MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjalla halutaan karistaa leimat pois mielenterveydestä

käsillä piirretty sydämen muoto kuvattuna vasten auringonlaskua

Kevään 2022 nuorten kampanja kantaa nimeä “Mielellä Messiin!”. Kampanjalla halutaan vähentää mielenterveyteen liitettäviä leimoja ja herättää keskustelua ennakkoluuloista.

Music Against Drugs ry:n kevään nuorten kampan­ja on käynnis­ty­nyt ja kampan­jan aiheek­si on valittu “leimat pois mielen­ter­vey­des­tä” ja nimeksi äänes­tet­ty “Mielel­lä Messiin!”. Kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta.

“Kampan­ja on alkanut hyvällä pöhinäl­lä ja esimer­kik­si podcas­tien, sarja­ku­vien ja erilai­sen some-sisäl­lön tekemi­nen on nostet­tu esiin keskus­te­luis­sa”, kertoo kampan­ja­toi­min­nas­sa mukana oleva Music Against Drugs ry:n projek­ti­koor­di­naat­to­ri Eerik Niemelä.

Kampanjan suunnittelu jatkuu – vielä ehdit mukaan vaikuttamaan!

Kampan­ja­ryh­mäs­sä on tällä hetkel­lä mukana reilu kymme­nen 18–29-vuotiasta nuorta ja mukaan mahtuu lisää­kin kiinnos­tu­nei­ta! Kampan­ja­ryh­mä kokoon­tuu verkon yli maanan­tai­sin klo 12–14 ja kampan­jan tarkem­man sisäl­lön suunnit­te­lu jatkuu tapaa­mi­sis­sa.

Jos porukas­sa tekemi­nen hyvällä fiilik­sel­lä, merki­tyk­sel­lis­ten asioi­den parissa kuulos­taa hyvältä,
jätä alla yhteys­tie­to­si ja tule mukaan kampan­ja­ryh­mään!

Lue myös: Nuorten kampan­jat