Haemme projektityöntekijää

Haemme ammat­tiin opiske­le­vien päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen

Projektityöntekijää (perhevapaan sijaisuus)

Projek­ti­työn­te­ki­jä­nä työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa.

Hankkees­sa suunnit­te­let ja toteu­tat toimin­taa ammat­tiin opiske­le­vil­le nuoril­le, tukena­si projek­ti­pääl­lik­kö ja myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan ja tehdään yhdessä nuorten kanssa sekä verkos­sa että kouluil­la.

Projek­ti­työn­te­ki­jän tehtä­viin kuulu­vat mm.

  • (etä)vertaisryhmätoiminnan suunnit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen nuorten kanssa (mm. kampan­ja­toi­min­ta ja nikotii­ni­tuot­tei­den lopet­ta­mi­seen tukeva ryhmä­toi­min­ta)
  • oppilai­tok­sil­le toteu­tet­ta­vien tapah­tu­mien järjes­tä­mi­nen yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa
  • toimin­nas­ta viesti­mi­nen sosiaa­li­ses­sa medias­sa

Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

  • sovel­tu­va koulu­tus
  • kokemus nuorten parissa tehtä­väs­tä tavoit­teel­li­ses­ta valmen­nus-/ohjaus­työs­tä, myös verkos­sa
  • osaami­nen ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta
  • tieto­tek­ni­nen- ja digitaa­li­sen viestin­nän osaami­nen


Haku tehtä­vään:
Hakuai­ka päättyy 7.4.2024 klo 23.59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin viimeis­tään 9.4.2024. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 11.4. ja 15.4.2024 toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 19.4.2024.

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. 2 minuut­tia kestä­vän videon, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video Eerik Nieme­läl­le WhatsAp­pil­la numeroon 050 320 5550 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen eerik.niemela@riemufinland.fi

Lisätie­to­ja voit kysyä Eerik Nieme­läl­tä numeros­ta 050 320 5550 maanan­tai­na 25.3.2024 klo 12–13 ja tiistai­na 2.4.2024 klo 12–13. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se.

Työaika: Kokoai­ka­työ, 37,5h/vko

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jen TES palkka­ryh­mä 4. + mahdol­li­set tehtävä- ja henki­lö­koh­tai­set lisät

Työn kesto: 1.6.2024 — 22.3.2025 tai sopimuk­sen mukaan

Sopimuk­sen laatu: Määrä­ai­kai­nen (perhe­va­paan sijai­suus)

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva TES

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä (osittai­nen etätyö­mah­dol­li­suus) Työ sisäl­tää myös satun­nais­ta ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä ajoit­tais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.

Koeaika: 6 kk

Tehtä­vään valitun on ennen työsuh­teen alkamis­ta toimi­tet­ta­va voimas­sa oleva lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain (5 6 §:n 2) mukai­nen rekis­te­rio­te.


Tutustu hankkeen nuoril­le suunnat­tuun sivuun tästä linkis­tä.