Kartalle kulttuurista ‑kampanja kannustaa nuoria kultturitoimintaan

Kartalle kulttuurista kampanjan banneri

Syksyn 2023 kampan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tiimin nuoret ovat valin­neet kampan­jan aiheek­si kulttuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuomi­sen nuoril­le. Tiedät­kö sinä, mitä kaikkia kulttuu­ri­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia kaupun­gis­sa­si on? Mikä kulttuu­ri­toi­min­ta on juuri sinun juttusi ja miten se edistää kulttuu­ri­hy­vin­voin­tia­si?

Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti tarkoit­taa sitä, että kulttuu­rin harras­ta­mi­sel­la on positii­vi­nen vaiku­tus tervey­del­lem­me.

Kulttuu­ria voi olla esimer­kik­si taidet­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruokaa ja sosiaa­li­sia kanssa­käy­mi­siä. Kampan­jan tavoit­tee­na on tuoda näkyviin Jyväs­ky­läs­sä olevia tapoja harras­taa kulttuu­ria sekä koros­taa kulttuu­rin tärkeyt­tä osana meidän jokai­sen hyvin­voin­tia. 

Mitä kampan­jan aikana sitten tapah­tuu?

Luvassa on ainakin Insta­gra­min sisäl­lön­tuo­tan­toa videoi­den ja kuvien muodos­sa, joiden kautta pääsee tutus­tu­maan kulttuu­ri­toi­min­taan sekä kampan­jan vetäjien ajatuk­sia ja kokemuk­sia kulttuu­ris­ta. Postauk­sil­la tiedo­te­taan myös mahdol­li­sis­ta kampan­jan tempauk­sis­ta.

Kampan­jaan sisäl­tyy myös upean söpö maskot­ti ja paljon muuta visuaa­lis­ta materi­aa­lia, kuten flyerei­ta ja juliste, joita pääset­te näkemään marras­kuun aikana!

Ota siis meidän Insta­gram-tili haltuun, niin pysyt ajan tasalla kampan­jas­ta: @riemufinland

Julius Kelja & Ella Ranta­pe­re,
Ink-tiimin kampan­ja­ryh­mä