Lähdetään porukalla kalaan ja kalasta kaveri!

Laina­tak­se­ni Robin Packa­le­nia, “meillä on hyvä jengi koossa taas” ja kampan­jan toteu­tus on jälleen alkanut! Erilai­sia teemoja pohdit­tiin ja pyöri­tel­tiin paljon, mutta tällä kertaa aiheek­si valikoi­tui nuorten aikuis­ten yksinäi­syys.

 Kaikki lähti kysymyk­ses­tä, mistä voi nuori aikui­nen hankkia kaverei­ta, jos ei ole töissä tai koulus­sa. Erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ryhmäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin verkos­sa­kin aivan mahdot­to­man paljon, mutta niistä tiede­tään hyvin vähän. Tähän tahdom­me tehdä muutok­sen. Jokai­nen meistä tarvit­see toveria joskus. Meidän tavoit­tee­nam­me on auttaa sinut saman­hen­kis­ten ihmis­ten pariin nuoril­le aikui­sil­le suunna­tun harras­tus­toi­min­nan kautta!

Kampan­jan nimeksi on äänes­tet­ty “Kalasta kaveri”. Tätä projek­tia on työstä­mäs­sä noin kymme­nen ihmisen porukka Digi-Inkistä ja Ink-tiimis­tä, jotka kaikki lähte­vät erilai­sis­ta lähtö­koh­dis­ta. Meitä yhdis­tää aiheen tärkeys ja tahto muuttaa asioita positii­vi­seen suuntaan. Me ainakin olemme tästä kovin innois­sam­me, ei malteta odottaa mitä kaikkea saamme aikai­sek­si ja teille näytil­le!

Kirjoit­ta­nut: Ida, kampan­ja­tii­mis­tä

Mikä nuorten kampan­ja­toi­min­ta?
Lue nuorten kampan­ja­toi­min­nas­ta tästä linkis­tä.