Tule tekemään porukassa kampanjoita sinulle merkityksellisistä asioista! Seuraavien kampanjaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan tällä sivulla. 

Kut­sum­me sinut mukaan suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan kam­pan­joi­ta, joil­la nos­te­taan esil­le yhteis­kun­nal­li­ses­ti tär­kei­tä ilmiöi­tä ja vai­ku­te­taan nii­hin posi­tii­vi­ses­ti – hyväs­sä poru­kas­sa!

18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun kam­pan­ja­toi­min­taan voit osal­lis­tua asuin­pai­kas­ta­si riip­pu­mat­ta ver­kon väli­tyk­sel­lä ja ajal­li­ses­ti juu­ri sen ver­ran kuin sinul­le itsel­le­si par­hai­ten sopii. Toi­min­ta ei ole sito­vaa, eikä osal­lis­tu­mi­nen vaa­di etu­kä­teen mitään tiet­tyä osaa­mis­ta. Kam­pan­ja­toi­min­taa jär­jes­te­tään 1–2 ker­taa vuo­des­sa ja kam­pan­jan koko­nais­kes­to on noin 2–3 kuu­kaut­ta. Kam­pan­ja­tii­mi kokoon­tuu tuo­na aika­na ver­kos­sa noin ker­ran vii­kos­sa. Jää seu­raa­maan seu­raa­vien kam­pan­joi­den käyn­nis­ty­mis­tä täl­tä sivul­ta!


Yleis­tä kam­pan­joi­den teke­mi­ses­tä: Miten hom­ma ete­nee?

Toi­min­ta alkaa kam­pan­ja­ryh­män kokoa­mi­sel­la, joka yhdes­sä kes­kus­te­lee ja ideoi:

  •  Mihin kam­pan­jal­la halu­taan vai­kut­taa?
  •  Mikä kam­pan­jan nimi on?
  •  Mitä kam­pan­jas­sa teh­dään?

Tämän jäl­keen suun­ni­tel­laan ja val­mis­tel­laan vii­koit­tain yhdes­sä kam­pan­jan toteut­ta­mis­ta, joka voi olla esim:

  • Some-haas­tei­ta ja tem­pauk­sia
  • Strea­maus­ta
  • Podcas­tien, videoi­den teke­mis­tä
  • Tapah­tu­mia

Jos poru­kas­sa teke­mi­nen hyväl­lä fii­lik­sel­lä, mer­ki­tyk­sel­lis­ten asioi­den paris­sa kuu­los­taa hyväl­tä, niin jätä alla yhteys­tie­to­si ja tule mukaan kam­pan­ja­ryh­mään!

AIEM­PIA KAM­PAN­JOI­TA

Kar­tal­le Kult­tuu­ris­ta! ‑kam­pan­ja

Lue lisää kam­pan­jas­ta täs­tä lin­kis­tä.

Kalas­ta kave­ri! ‑kam­pan­ja

“Kalas­ta Kaveri!”-kampanjan tavoit­tee­na oli lisä­tä tie­toi­suut­ta yksi­näi­syy­des­tä poh­ti­mal­la tee­maa muun muas­sa asian­tun­ti­joi­den kans­sa ja jul­kai­se­mal­la tee­maan liit­ty­vää asia­si­säl­töä. Lisäk­si kam­pan­jal­la tuo­tiin esil­le nuo­ril­le suun­na­tun ilmai­sen ryh­mä­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia. Kam­pan­jas­ta voit lukea lisää täs­tä lin­kis­tä. Kalas­ta Kave­ri! ‑kam­pan­jan viral­li­sen sivun löy­dät täs­tä lin­kis­tä.

Mie­lel­lä Mes­siin! ‑kam­pan­ja

Kam­pan­jal­la nuo­ret halua­vat karis­taa mie­len­ter­vey­teen lii­tet­tä­viä lei­mo­ja ja herät­tää kes­kus­te­lua aihee­seen usein lii­tet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Lue kam­pan­jaa kos­ke­va uuti­nen täs­tä lin­kis­tä. Lue, mil­lai­sek­si kam­pan­ja muo­dos­tui täs­tä lin­kis­tä.

Oo ku oot! ‑kam­pan­ja ennak­ko­luu­lot­to­muu­den puo­les­ta

Kam­pan­ja tii­moil­ta saa­tiin aikaan muun muas­sa: some­haas­te, strii­me­jä, sar­ja­ku­via ja media­nä­ky­vyyt­tä leh­tiar­tik­ke­lin ja podcas­tin muo­dois­sa. Lue lisää Oo ku oot! ‑kam­pan­jas­ta täs­tä lin­kis­tä.

Him­men­nä koro­na! ‑kam­pan­ja koro­na-ajan hel­pot­ta­mi­sek­si

Kam­pan­jas­sa nuo­ret toteut­ti­vat aiheen tii­moil­ta kes­kus­te­lustrii­me­jä Twitch.tv:ssä, some­haas­tei­ta, blo­gi­kir­joi­tuk­sia ja kyse­lyn net­ti­käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Lue lisää Him­men­nä koro­na! ‑kam­pan­jas­ta täs­tä lin­kis­tä.

Fii­lik­siä aiem­mil­ta vuo­sil­ta