Mitä Pinnalle!-kampanja meille opetti?

ihmisiä pitämässä kylttejä, joissa kannustavia tekstejä kuten Sinulla on merkitysta! Kohtaa rohkeasti uudet ihmiset.

Tämän kevään Ink-tiimi­toi­min­nan yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimi (eli tutta­val­li­sem­min Yma-tiimi) otti haasteek­seen nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­sen. Music Against Drugs ry:n sosiaa­li­sen median kanavis­sa toteu­te­tun kilpai­lun tulok­se­na kampan­ja sai upean ja tavoi­tet­ta hienos­ti kuvaa­van nimen Pinnal­le!. Kampan­jan pääasial­li­sik­si tavoit­teik­si hahmot­tui­vat nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen, ajankoh­tai­sen ja nuori­so­läh­töi­sen tiedon hankki­mi­nen sekä jakami­nen, nuorten osalli­suu­den lisää­mi­nen sekä nuorten oman äänen kuulu­viin saami­nen. Näitä asioita lähdim­me tavoit­te­le­maan teettä­mäl­lä kysely­tut­ki­mus­ta kohde­ryh­mäl­le, jalkau­tu­mal­la unelma­kart­ta­työs­ken­te­lyn myötä nuorten pariin, julkai­se­mal­la somehaas­teen #pinnal­le sekä järjes­tä­mäl­lä Pinnal­le! ‑seminaa­rin. Seminaa­rin tarkoi­tuk­se­na oli tuoda esiin nuorten näkökul­maa syrjäy­ty­mi­seen liittyen nuorten kanssa työsken­te­le­vil­le tai muuten asiasta kiinnos­tu­neil­le.

Hyppä­sin itse Yma-tiimiin ja  Pinnalle!-kampanjaan mukaan 3 viikkoa ennen seminaa­ria. Täytyy sanoa, että kesken kaiken täydes­sä vauhdis­sa olevan kampan­jan suunnit­te­lun ja toteu­tuk­sen sisäis­tä­mi­nen ei ole ihan helppo homma. Uudessa paikas­sa kaikki on uutta ja vaatii totut­te­lua. Usein ensim­mäi­nen viikko menee lähinnä hämmäs­tel­les­sä. Nyt kuiten­kin vaadit­tiin nopeaa projek­tiin orien­toi­tu­mis­ta ja keske­ne­räis­ten asioi­den eteen­päin viemis­tä höyry­ju­nan tavoin. Matka oli täynnä kompu­roin­tia ja harha-askelia, mutta myös suuria ilon ja onnis­tu­mi­sen kokemuk­sia.

Kaiken kaikki­aan Pinnal­le! oli opetta­vai­nen ja hedel­mäl­li­nen kokemus meille kaikil­le sen eri vaiheis­sa mukana olleil­le tiimi­läi­sil­le. Kampan­jan myötä opimme tiimien välistä yhteis­työ­tä, toisten osaami­sen tunnis­ta­mis­ta, avun pyytä­mis­tä sekä virhei­den kautta oppimis­ta.  Ymmär­sim­me myös toimi­van sisäi­sen viestin­nän tärkey­den projek­tin sujuvuu­den kannal­ta. Pinnal­le! käsit­te­lee tärkeää aihetta, ja se on vähin­tään­kin herät­tä­nyt keskus­te­lua ja poiki­nut yhteis­työ­tä muiden tahojen kanssa. Tästä voimme huomata, että yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kampan­joil­le on jatku­vas­ti enemmän tarvet­ta, sillä ainakin osa meistä on hiljal­leen herän­nyt siihen, että muutos­ta täytyy saada aikaan. Nuorten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­se­mi­nen on iso tavoite, mutta toivot­ta­vas­ti Pinnal­le! sai muutok­sen pyörät pyöri­mään edes hieman nopeam­min. Vaiku­te­taan yhdessä!

silmälasipäinen ihminen keltaisessa paidassa.

Miia Itkonen-Purho­nen
Kirjoit­ta­ja on Ink-tiimin Yma-tiimis­sä toimiva markki­noin­nis­ta ja viestin­näs­tä innos­tu­nut trade­no­mio­pis­ke­li­ja.

Miian löydät myös Linke­di­nis­tä.
Tutustu Miian osaami­seen tästä.

Haluat­ko sinä päästä toteut­ta­maan yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin kampan­jaa lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den teemois­ta? Lue lisää tiimi­har­joit­te­lus­ta ja hae mukaan syksyn Ink-tiimiin täältä.