Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö!

Haemme nyt koordi­naat­to­ria vastaa­maan 18–29-vuotiaille nuoril­le suunna­tun ISGee-peliyh­tei­sön toimin­nas­ta. Toimin­nan tavoit­tee­na on verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen sekä pelaa­mi­ses­ta synty­vien haitto­jen ennal­taeh­käi­sy ja vähen­tä­mi­nen.

Nuoret osallis­tu­vat ISGee-toimin­taan mm. viikoit­tais­ten Olohuo­ne-iltojen, lauta­pe­li­ryh­män sekä online-peli-iltojen kautta. Lisäksi nuoret osallis­tu­vat toimin­taan järjes­tä­mäl­lä erilai­sia tapah­tu­mia, kuten laneja ja miitte­jä, tuotta­mal­la sisäl­töä eri kanaviin sekä osallis­tu­mal­la kiinnos­tuk­sen­sa mukai­ses­ti peliyh­tei­sön toimin­nan toteut­ta­mi­seen.

Koordi­naat­to­rin työteh­tä­viin kuulu­vat muun muassa seuraa­vat tehtä­vät:

  • toimin­nan suunnit­te­lu, koordi­noin­ti ja toteu­tus nuori­so­läh­töi­ses­ti
  • sidos­ryh­mä­työs­ken­te­ly
  • toimin­nan arvioin­ti, kehit­tä­mi­nen ja rapor­toin­ti 
  • toimin­nas­sa mukana olevien vapaa­eh­tois­ten, työhar­joit­te­li­joi­den sekä oppiso­pi­mus­opis­ke­li­joi­den ohjaa­mi­nen

Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

  • sovel­tu­va koulu­tus 
  • kokemus nuorten kanssa työsken­te­lys­tä ja kohtaa­mi­ses­ta
  • oma-aloit­tei­suus, jousta­vuus sekä kehit­tä­vä ja tavoit­teel­li­nen työote
  • hyvät viestin­tä- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­dot
  • ymmär­rys pelikult­tuu­ris­ta joko työn ja/tai harras­tuk­sen kautta
  • tieto­tek­ni­nen osaami­nen

Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.
Haku tehtä­vään:

Hakuai­ka päättyy 20.3.2024 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 21.3.2024 mennes­sä. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 27.–28.3.2024 Riemu Finland ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä.

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itseäsi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video hallin­to­pääl­li­köl­lem­me Juho-Heikki “Juhis” Korho­sel­le WhatsAp­pil­la tai iMessa­ge­na numeroon 044 344 8039 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen juho-heikki.korhonen@riemufinland.fi

Lisätie­to­ja voit kysyä puheli­mit­se Mark Kellyl­tä numeros­ta 050 454 4526 seuraa­vas­ti: 6.3.2024 klo 09–10, 12.3.2024 klo 15–16 ja 18.3.2024 klo 15–16. Tiedus­te­lut tehtä­vään liittyen ainoas­taan puheli­mit­se yllämai­nit­tui­na soittoai­koi­na. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se.

Työaika: Kokoai­ka­työ, 37,5h/vko. Työ sisäl­tää myös ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä satun­nais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jen TES palkka­ryh­mä 5. mukai­ses­ti + mahdol­li­set tehtävä- ja henki­lö­koh­tai­set lisät

Sopimuk­sen laatu: Toistai­sek­si voimas­sao­le­va

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva TES

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä

Koeaika: 6 kk

Työn alkami­sa­jan­koh­ta: 15.4.2024 tai sopimuk­sen mukaan

Riemu Finland ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä yhteis­kun­nal­lis­ta osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010.