Kalasta Kaveri ‑kampan­jan tarkoi­tus on auttaa löytä­mään verkos­sa olevia yhtei­sö­jä. Terve­tu­loa kampan­jan verkko­si­vuil­le! Eri ihmisil­le sopivat erilai­set tavat vähen­tää omaa yksinäi­syy­den tunnet­ta ja yksi näistä tavois­ta voi olla verkos­ta löyty­vät paikat ja keskus­te­lut. Positii­vis­ta on, että voit vaikut­taa yksinäi­syy­teen omassa elämäs­sä­si vaikka se vaati­si­kin epämu­ka­vuusa­lu­eel­le menemis­tä. Kokeil­la kannat­taa aina, eikä pidä luovut­taa. Älä jää yksin, vaan kalasta itsel­le­si kaveri!

Yksinäisyyden ABC

  • Joka kolmas kokee yksinäi­syyt­tä jossain kohtaa (Statis­ta 2022).
  • Yksinäi­syys on eri asia kuin yksino­lo – yksinäi­syys ei ole valinta. 
  • Yksinäi­syyt­tä voi kokea vaikka olisi ihmisiä ympäril­lä.
  • Yksinäi­syys voi aiheut­taa eristäy­ty­mis­tä, ahdis­tus­ta ja masen­nus­ta.
  • Se voi johtaa päihtei­den käytön ja uhkape­laa­mi­sen lisään­ty­mi­seen.
  • Korona­pan­de­mia vaikut­ti suures­ti yksinäi­syy­den kasvuun.

Yksinäisyydestä

Yksinäi­syys on yleinen ongelma Suomes­sa. Lähes kolman­nes korkea­kou­luo­pis­ke­li­jois­ta koki itsensä yksinäi­sek­si (THL 2021) ja 28% oppilai­tos­ten henki­lö­kun­nas­ta kokee, että heillä ja kolle­goil­la ei ole resurs­se­ja kohdata nuorten yksinäi­syyt­tä (Helsin­ki­Mis­sio 2022).
20–24 ‑vuotiai­den nuorten yksinäi­syy­den kokemuk­set ovat kaksin­ker­tais­tu­neet syksyn 2020 ja alkuke­sän 2021 välillä (Kauppi­nen, Lahti­nen & Haikko­la 2021).

Yksinäi­syyt­tä voidaan määri­tel­lä eri tavoin. Sosiaa­li­nen yksinäi­syys johtuu sosiaa­lis­ten verkos­to­jen puuttees­ta, eli elämä rullaa pelkäs­tään peili­ku­van voimal­la eikä tunne kuulu­vuu­den tunnet­ta yhtei­sös­sä. Emotio­naa­li­nen yksinäi­syys tarkoit­taa, ettei koe ketään niin lähei­sek­si, että voisi olla täysin avoin. Ihminen voi kuulua ryhmään, mutta kokee itsensä yksinäi­sek­si päänsä sisällä. 

Yksinäi­syy­des­tä voi seurata lukui­sia haital­li­sia vaiku­tuk­sia elämään ja arkeen. Se altis­taa ahdis­tu­nei­suu­del­le ja masen­nuk­sel­le sekä voi edistää syrjäy­ty­mis­tä. Yksinäi­se­nä saattaa hakea lohtua esimer­kik­si päihteis­tä ja uhkape­laa­mi­ses­ta, jotka kuiten­kin suista­vat vain syvem­piin vesiin. (Mehiläi­nen 2022.)

Lähteet:

Statis­ta 2022: Feeling of loneli­ness among adults 2021, by country. Statis­ta Research Depart­ment 29.11.2022.
https://www.statista.com/statistics/1222815/loneliness-among-adults-by-country

Tervey­den ja hyvin­voin­nin laitos (THL) 2021: KOTT 2021 — Tilas­to­ku­viot. https://www.terveytemme.fi/kott/graph/userselect.php?kuvio=gender_sector_year_2021&osoitin=ko_mentalht_lonely

Helsin­ki­Mis­sio 2022: School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022‑1.pdf.
https://www.helsinkimissio.fi/wp-content/uploads/2022/11/School-to-Belong_Yksinaisyyskyselyn-tulokset_2022‑1.pdf

Kauppi­nen, Lahti­nen & Haikko­la 2021: Näkökul­ma 80: Nuorten yksinäi­syy­den kokemuk­set lisään­tyi­vät korona-aikana. Nuori­so­tut­ki­mus­seu­ra. https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma80

Mehiläi­nen 2022: Mitä on yksinäi­syys? https://www.mehilainen.fi/mielenterveys/yksinaisyys

Kalasta kaveri ‑kampanja somessa: