Tule tekemään porukassa kampanjoita sinulle merkityksellisistä asioista! Seuraavien kampanjaryhmien käynnistymisestä tiedotetaan tällä sivulla. 

Kutsum­me sinut mukaan suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan kampan­joi­ta, joilla noste­taan esille yhteis­kun­nal­li­ses­ti tärkei­tä ilmiöi­tä ja vaiku­te­taan niihin positii­vi­ses­ti – hyvässä porukas­sa!

18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun kampan­ja­toi­min­taan voit osallis­tua asuin­pai­kas­ta­si riippu­mat­ta verkon välityk­sel­lä ja ajalli­ses­ti juuri sen verran kuin sinulle itsel­le­si parhai­ten sopii. Toimin­ta ei ole sitovaa, eikä osallis­tu­mi­nen vaadi etukä­teen mitään tiettyä osaamis­ta. Kampan­ja­toi­min­taa järjes­te­tään 1–2 kertaa vuodes­sa ja kampan­jan kokonais­kes­to on noin 2–3 kuukaut­ta. Kampan­ja­tii­mi kokoon­tuu tuona aikana verkos­sa noin kerran viikos­sa. Jää seuraa­maan seuraa­vien kampan­joi­den käynnis­ty­mis­tä tältä sivulta!


Yleistä kampan­joi­den tekemi­ses­tä: Miten homma etenee?

Toimin­ta alkaa kampan­ja­ryh­män kokoa­mi­sel­la, joka yhdessä keskus­te­lee ja ideoi:

  •  Mihin kampan­jal­la halutaan vaikut­taa?
  •  Mikä kampan­jan nimi on?
  •  Mitä kampan­jas­sa tehdään?

Tämän jälkeen suunni­tel­laan ja valmis­tel­laan viikoit­tain yhdessä kampan­jan toteut­ta­mis­ta, joka voi olla esim:

  • Some-haastei­ta ja tempauk­sia
  • Strea­maus­ta
  • Podcas­tien, videoi­den tekemis­tä
  • Tapah­tu­mia

Jos porukas­sa tekemi­nen hyvällä fiilik­sel­lä, merki­tyk­sel­lis­ten asioi­den parissa kuulos­taa hyvältä, niin jätä alla yhteys­tie­to­si ja tule mukaan kampan­ja­ryh­mään!

AIEMPIA KAMPANJOITA

Kartalle Kulttuurista! ‑kampanja

Lue lisää kampan­jas­ta tästä linkis­tä.

Kalasta kaveri! ‑kampanja

“Kalasta Kaveri!”-kampanjan tavoit­tee­na oli lisätä tietoi­suut­ta yksinäi­syy­des­tä pohti­mal­la teemaa muun muassa asian­tun­ti­joi­den kanssa ja julkai­se­mal­la teemaan liitty­vää asiasi­säl­töä. Lisäksi kampan­jal­la tuotiin esille nuoril­le suunna­tun ilmai­sen ryhmä­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia. Kampan­jas­ta voit lukea lisää tästä linkis­tä. Kalasta Kaveri! ‑kampan­jan viral­li­sen sivun löydät tästä linkis­tä.

Mielellä Messiin! ‑kampanja

Kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Lue kampan­jaa koskeva uutinen tästä linkis­tä. Lue, millai­sek­si kampan­ja muodos­tui tästä linkis­tä.

Oo ku oot! ‑kampanja ennakkoluulottomuuden puolesta

Kampan­ja tiimoil­ta saatiin aikaan muun muassa: somehaas­te, strii­me­jä, sarja­ku­via ja media­nä­ky­vyyt­tä lehtiar­tik­ke­lin ja podcas­tin muodois­sa. Lue lisää Oo ku oot! ‑kampan­jas­ta tästä linkis­tä.

Himmennä korona! ‑kampanja korona-ajan helpottamiseksi

Kampan­jas­sa nuoret toteut­ti­vat aiheen tiimoil­ta keskus­te­lustrii­me­jä Twitch.tv:ssä, somehaas­tei­ta, blogi­kir­joi­tuk­sia ja kyselyn netti­käyt­täy­ty­mi­ses­tä. Lue lisää Himmen­nä korona! ‑kampan­jas­ta tästä linkis­tä.

Fiiliksiä aiemmilta vuosilta