Ink-tiimitoiminta tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Harjoittelujaksojen kesto ja sisältö suunnittellaan nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Nuorten tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä tuetaan ja seurataan yksilövalmennuksessa. Tiimiharjoittelun voi suorittaa työkokeiluna, opintoihin kuuluvana työharjoitteluna (työssäoppiminen) tai osallistumalla toimintaan vapaaehtoisena.

Tiimi­har­joit­te­lun aikana työsken­nel­lään pienem­mis­sä tiimeis­sä nuorten kiinnos­tuk­sen kohtei­den mukai­ses­ti. Jokai­nen tiimi valit­see keskuu­des­taan liide­rin, joka johtaa tiimin toimin­taa ja kehit­tää sitä valmen­ta­jien kanssa. Jokai­sel­la tiimil­lä on yksi valmen­ta­ja mento­ri­naan. Tiimi­toi­min­nan kautta nuoret oppivat yhteis­työ­tai­to­ja, oman osaami­sen tunnis­ta­mis­ta ja jakamis­ta sekä kehit­tä­vät vuoro­vai­ku­tus­osaa­mis­taan.

Esimerkkejä tiimeistä ja työtehtävistä:


MEDIA- JA VIESTIN­TÄ­TII­MI suunnit­te­lee ja tuottaa erilai­sia video­pro­jek­te­ja, paino­ma­te­ri­aa­le­ja sekä web-grafiik­kaa ja osallis­tuu organi­saa­tio­vies­tin­nän tekemi­seen.

OHJAUS- JA TAPAH­TU­MA­TII­MI suunnit­te­lee ja järjes­tää erilai­sia ohjaus­tuo­kioi­ta ryhmäl­le sekä nuorten tapah­tu­mia.

BÄNDI­TII­MI harjoit­te­lee yhdessä musii­kin tekemis­tä ja teoriaa musiik­kia­lan opiske­li­joi­den valmen­nuk­ses­sa.

PELITII­MI ideoi ja toteut­taa peliai­heis­ta toimin­taa.

Syksyi­sin (syys-joulu­kuu) ja keväi­sin (helmi-touko­kuu) järjes­tet­tä­vien tiimi­jak­so­jen pituus on 3,5 kuukaut­ta ja kesätii­min (kesä-elokuu) 2 kuukaut­ta. Jaksoil­le voi osallis­tua sovitus­ti myös lyhyem­män jakson ajan.

“Ink” – Innostava nuorisojohtoinen kehittäminen

Ink-tiimis­sä jokai­nen nuori on tärkeä osa Ink-tiimi­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä ja viestin­tää. Hyvänä esimerk­ki­nä nuori­so­joh­toi­suu­des­ta on se, että ensim­mäi­sen tiimin­jak­son nuoret kehit­ti­vät hankkeel­le uuden nimen, sloga­nin ja logon ja brändä­si­vät tiimi­har­joit­te­lut kohde­ryh­mäl­le sopivak­si. Ink-tiimi viestii innos­ta­vas­ta nuorten kehit­tä­mi­ses­tä. Ink-tiimin slogan on ”Tartu työelä­mään”, jota kuvas­taa hyvin logon käden­jäl­ki. Jokai­nen nuori jättää­kin ainut­laa­tui­sen käden­jäl­ken­sä Ink-tiimi­toi­min­taan, sillä jokai­sel­la nuorel­la on vahvuuk­sia, joita voi ottaa käyttöön­sä. Ink-tiimis­sä nuorten erilai­set vahvuu­det pääse­vät käyttöön ja vahvis­tu­vat.

Työelämävalmiuksien vahvistamista ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä

Tiimi­työs­ken­te­lyn lisäksi nuoril­la on mahdol­li­suus kehit­tää työelä­mä­val­miuk­sia ja työnha­ku­tai­to­ja osallis­tu­mal­la vuoro­vai­ku­tus­kou­lu­tuk­seen ja tekemäl­lä digitaa­li­sen portfo­lion. Tiimi­har­joit­te­lun aikana saa myös tietoa erilai­sis­ta työllistymis‑, opinto‑, ja osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä oman hyvin­voin­nin ja tervey­den edistä­mi­sen teemois­ta. Lisäksi kokei­lem­me viikoit­tain yhdessä eri liikun­ta­la­je­ja kuten suppaus­ta, joogaa, parkou­ria tai jalka­pal­loa tiimin toivei­den mukai­ses­ti. Rentoa tunnel­maa luovat satun­nai­set teema­le­vy­raa­dit, kuukausit­tai­nen yhteis­ruo­kai­lu ja kerran tiimin aikana järjes­tet­tä­vä tiimi­lei­ri.

Harjoit­te­lu­ha­ku:
Juho Oikari
Tiimi­val­men­ta­ja
juho.oikari@riemufinland.fi 
+358 (0)50 463 4345 

Viestin­tä:
Reeta Nitovuo­ri
Viestin­tä­pääl­lik­kö
reeta.nitovuori@riemufinland.fi
+358 (0)50 345 6350

Kiinnos­tuit­ko? Hae mukaan Ink-tiimiin