Ink-tiimitoiminta tarjoaa 18–29-vuotiaille nuorille tiimiharjoittelujaksoja Jyväskylässä. Harjoittelujaksojen kesto ja sisältö suunnittellaan nuorten omien tavoitteiden ja elämäntilanteiden mukaisesti. Nuorten tavoitteiden toteutumista ja tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämistä tuetaan ja seurataan yksilövalmennuksessa. Tiimiharjoittelun voi suorittaa työkokeiluna, opintoihin kuuluvana työharjoitteluna (työssäoppiminen) tai osallistumalla toimintaan vapaaehtoisena.

Tii­mi­har­joit­te­lun aika­na työs­ken­nel­lään pie­nem­mis­sä tii­meis­sä nuor­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukai­ses­ti. Jokai­nen tii­mi valit­see kes­kuu­des­taan lii­de­rin, joka joh­taa tii­min toi­min­taa ja kehit­tää sitä val­men­ta­jien kans­sa. Jokai­sel­la tii­mil­lä on yksi val­men­ta­ja men­to­ri­naan. Tii­mi­toi­min­nan kaut­ta nuo­ret oppi­vat yhteis­työ­tai­to­ja, oman osaa­mi­sen tun­nis­ta­mis­ta ja jaka­mis­ta sekä kehit­tä­vät vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mis­taan.

Esi­merk­ke­jä tii­meis­tä ja työ­teh­tä­vis­tä:


MEDIA- JA VIES­TIN­TÄ­TII­MI suun­nit­te­lee ja tuot­taa eri­lai­sia video­pro­jek­te­ja, pai­no­ma­te­ri­aa­le­ja sekä web-gra­fiik­kaa ja osal­lis­tuu orga­ni­saa­tio­vies­tin­nän teke­mi­seen.

OHJAUS- JA TAPAH­TU­MA­TII­MI suun­nit­te­lee ja jär­jes­tää eri­lai­sia ohjaus­tuo­kioi­ta ryh­mäl­le sekä nuor­ten tapah­tu­mia.

BÄN­DI­TII­MI har­joit­te­lee yhdes­sä musii­kin teke­mis­tä ja teo­ri­aa musiik­kia­lan opis­ke­li­joi­den val­men­nuk­ses­sa.

PELI­TII­MI ideoi ja toteut­taa peliai­heis­ta toi­min­taa.

Syk­syi­sin (syys-jou­lu­kuu) ja keväi­sin (hel­mi-tou­ko­kuu) jär­jes­tet­tä­vien tii­mi­jak­so­jen pituus on 3,5 kuu­kaut­ta ja kesä­tii­min (kesä-elo­kuu) 2 kuu­kaut­ta. Jak­soil­le voi osal­lis­tua sovi­tus­ti myös lyhyem­män jak­son ajan.

“Ink” – Innos­ta­va nuo­ri­so­joh­toi­nen kehit­tä­mi­nen

Ink-tii­mis­sä jokai­nen nuo­ri on tär­keä osa Ink-tii­mi­toi­min­nan kehit­tä­mis­tä ja vies­tin­tää. Hyvä­nä esi­merk­ki­nä nuo­ri­so­joh­toi­suu­des­ta on se, että ensim­mäi­sen tii­min­jak­son nuo­ret kehit­ti­vät hank­keel­le uuden nimen, slo­ga­nin ja logon ja brän­dä­si­vät tii­mi­har­joit­te­lut koh­de­ryh­mäl­le sopi­vak­si. Ink-tii­mi vies­tii innos­ta­vas­ta nuor­ten kehit­tä­mi­ses­tä. Ink-tii­min slo­gan on ”Tar­tu työ­elä­mään”, jota kuvas­taa hyvin logon käden­jäl­ki. Jokai­nen nuo­ri jät­tää­kin ainut­laa­tui­sen käden­jäl­ken­sä Ink-tii­mi­toi­min­taan, sil­lä jokai­sel­la nuo­rel­la on vah­vuuk­sia, joi­ta voi ottaa käyt­töön­sä. Ink-tii­mis­sä nuor­ten eri­lai­set vah­vuu­det pää­se­vät käyt­töön ja vah­vis­tu­vat.

Työ­elä­mä­val­miuk­sien vah­vis­ta­mis­ta ja ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mis­tä

Tii­mi­työs­ken­te­lyn lisäk­si nuo­ril­la on mah­dol­li­suus kehit­tää työ­elä­mä­val­miuk­sia ja työn­ha­ku­tai­to­ja osal­lis­tu­mal­la vuo­ro­vai­ku­tus­kou­lu­tuk­seen ja teke­mäl­lä digi­taa­li­sen port­fo­lion. Tii­mi­har­joit­te­lun aika­na saa myös tie­toa eri­lai­sis­ta työllistymis‑, opinto‑, ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä oman hyvin­voin­nin ja ter­vey­den edis­tä­mi­sen tee­mois­ta. Lisäk­si kokei­lem­me vii­koit­tain yhdes­sä eri lii­kun­ta­la­je­ja kuten sup­paus­ta, joo­gaa, par­kou­ria tai jal­ka­pal­loa tii­min toi­vei­den mukai­ses­ti. Ren­toa tun­nel­maa luo­vat satun­nai­set tee­ma­le­vy­raa­dit, kuu­kausit­tai­nen yhteis­ruo­kai­lu ja ker­ran tii­min aika­na jär­jes­tet­tä­vä tii­mi­lei­ri.

Har­joit­te­lu­ha­ku:
Juho Oika­ri
Tii­mi­val­men­ta­ja
juho.oikari@riemufinland.fi 
+358 (0)50 463 4345 

Vies­tin­tä:
Ree­ta Nito­vuo­ri
Vies­tin­tä­pääl­lik­kö
reeta.nitovuori@riemufinland.fi
+358 (0)50 345 6350

Kiin­nos­tuit­ko? Hae mukaan Ink-tii­miin