Meidän matka MAD:lla

kahdeksan kättä


“En ajatel­lut ennen Ink-tiimiin liitty­mis­tä, että se ja sen tuomat kokemuk­set voisi­vat vaikut­taa minuun ja elämää­ni näin paljon. Sain työsken­nel­lä mahta­vien ihmis­ten kanssa ja toteut­taa toivei­ta­ni ja oppia paljon uutta. “  Janna

Haimme Music Against Drugsil­le samois­ta syistä. Kouluis­sam­me koulu­tuk­seen kuuluva harjoit­te­lu tuli ajankoh­tai­sek­si ja tarvit­sim­me paikan, jossa voisi suorit­taa ohjaa­van toimin­nan oppimis­ta­voit­tei­ta. Loppu tiimi­jak­sos­ta toteu­tim­me yhteis­työ­kump­pa­nei­den kanssa itsetun­toon ja mielen­ter­vey­teen liitty­viä ryhmä­noh­jauk­sia, joiden tiimoil­ta saimme sekä suunni­tel­la sisäl­lön että toteut­taa ohjauk­sel­li­sia harjoi­tuk­sia eri kokoi­sil­le ja taustai­sil­le ryhmil­le. Toimin­ta sisälsi sekä keskus­te­lua että toimin­nal­lis­ta tekemis­tä.

Tavoit­tee­nam­me oli järjes­tää itsetun­toa sekä mielen­ter­veyt­tä tukevaa ohjel­maa. Käytös­säm­me oli monen­lai­sia eri harjoi­tuk­sia ja materi­aa­le­ja muun muassa Oivamie­li- sivus­tol­ta sekä valmii­ta pohjia Mielen­ter­veys­seu­ran sivuil­ta. Me esimer­kik­si maala­sim­me itsetun­non maise­mia, kävimme läpi ja uudel­leen määrit­te­lim­me vahvuuk­sia,  pohdim­me itsetun­non ja mielen­ter­vey­den merki­tys­tä ja niihin vaikut­ta­via tekijöi­tä sekä jaoimme omia kokemuk­siam­me asioi­den tiimoil­ta.

Vastaan­ot­to oli positii­vi­nen. Kaikki lähti­vät mukaan tekemi­seen oman motivaa­tion­sa, sekä kykynsä mukaan ja tekemi­sen ympäril­le syntyi hyviä jopa syväl­li­siä keskus­te­lu­ja. Pystyim­me luomaan turval­li­sen ja luotet­ta­van ilmapii­rin keskus­te­luil­le. Ohjauk­sen osalta tavoit­teet täyttyi­vät hyvin ja pysyim­me myös suunni­tel­luis­sa aikatau­luis­sa. Ohjel­mas­ta ja sen raken­tees­ta saimme hyvää ja raken­ta­vaa palau­tet­ta. Jatkoa ajatel­len saimme käytän­nön kokemus­ta ryhmä­noh­jaa­mi­ses­ta, sisäl­lön tuotta­mi­ses­ta sekä verkos­toi­tu­mi­ses­ta.

Tiimi aika oli antoi­saa ja mukavaa. Tästä on hyvä lähteä eteen­päin. 🙂

Janna Salmi­nen & Noora Manni­nen