Haemme tiimipäällikköä

Ink-tiimin nuoria kuvauspäivänä Tourulassa

Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Ink-tiimi­toi­min­taan

Tiimi­pääl­lik­köä

Etsitkö työtä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä ja päästä edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta esihen­ki­lö­teh­tä­vis­sä? 

Tiimi­pääl­lik­kö­nä johdat Ink-tiimi­toi­min­taa, jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä- ja opiske­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toimi­juut­ta, mielen­ter­veyt­tä sekä vahvis­taa terveyt­tä edistä­viä elämän­ta­po­ja.

Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa:

  • Tiimi­val­men­ta­jien esihen­ki­lö­nä toimi­mi­nen ja tuen tarjoa­mi­nen tavoit­teel­li­seen valmen­nus­työ­hön
  • Ink-tiimi­toi­min­nan kokonai­suu­den koordi­noin­ti, johta­mi­nen, arvioin­ti ja kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä yhdis­tyk­sen muiden työnte­ki­jöi­den kanssa 
  • Sidos­ryh­mä- ja verkos­to­yh­teis­työ sekä tiimi­toi­min­nan esitte­ly eri tilai­suuk­sis­sa
  • Toimin­nan tulok­sel­li­suu­den seuran­ta ja rapor­toin­ti
  • Toimin­nas­ta viesti­mi­nen eri verkos­tois­sa ja sosiaa­li­ses­sa medias­sa

Tiimi­pääl­li­köl­tä edelly­te­tään vähin­tään sovel­tu­vaa korkea­kou­lu­tut­kin­toa ja/tai riittä­vää työko­ke­mus­ta sovel­tu­vis­ta tehtä­vis­tä sekä ymmär­rys­tä nuorten tervey­den ja sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin edistä­mi­ses­tä.

Tehtä­väs­sä tarvit­set hyviä vuoro­vai­ku­tus- ja tiimi­työ­tai­to­ja, kykyä innos­taa ja tukea valmen­nus­tii­miä­si, itsenäis­tä ja tavoit­teel­lis­ta työotet­ta sekä organi­soin­ti­tai­to­ja. Haluat oppia uutta ja  kehit­tää osaamis­ta­si valmen­nuk­sel­li­ses­sa esihen­ki­lö­työs­sä. Sinulla on positii­vi­nen ja kehit­tä­vä työote ja kyky tunnis­taa mahdol­li­suuk­sia ympäril­lä­si.


Lisäksi eduksi katso­taan:

  • Esihen­ki­lö­työ­ko­ke­mus valmennus/ohjaustyöstä erityi­ses­ti nuorten aikuis­ten parissa
  • Kokemus projek­ti- ja kehit­tä­mis­työs­tä
  • Osaami­nen ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta
  • Digitaa­li­nen viestin­tä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen mm. sosiaa­li­nen media


Työ sisäl­tää myös satun­nais­ta ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä ajoit­tais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.

Haku tehtä­vään:
Hakuai­ka päättyy 29.11.2023 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 1.12.2023 mennes­sä. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 7.–8.12.2023  Riemu Finland ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. 

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video Juho-Heikki Korho­sel­le  WhatsAp­pil­la tai iMessa­ge­na numeroon 044 344 8039 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen: juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi  

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisätie­to­ja voit kysyä puheli­mit­se Reeta Nitovuo­rel­ta numeros­ta 050 345 6350 seuraa­vi­na ajankoh­ti­na: pe 17.11.23 klo 8–9, ke 22.11. klo 16–17 ja pe 24.11.23 klo 11–12.

Työaika: Kokoai­ka­työ, 37,5h/vko

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jen TES palkka­ryh­mä 6. mukai­ses­ti + mahdol­li­set tehtävä- ja henki­lö­koh­tai­set lisät

Sopimuk­sen laatu: Toistai­sek­si voimas­sa oleva

Työn aloitusa­jan­koh­ta: Työ alkaa 15.1.2024 tai sopimuk­sen mukaan.

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koeaika: 6 kk

Tehtä­vään valitun on ennen työsuh­teen alkamis­ta toimi­tet­ta­va voimas­sa oleva lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain (5 6 §:n 2) mukai­nen rekis­te­rio­te.

Music Against Drugs ry:n viral­li­nen nimi on heinä­kuus­sa 2023 vaihtu­nut Riemu Finland ry:ksi. Lue lisää tuorees­ta tiedot­tees­tam­me tästä linkis­tä.