LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.

 Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon, mut­ta niis­tä tie­de­tään hyvin vähän. Tähän tah­dom­me teh­dä muu­tok­sen. Jokai­nen meis­tä tar­vit­see tove­ria jos­kus. Mei­dän tavoit­tee­nam­me on aut­taa sinut saman­hen­kis­ten ihmis­ten pariin nuo­ril­le aikui­sil­le suun­na­tun har­ras­tus­toi­min­nan kaut­ta!

Kam­pan­jan nimek­si on äänes­tet­ty “Kalas­ta kave­ri”. Tätä pro­jek­tia on työs­tä­mäs­sä noin kym­me­nen ihmi­sen poruk­ka Digi-Inkis­tä ja Ink-tii­mis­tä, jot­ka kaik­ki läh­te­vät eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta. Mei­tä yhdis­tää aiheen tär­keys ja tah­to muut­taa asioi­ta posi­tii­vi­seen suun­taan. Me aina­kin olem­me täs­tä kovin innois­sam­me, ei mal­te­ta odot­taa mitä kaik­kea saam­me aikai­sek­si ja teil­le näy­til­le!

Kir­joit­ta­nut: Ida, kam­pan­ja­tii­mis­tä

Mikä nuor­ten kam­pan­ja­toi­min­ta?
Lue nuor­ten kam­pan­ja­toi­min­nas­ta täs­tä lin­kis­tä.