Yhteisöllinen unelmakartta keräsi ajatuksia yksinäisyydestä

kuvakollaasissa ihmisiä, maskottipukuun pukeutunen henkilö ja ilmoitustaululle kirjoittava henkilö.

Poikkeuk­sel­li­sen lämpi­mä­nä huhti­kui­se­na perjan­tai­aa­mu­na kannoim­me autosta kassil­li­sen askar­te­lu­vä­li­nei­tä, pöydän, roll-upin ja reippaan pinon aikakausi­leh­tiä keskus­tan nuorten­ti­la Bosta­ril­le. Paikal­la oli jo täysi tohina päällä, kun Nuorten Taide­työ­pa­ja sekä Exilia Gaming valmis­te­li­vat parhail­laan pakohuo­net­ta ja Overwatch-pelipis­tet­tä. Puittei­na oli pian Jyväs­ky­län keskus­tas­sa alkava, kaike­ni­käis­ten yksinäi­syyt­tä käsit­te­le­vä Yksinäi­syy­des­tä yhtei­sek­si ‑tapah­tu­ma, jota varten myös Bosta­rin tilat olivat valmis­tu­mas­sa erilais­ta yhteis­tä tekemis­tä varten.

Toimme Ink-tiimin vahvis­tuk­sem­me tapah­tu­maan pystyt­tä­mäl­lä nuorten­ti­lan seinäl­le yhtei­söl­li­sen unelma­kart­ta-askar­te­lu­pis­teen. Pisteel­lä oli mahdol­li­suus ilmais­ta piirtäen, kirjoit­taen tai lehdis­tä leika­ten ja liima­ten ajatuk­sia siitä, miltä yksinäi­syys näyttää, tuntuu tai kuulos­taa. Vaihtoeh­toi­ses­ti sai jakaa ajatuk­sia siitä, miten yksinäi­syyt­tä voitai­siin vähen­tää. Loppu­tu­lok­se­na seinäl­le syntyi­si näyttä­vä teos, joka voisi parhaim­mil­laan antaa uusia näkökul­mia ja lisätä ymmär­rys­tä yksinäi­syy­des­tä.

Vaikka aurin­koi­nen ja lämmin sää varmas­ti houkut­ti ihmisiä viettä­mään aikaa enemmän ulkona kuin sisäti­lois­sa, oli hienoa huomata, että paikal­le saapu­neis­sa aihe herätti selväs­ti ajatuk­sia. Seinäl­le ilmes­tyi kirjoi­tuk­sia ja piirrok­sia niin omakoh­tai­sis­ta tunte­muk­sis­ta, kuin siitä, mikä voisi auttaa yksinäi­syy­teen. Pisteel­lä vaihdet­tiin ajatuk­sia myös siitä, onko yksinäi­syys aina asia, jota pitäisi torjua, vai voiko se jossain tapauk­ses­sa olla myös positii­vis­ta. Yhteis­tä tuntui­kin olevan se, että yksinäi­syys tuntuu ahdis­ta­val­ta ja surul­li­sel­ta silloin, kun se ei ole oma valinta.

Päätim­me jättää teoksen jatka­maan elämään­sä Bosta­rin seinäl­lä. Toivot­ta­vas­ti se toimisi yhtenä keinona jakaa ajatuk­sia toisil­lem­me tästä aihees­ta, joka on ainakin joskus kosket­ta­nut useim­pia meistä ja josta pitäisi ehdot­to­mas­ti puhua enemmän.


Noora Rautiai­nen
Kirjoit­ta­ja on hiljat­tain valmis­tu­nut media­no­mi, joka on Ink-tiimi­jak­son aikana kiinnos­tu­nut nuoriso- ja järjes­tö­työs­tä.