Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

Ink-tiimin nuoria kuvauspäivänä Tourulassa

Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Ink-tii­mi­toi­min­taan

Tii­mi­pääl­lik­köä

Etsit­kö työ­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen paris­sa? Haluat­ko työs­ken­nel­lä osa­na ilois­ta ja kan­nus­ta­vaa työyh­tei­söä ja pääs­tä edis­tä­mään nuor­ten tule­vai­suut­ta esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä? 

Tii­mi­pääl­lik­kö­nä joh­dat Ink-tii­mi­toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää 18–29-vuotiaiden nuor­ten työ­elä­mä- ja opis­ke­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toi­mi­juut­ta, mie­len­ter­veyt­tä sekä vah­vis­taa ter­veyt­tä edis­tä­viä elä­män­ta­po­ja.

Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu muun muas­sa:

  • Tii­mi­val­men­ta­jien esi­hen­ki­lö­nä toi­mi­mi­nen ja tuen tar­joa­mi­nen tavoit­teel­li­seen val­men­nus­työ­hön
  • Ink-tii­mi­toi­min­nan koko­nai­suu­den koor­di­noin­ti, joh­ta­mi­nen, arvioin­ti ja kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä yhdis­tyk­sen mui­den työn­te­ki­jöi­den kans­sa 
  • Sidos­ryh­mä- ja ver­kos­to­yh­teis­työ sekä tii­mi­toi­min­nan esit­te­ly eri tilai­suuk­sis­sa
  • Toi­min­nan tulok­sel­li­suu­den seu­ran­ta ja rapor­toin­ti
  • Toi­min­nas­ta vies­ti­mi­nen eri ver­kos­tois­sa ja sosi­aa­li­ses­sa medias­sa

Tii­mi­pääl­li­köl­tä edel­ly­te­tään vähin­tään sovel­tu­vaa kor­kea­kou­lu­tut­kin­toa ja/tai riit­tä­vää työ­ko­ke­mus­ta sovel­tu­vis­ta teh­tä­vis­tä sekä ymmär­rys­tä nuor­ten ter­vey­den ja sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin edis­tä­mi­ses­tä.

Teh­tä­väs­sä tar­vit­set hyviä vuo­ro­vai­ku­tus- ja tii­mi­työ­tai­to­ja, kykyä innos­taa ja tukea val­men­nus­tii­miä­si, itse­näis­tä ja tavoit­teel­lis­ta työ­otet­ta sekä orga­ni­soin­ti­tai­to­ja. Haluat oppia uut­ta ja  kehit­tää osaa­mis­ta­si val­men­nuk­sel­li­ses­sa esi­hen­ki­lö­työs­sä. Sinul­la on posi­tii­vi­nen ja kehit­tä­vä työ­ote ja kyky tun­nis­taa mah­dol­li­suuk­sia ympä­ril­lä­si.


Lisäk­si eduk­si kat­so­taan:

  • Esi­hen­ki­lö­työ­ko­ke­mus valmennus/ohjaustyöstä eri­tyi­ses­ti nuor­ten aikuis­ten paris­sa
  • Koke­mus pro­jek­ti- ja kehit­tä­mis­työs­tä
  • Osaa­mi­nen ehkäi­se­väs­tä päih­de- ja mie­len­ter­veys­työs­tä ja muis­ta ter­vey­den ja hyvin­voin­nin tee­mois­ta
  • Digi­taa­li­nen vies­tin­tä- ja vuo­ro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen mm. sosi­aa­li­nen media


Työ sisäl­tää myös satun­nais­ta ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä sekä ajoit­tais­ta mat­kus­ta­mis­ta Suo­mes­sa.

Haku teh­tä­vään:
Hakuai­ka päät­tyy 29.11.2023 klo 23:59. Jat­koon vali­tut kut­su­taan haas­tat­te­lui­hin 1.12.2023 men­nes­sä. Valin­ta­haas­tat­te­lut jär­jes­te­tään 7.–8.12.2023  Rie­mu Fin­land ry:n toi­mis­tol­la osoit­tees­sa Mata­ran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. 

Lisäk­si voit halu­tes­sa­si kuva­ta max. minuu­tin kes­tä­vän videon, jos­sa esit­te­let itse­si ja ker­rot, mik­si juu­ri sinä oli­sit oikea hen­ki­lö teh­tä­vään. Lähe­tä video Juho-Heik­ki Kor­ho­sel­le  What­sAp­pil­la tai iMes­sa­ge­na nume­roon 044 344 8039 tai säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen: juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi  

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisä­tie­to­ja voit kysyä puhe­li­mit­se Ree­ta Nito­vuo­rel­ta nume­ros­ta 050 345 6350 seu­raa­vi­na ajan­koh­ti­na: pe 17.11.23 klo 8–9, ke 22.11. klo 16–17 ja pe 24.11.23 klo 11–12.

Työ­ai­ka: Kokoai­ka­työ, 37,5h/vko

Palk­kaus: Sosi­aa­lia­lan jär­jes­tö­jen TES palk­ka­ryh­mä 6. mukai­ses­ti + mah­dol­li­set teh­tä­vä- ja hen­ki­lö­koh­tai­set lisät

Sopi­muk­sen laa­tu: Tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va

Työn aloi­tusa­jan­koh­ta: Työ alkaa 15.1.2024 tai sopi­muk­sen mukaan.

Työn­te­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koe­ai­ka: 6 kk

Teh­tä­vään vali­tun on ennen työ­suh­teen alka­mis­ta toi­mi­tet­ta­va voi­mas­sa ole­va las­ten kans­sa työs­ken­te­le­vien rikos­taus­tan sel­vit­tä­mi­ses­tä anne­tun lain (5 6 §:n 2) mukai­nen rekis­te­rio­te.

Music Against Drugs ry:n viral­li­nen nimi on hei­nä­kuus­sa 2023 vaih­tu­nut Rie­mu Fin­land ry:ksi. Lue lisää tuo­rees­ta tie­dot­tees­tam­me täs­tä lin­kis­tä.