Kiinnostavatko pelaaminen ja verkkopelit?
Haluaisitko uusia pelikavereita?
Olisiko kivaa osallistua LANeille hyvässä porukassa?
Haluaisitko kokeilla harrastusmahdollisuuksia ja tehdä uusia juttuja?
Tai kiinnostaisiko sinua olla itse järjestämässä LANeja, peliturnauksia ja muita peliaiheisia tapahtumia?

Jos vas­ta­sit yhteen­kin kysy­myk­seen “kyl­lä”, ISGee on sinun jut­tusi!

Rie­mu Fin­land ry:n ISGee-peliyh­tei­sö tar­jo­aa pelaa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neil­le nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den löy­tää uusia ystä­viä ja peli­seu­raa, onli­ne ja offli­ne. Pää­set halu­tes­sa­si osal­lis­tu­maan myös peli­ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen sekä tuot­ta­maan pelaa­mi­seen liit­ty­vää sisäl­töä omal­la taval­la­si.

Olo­huo­ne

Kes­ki­viik­koi­sin klo 16.00 – 20.00
Mata­ran­ka­tu 4, 3. ker­ros. Jyväs­ky­lä
Live­ta­pah­tu­ma

Olo­huo­ne on vii­kot­tai­nen pelai­lu- ja tee­mail­ta toi­mis­tol­lam­me. Ryh­mä on 18–29 ‑vuo­tiai­den nuor­ten avoin koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa nuo­ret päät­tä­vät yhdes­sä ilto­jen ohjel­mas­ta.
Välil­lä pela­taan lau­ta­pe­le­jä tai vaik­ka Fifaa, men­nään luon­to­ret­kel­le, koka­taan yhdes­sä, kat­so­taan elo­ku­via, kei­la­taan, tutus­tu­taan kau­pun­gin har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin, pide­tään kesä­lei­re­jä jne.

Toi­min­nan kaut­ta tutus­tut uusiin tyyp­pei­hin ja alu­een har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­siin. Saat elä­mää­si enem­män lii­kun­nal­li­suut­ta ja pää­set itse ideoi­maan ja toteut­ta­maa ohjel­maa ren­nol­la mei­nin­gil­lä.

Lautapelitorstaihin osallistuvia nuoria pelaamassa pöydän äärellä.

Lau­ta­pe­li­ryh­mä

Tors­tai­sin klo 16.00 – 20.00
Mata­ran­ka­tu 4, 3. krs., Jyväs­ky­lä
Live­ta­pah­tu­maLisä­tie­dot puh/whatsapp: +358 (0)50 336 2231

Peliyh­tei­sö toi­mii myös yhtei­sön omal­la Discord-kana­val­la:

YHTEIS­TYÖS­SÄ:

Jimm's logo