Kalas­ta Kave­ri ‑kam­pan­jan tar­koi­tus on aut­taa löy­tä­mään ver­kos­sa ole­via yhtei­sö­jä. Ter­ve­tu­loa kam­pan­jan verk­ko­si­vuil­le! Eri ihmi­sil­le sopi­vat eri­lai­set tavat vähen­tää omaa yksi­näi­syy­den tun­net­ta ja yksi näis­tä tavois­ta voi olla ver­kos­ta löy­ty­vät pai­kat ja kes­kus­te­lut. Posi­tii­vis­ta on, että voit vai­kut­taa yksi­näi­syy­teen omas­sa elä­mäs­sä­si vaik­ka se vaa­ti­si­kin epä­mu­ka­vuusa­lu­eel­le mene­mis­tä. Kokeil­la kan­nat­taa aina, eikä pidä luo­vut­taa. Älä jää yksin, vaan kalas­ta itsel­le­si kave­ri!


Yhtei­sö­jä ver­kos­sa

YKSI­NÄI­SYY­DEN ABC

  • Joka kol­mas kokee yksi­näi­syyt­tä jos­sain koh­taa (Sta­tis­ta 2022).
  • Yksi­näi­syys on eri asia kuin yksi­no­lo – yksi­näi­syys ei ole valin­ta. 
  • Yksi­näi­syyt­tä voi kokea vaik­ka oli­si ihmi­siä ympä­ril­lä.
  • Yksi­näi­syys voi aiheut­taa eris­täy­ty­mis­tä, ahdis­tus­ta ja masen­nus­ta.
  • Se voi joh­taa päih­tei­den käy­tön ja uhka­pe­laa­mi­sen lisään­ty­mi­seen.
  • Koro­na­pan­de­mia vai­kut­ti suu­res­ti yksi­näi­syy­den kas­vuun.

YKSI­NÄI­SYY­DES­TÄ

Yksi­näi­syys on ylei­nen ongel­ma Suo­mes­sa. Lähes kol­man­nes kor­kea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta koki itsen­sä yksi­näi­sek­si (THL 2021) ja 28% oppi­lai­tos­ten hen­ki­lö­kun­nas­ta kokee, että heil­lä ja kol­le­goil­la ei ole resurs­se­ja koh­da­ta nuor­ten yksi­näi­syyt­tä (Hel­sin­ki­Mis­sio 2022).
20–24 ‑vuo­tiai­den nuor­ten yksi­näi­syy­den koke­muk­set ovat kak­sin­ker­tais­tu­neet syk­syn 2020 ja alku­ke­sän 2021 välil­lä (Kaup­pi­nen, Lah­ti­nen & Haik­ko­la 2021).

Yksi­näi­syyt­tä voi­daan mää­ri­tel­lä eri tavoin. Sosi­aa­li­nen yksi­näi­syys joh­tuu sosi­aa­lis­ten ver­kos­to­jen puut­tees­ta, eli elä­mä rul­laa pel­käs­tään pei­li­ku­van voi­mal­la eikä tun­ne kuu­lu­vuu­den tun­net­ta yhtei­sös­sä. Emo­tio­naa­li­nen yksi­näi­syys tar­koit­taa, ettei koe ketään niin lähei­sek­si, että voi­si olla täy­sin avoin. Ihmi­nen voi kuu­lua ryh­mään, mut­ta kokee itsen­sä yksi­näi­sek­si pään­sä sisäl­lä. 

Yksi­näi­syy­des­tä voi seu­ra­ta lukui­sia hai­tal­li­sia vai­ku­tuk­sia elä­mään ja arkeen. Se altis­taa ahdis­tu­nei­suu­del­le ja masen­nuk­sel­le sekä voi edis­tää syr­jäy­ty­mis­tä. Yksi­näi­se­nä saat­taa hakea loh­tua esi­mer­kik­si päih­teis­tä ja uhka­pe­laa­mi­ses­ta, jot­ka kui­ten­kin suis­ta­vat vain syvem­piin vesiin. (Mehi­läi­nen 2022.)


Läh­teet:

Sta­tis­ta 2022: Fee­ling of lone­li­ness among adults 2021, by count­ry. Sta­tis­ta Research Depart­ment 29.11.2022.
https://www.statista.com/statistics/1222815/loneliness-among-adults-by-country

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) 2021: KOTT 2021 — Tilas­to­ku­viot. https://www.terveytemme.fi/kott/graph/userselect.php?kuvio=gender_sector_year_2021&osoitin=ko_mentalht_lonely

Hel­sin­ki­Mis­sio 2022: School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022‑1.pdf.
https://www.helsinkimissio.fi/wp-content/uploads/2022/11/School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022‑1.pdf

Kaup­pi­nen, Lah­ti­nen & Haik­ko­la 2021: Näkö­kul­ma 80: Nuor­ten yksi­näi­syy­den koke­muk­set lisään­tyi­vät koro­na-aika­na. Nuo­ri­so­tut­ki­mus­seu­ra. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma80

Mehi­läi­nen 2022: Mitä on yksi­näi­syys? https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/yksinaisyysKALAS­TA KAVE­RI ‑KAM­PAN­JA SOMES­SA: