor­ten miit­tei­hin ja chat­tei­hin. Jos tyk­käät valo­ku­va­ta, voit ikuis­taa yhdes­sä koe­tut het­ket.

Kysy lisää ja ole yhteyk­sis­sä:

Joni Söder­man
Kehit­tä­mis­pääl­lik­kö
joni.soderman@riemufinland.fi
+358 (0)50 439 0505

Artik­ke­li­ku­va: Nina Svan