Nuorten kampanja: Toivon Pilkahdus — Selviätkö?

Kun tuntuu siltä, että ei vaan jaksa

Kevään 2024 Ink-tiimin nuorten kampan­jan aiheek­si on valittu jaksa­mi­nen. Suori­tus­kes­kei­ses­sä yhteis­kun­nas­sam­me on joskus jokai­nen meistä pysäh­ty­nyt mietti­mään omaa jaksa­mis­taan, niin pienis­sä kuin isoissa asiois­sa. Kampan­jan nimi “Toivon Pilkah­dus” pyrkii tavoit­ta­maan jaksa­mis­taan epäile­vän sekä antamaan viestin, että vaikeis­ta hetkis­tä on mahdol­lis­ta selvitä.

Kampan­jan aikana jaamme tietoa ja kokemuk­sia jaksa­mi­seen liittyen sosiaa­li­ses­sa medias­sa. Tämä ei rajoitu pelkäs­tään Riemu Finland ry:n omaan sisäl­töön, vaan myös sinä voit osallis­tua kampan­jaan hashta­gil­la ja jakaa omia kokemuk­sia­si sekä fiilik­siä­si. Mitkä asiat ovat autta­neet sinua jaksa­maan? Miksi jaksa­mi­nen on tärkeää? Miten harjoi­tat omaa jaksa­mis­ta­si?

Järjes­täm­me Insta­gra­mis­sa myös Jaxuäm­pä­ri-arvon­nan, johon Ink-tiimi­läi­set ovat koonneet erilai­sia jaksa­mi­sen voima­va­ro­ja vahvis­ta­via tuottei­ta. Arvon­taan voi osallis­tua ainoas­taan kampan­ja-aikana 25.3. –29.3.2024. Arvon­nan voitta­jal­le ilmoi­te­taan 2.4.2024.

Seuraa kampan­jan toteu­tus­ta Riemu Finland ry:n Insta­gra­mis­sa: @riemufinland

Kirjoit­ta­ji­na:
Emi Ahonen
Julius Kelja
Ink-tiimi