Kiinnostavatko pelaaminen ja verkkopelit?
Haluaisitko uusia pelikavereita?
Olisiko kivaa osallistua LANeille hyvässä porukassa?
Haluaisitko kokeilla harrastusmahdollisuuksia ja tehdä uusia juttuja?
Tai kiinnostaisiko sinua olla itse järjestämässä LANeja, peliturnauksia ja muita peliaiheisia tapahtumia?

Jos vasta­sit yhteen­kin kysymyk­seen “kyllä”, ISGee on sinun juttusi!

Riemu Finland ry:n ISGee-peliyh­tei­sö tarjoaa pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­neil­le nuoril­le mahdol­li­suu­den löytää uusia ystäviä ja peliseu­raa, online ja offline. Pääset halutes­sa­si osallis­tu­maan myös pelita­pah­tu­mien järjes­tä­mi­seen sekä tuotta­maan pelaa­mi­seen liitty­vää sisäl­töä omalla taval­la­si. Lue eri osallis­tu­mi­ta­vois­ta alta.

Olohuone

Keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00
Mataran­ka­tu 4, 3. kerros. Jyväs­ky­lä
Liveta­pah­tu­ma

Olohuo­ne on viikot­tai­nen pelailu- ja teemail­ta toimis­tol­lam­me. Ryhmä on 18–29 ‑vuotiai­den nuorten avoin kohtaa­mis­paik­ka, jossa nuoret päättä­vät yhdessä iltojen ohjel­mas­ta.
Välillä pelataan lauta­pe­le­jä tai vaikka Fifaa, mennään luonto­ret­kel­le, kokataan yhdessä, katso­taan eloku­via, keila­taan, tutus­tu­taan kaupun­gin harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin, pidetään kesälei­re­jä jne.

Toimin­nan kautta tutus­tut uusiin tyyppei­hin ja alueen harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Saat elämää­si enemmän liikun­nal­li­suut­ta ja pääset itse ideoi­maan ja toteut­ta­maa ohjel­maa rennol­la meinin­gil­lä.

Online-tiistai Discordissa

Tiistai­sin klo 16.00 – 20.00
Verkko-tapah­tu­ma

ISGee-peliyh­tei­sön Online-tiistai on 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tu verkko­pe­li­ta­pah­tu­ma, jossa pelataan yhdessä rennol­la meinin­gil­lä erilai­sia verkko­mo­nin­pe­le­jä.

Online-tiistain aikana pääset sekä pelai­le­maan halua­mia­si pelejä että tutus­tu­maan uusiin ihmisiin. Online-tiistais­sa voidaan esimer­kik­si suunni­tel­la omia peliser­ve­rei­tä tai vaikka­pa pelitur­nauk­sia. Tuu siis luomaan mieleis­tä­si pelitoi­min­taa hyvässä seuras­sa!

Lautapelitorstaihin osallistuvia nuoria pelaamassa pöydän äärellä.

Lautapeliryhmä

Torstai­sin klo 16.00 – 20.00
Mataran­ka­tu 4, 3. krs. Jyväs­ky­lä
Liveta­pah­tu­maISGee-peliyh­tei­sön toimin­taa koordi­noi Eetu Kritz-Huhta­nen.
Eetuun voit olla yhtey­des­sä puh/whatsappilla: 050 336 2231 tai sähkö­pos­tit­se: eetu.kritz-huhtanen@riemufinland.fi

Peliyh­tei­sö toimii myös yhtei­sön omalla Discord-kanaval­la

YHTEIS­TYÖS­SÄ:

Jimm's logo