Osallistu musiikkikilpailuun, tavoittele paikkaa 22.3. järjestettävän Riemufest-tapahtuman stagella ja voita Zoom H4N Pro -kannettava tallennin (arvo 219€) sekä taustakangas bändillesi CD-Partnerin kautta!  

Musiik­ki­kil­pai­luun voi­vat osal­lis­tua bän­dit, dj:t, tru­ba­duu­rit, räp­pä­rit tai muut yksin esiin­ty­vät artis­tit. Kil­pai­luun osal­lis­tu­vien soo­loar­tis­tien yläi­kä­ra­ja on 25 vuot­ta. Yhty­ei­den osal­ta ryh­män kes­ki-iän tulee olla enin­tään 25 vuot­ta. Lisäk­si artis­tin tai osal­lis­tu­van bän­din jäse­nis­tä suu­rim­man osan koti- tai kou­lun­käyn­ti­kun­nan tulee olla Jyväs­ky­lä. Musiik­ki­kil­pai­lu jär­jes­te­tään osa­na Jyväs­ky­län ylä­kou­lu­jen Rie­mu-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suut­ta.

1. STEP­PI

Lue alla ole­vat osal­lis­tu­mis­oh­jeet huo­lel­la läpi.

2. STEP­PI

Ilmoit­tau­du mukaan ilmoit­tau­tu­mis-lomak­keen kaut­ta sivun lopus­sa ole­van pai­nik­keen kaut­ta.

3. STEP­PI

Lähe­tä osal­lis­tu­mis­kap­pa­lee­si wetransfer.com-palvelun kaut­ta (lue ohjeet alta).
MUSIIK­KI­KIL­PAI­LUN OSAL­LIS­TU­MIS­OH­JEET:

  • Kil­pai­luun on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua ääni­näyt­teel­lä joko omas­ta tuo­tan­nos­ta tai cover-kap­pa­leel­la. Mikä­li mah­dol­lis­ta, suo­sit­te­lem­me osal­lis­tu­maan omal­la tuo­tan­nol­la, sil­lä osa sosi­aa­li­sis­ta mediois­ta ei sal­li lada­ta cover-mate­ri­aa­lia teki­jä­noi­keus­ky­sy­mys­ten vuok­si.

  • Kil­pai­luun osal­lis­tu­van ääni­näyt­teen tulee olla vähin­tään 2 minuu­tin ja enin­tään 5 minuu­tin pitui­nen. Näyt­teen voi äänit­tää esi­mer­kik­si puhe­li­mel­la.

  • Kil­pai­luun osal­lis­tu­taan ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keel­la. Osal­lis­tu­mis­kap­pa­le tulee lada­ta wetransfer.com-palveluun (www.wetransfer.com) aika­vä­lil­lä 5.2.–3.3.2024. Kap­pa­let­ta lii­tet­täes­sä Email to ‑koh­taan tulee lait­taa säh­kö­pos­tio­soit­teek­si: ​​musiikkikilpailu@riemufinland.fi, Your email ‑koh­taan tulee lait­taa oma säh­kö­pos­tio­soi­te ja vies­ti­kent­tään tulee kir­joit­taa “oma nime­si ‑musiik­ki­kil­pai­lu”.
  • Kil­pai­luun osal­lis­tu­nei­den teos­ten tulee olla hyvän maun mukai­sia, eikä niis­sä saa esiin­tyä esi­mer­kik­si rasis­mia, väki­val­taa tai päih­tei­tä. Rie­mu Fin­land ry:n arvo­ja ovat yhden­ver­tai­suus, yhtei­söl­li­syys ja ilo ja myös näi­tä arvo­ja on hyvä nou­dat­taa omas­sa teok­ses­saan. Rie­mu Fin­land ry hyväk­syy kil­pai­luun tee­maan sovel­tu­vien teos­ten osal­lis­tu­mi­sen ja voi hylä­tä tar­vit­taes­sa kil­pai­luun sopi­mat­to­mat teok­set.

  • Kil­pai­luun osal­lis­tu­vat kap­pa­leet tul­laan jul­kai­se­maan Rie­mu Fin­land ry:n You­tu­be-kana­val­la. Jär­jes­tä­jä saa oikeu­det äänit­tei­den käyt­töön mark­ki­noin­nis­sa, esi­mer­kik­si Rie­mu Fin­land ry:n verk­ko­si­vuil­la, sosi­aa­li­sen median kana­vis­sa sekä pai­no­tuot­teis­sa.

  • Kil­pai­lu on kak­sio­sai­nen, jois­ta ensim­mäi­nen osa rat­ke­aa teos­ten kerää­mien tyk­käys­ten mää­räl­lä You­tu­bes­sa. Net­ti­ää­nes­tyk­ses­sä eni­ten tyk­käyk­siä ja jako­ja kerän­nyt osal­lis­tu­ja pal­ki­taan Zoom H4N Pro ‑kan­net­ta­val­la tal­len­ti­mel­la (arvo 219€). Zoom-tal­len­nin sovel­tuu monen­lai­seen ääni­tyk­seen sekä ste­reo- että neli­ka­na­va­ti­las­sa. Tal­len­nin sovel­tuu esi­mer­kik­si demo­jen, keik­ko­jen, tree­nien, bii­sien, podcas­tien äänit­tä­mi­seen erit­täin hyväl­lä äänen­laa­dul­la. Kil­pai­lun äänes­ty­sai­ka alkaa 7.3.2024 ja päät­tyy 17.3.2024.
  • Kil­pai­lun toi­ses­sa osios­sa kol­me eni­ten tyk­käyk­siä ja jako­ja You­tu­bes­sa kerän­nyt­tä bändiä/artistia pää­see esiin­ty­mään Rie­mu­fest-tapah­tu­maan 22.3.2024 Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­la. Ilta­ta­pah­tu­mas­sa ylei­sö äänes­tää suo­sik­kin­sa ja  eni­ten ääniä saa­nut fina­lis­ti saa taus­ta­la­ka­nan (2×3 m) omal­la logol­la CD-part­ne­ril­ta. Keho­tam­me kil­pai­li­joi­ta kam­pan­joi­maan myös itsen­sä puo­les­ta ja pyy­tä­mään ystä­vi­ään äänes­tä­mään.

YHTEIS­TYÖS­SÄ: