Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

Kartalle kulttuurista kampanjan banneri

Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si?

Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me.

Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja sosi­aa­li­sia kans­sa­käy­mi­siä. Kam­pan­jan tavoit­tee­na on tuo­da näky­viin Jyväs­ky­läs­sä ole­via tapo­ja har­ras­taa kult­tuu­ria sekä koros­taa kult­tuu­rin tär­keyt­tä osa­na mei­dän jokai­sen hyvin­voin­tia. 

Mitä kam­pan­jan aika­na sit­ten tapah­tuu?

Luvas­sa on aina­kin Ins­ta­gra­min sisäl­lön­tuo­tan­toa videoi­den ja kuvien muo­dos­sa, joi­den kaut­ta pää­see tutus­tu­maan kult­tuu­ri­toi­min­taan sekä kam­pan­jan vetä­jien aja­tuk­sia ja koke­muk­sia kult­tuu­ris­ta. Pos­tauk­sil­la tie­do­te­taan myös mah­dol­li­sis­ta kam­pan­jan tem­pauk­sis­ta.

Kam­pan­jaan sisäl­tyy myös upean söpö mas­kot­ti ja pal­jon muu­ta visu­aa­lis­ta mate­ri­aa­lia, kuten flye­rei­ta ja julis­te, joi­ta pää­set­te näke­mään mar­ras­kuun aika­na!

Ota siis mei­dän Ins­ta­gram-tili hal­tuun, niin pysyt ajan tasal­la kam­pan­jas­ta: @riemufinland

Julius Kel­ja & Ella Ran­ta­pe­re,
Ink-tii­min kam­pan­ja­ryh­mä