Kiinnostavatko pelaaminen ja verkkopelit?
Haluaisitko uusia pelikavereita?
Olisiko kivaa osallistua LANeille hyvässä porukassa?
Haluaisitko kokeilla harrastusmahdollisuuksia ja tehdä uusia juttuja?
Tai kiinnostaisiko sinua olla itse järjestämässä LANeja, peliturnauksia ja muita peliaiheisia tapahtumia?

Jos vasta­sit yhteen­kin kysymyk­seen “kyllä”, ISGee on sinun juttusi!

Riemu Finland ry:n ISGee-peliyh­tei­sö tarjoaa pelaa­mi­ses­ta kiinnos­tu­neil­le nuoril­le mahdol­li­suu­den löytää uusia ystäviä ja peliseu­raa, online ja offline. Pääset halutes­sa­si osallis­tu­maan myös pelita­pah­tu­mien järjes­tä­mi­seen sekä tuotta­maan pelaa­mi­seen liitty­vää sisäl­töä omalla taval­la­si.

Olohuone

Keski­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00
Mataran­ka­tu 4, 3. kerros. Jyväs­ky­lä
Liveta­pah­tu­ma

Olohuo­ne on viikot­tai­nen pelailu- ja teemail­ta toimis­tol­lam­me. Ryhmä on 18–29 ‑vuotiai­den nuorten avoin kohtaa­mis­paik­ka, jossa nuoret päättä­vät yhdessä iltojen ohjel­mas­ta.
Välillä pelataan lauta­pe­le­jä tai vaikka Fifaa, mennään luonto­ret­kel­le, kokataan yhdessä, katso­taan eloku­via, keila­taan, tutus­tu­taan kaupun­gin harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin, pidetään kesälei­re­jä jne.

Toimin­nan kautta tutus­tut uusiin tyyppei­hin ja alueen harras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Saat elämää­si enemmän liikun­nal­li­suut­ta ja pääset itse ideoi­maan ja toteut­ta­maa ohjel­maa rennol­la meinin­gil­lä.

Lautapelitorstaihin osallistuvia nuoria pelaamassa pöydän äärellä.

Lautapeliryhmä

Torstai­sin klo 16.00 – 20.00
Mataran­ka­tu 4, 3. krs., Jyväs­ky­lä
Liveta­pah­tu­maLisätie­dot puh/whatsapp: +358 (0)50 336 2231

Peliyh­tei­sö toimii myös yhtei­sön omalla Discord-kanaval­la:

YHTEIS­TYÖS­SÄ:

Jimm's logo