Riemufest-tapahtuman (ent. Music Against Drugs -iltatapahtuma) toimintatori tarjoaa kunnan harrastetoimijoille maksuttoman foorumin toiminnan näkyvyyden edistämiseen ja uusien potentiaalisten harrastajien tapaamiseen.


Oman info­pis­teen lisäk­si har­ras­te­toi­mi­joil­la on mah­dol­li­suus pääs­tä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuo­ril­le toi­min­ta­to­ri tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den pääs­tä kuu­le­maan eri­lai­sis­ta tavois­ta har­ras­taa paik­ka­kun­nal­laan ja löy­tää uusia kave­rei­ta! Seu­raa­vat Rie­mu­fest-tapah­tu­mat tul­laan jär­jes­tä­mään Jyväs­ky­läs­sä (Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit 22.3.) ja Rii­hi­mä­ki-Haus­jär­vi-Lop­pi ‑alu­eel­la (Pel­to­saa­ren kou­lu, Rii­hi­mä­ki 19.4. ). Ter­ve­tu­loa mukaan!

Lisä­tie­dot ja toi­min­ta­to­rin koor­di­noin­ti: Emma Hei­no­nen,  050 445 6449, emma.heinonen@riemufinland.fi

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa mukaan!

Kuva: Juho Virin­kos­ki

Kuvia aiem­mis­ta tapah­tu­mis­tam­me löy­dät Ins­ta­gra­mis­ta: www.instagram.com/riemu­fin­land