Esittelyssä ohjaus- ja tapahtumatiimi

Moi!

Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meitä on täällä viisi (5)  jäsentä. Jee! Meillä olisi tarkoi­tus tehdä erilai­sia tapah­tu­mia mahdol­li­suuk­sien mukaan. Tämän tiimin kautta saamme oppia erilai­sia asioita, kuten juuri­kin tapah­tu­mien suunnit­te­lua ja toteut­ta­mis­ta. Meillä on myös mahdol­li­suus ohjata erilai­sia tuokioi­ta, kuten jokapäi­väi­set tauko­jum­pat. Lisäksi suunnit­te­lem­me ja toteu­tam­me jokaviik­koi­sia yhteis­lii­kun­ta­tuo­kioi­ta. Vaihtoeh­toi­ses­ti  toteu­tam­me myös muiden tiimi­läis­ten ehdotuk­sia. Voimme tehdä myös yhteis­työ­tä muiden tiimi­läis­ten kanssa. Myös muilla tiimi­läi­sil­lä ”inkissä” on mahdol­li­suus toteut­taa näitä erilai­sia tuokioi­ta itsek­seen. Meillä on tavoit­tee­na erilais­ten tuokioi­den ja tapah­tu­mien lisäksi saada näkyvyyt­tä Music Against Drugs ry:lle.

Alta voit lukea henki­lö­koh­tai­set esitte­lym­me. ?

Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi, kevät 2018

Moi!

Olen Siiri, 28-vuotias jyväs­ky­lä­läi­nen nainen. Aloitin työko­kei­lun Music Against Drugs ry:ssä kevääl­lä 2018, Ink-tiimin sisäi­ses­sä ohjaus- ja tapah­tu­ma tiimis­sä. Minulla on kaksi aikai­sem­paa ammat­tia, valmis­tuin 2008 vuonna hotelli- ja ravin­to­la-alan perus­tut­kin­nos­ta tarjoi­li­jak­si ja vuonna 2014 liike­ta­lou­den perus­tut­kin­nos­ta talous­puo­len merko­no­mik­si. Ravin­to­la-alalta minulla on noin 8 vuotta työko­ke­mus­ta. Tulin hankki­maan uuden­lais­ta työko­ke­mus­ta sekä kehit­tä­mään itseäni tapah­tu­mien järjes­tä­mi­ses­tä sekä ohjatus­ta toimin­nas­ta. Minun vastuu­aluet­ta­ni on esim. suunni­tel­la ja toteut­taa työpäi­viin tauko­lii­kun­ta­het­ket. Vapaa-ajalla tykkään käydä kunto­sa­lil­la treenaa­mas­sa.


 

Terveh­dys. Olen 22-vuotias avoin, ystäväl­li­nen ja kuunte­le­vai­nen nuori mies, joka valmis­tui toissa kesänä merko­no­mik­si. Hain Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin, koska yli vuoden työttö­mä­nä olleena halusin jotain mukavaa tekemis­tä arkipäi­vil­le ja tämä järjes­tö vaikut­ti tosi avoimel­ta ja mukaval­ta yhtei­söl­tä. Tämän kevään ajan toimin inkin sisäi­ses­sä ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä. Tavoit­tee­na­ni Ink-tiimis­sä on saada hyviä uusia kokemuk­sia, selkeyt­tää ura- ja koulu­va­lin­to­ja­ni sekä järjes­tää mahta­via tapah­tu­mia. Haluai­sin auttaa myös yksinäi­siä ja masen­tu­nei­ta ihmisiä, vahvis­taa työnha­ku- ja työllis­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia, kehit­tää vuorovaikutus‑, atk- ja työelä­mä­tai­to­ja. Harras­tuk­sii­ni kuuluu salilla käymi­nen sekä kaiken­lai­nen liikun­ta. Vapaa-ajalla tykkään kuunnel­la musiik­kia, käydä keikoil­la, pelata pleik­ka­ria, katsoa leffoja, tavata kaverei­ta, kokoon­tua lähim­mäis­ten kanssa sekä matkus­tel­la. Kuten huomaat­te, olen aika spontaa­ni tapaus ja lähden mielel­lä­ni kaikkeen mukaan, mitä ehdote­taan.

Janne Kallio­kul­ju

 

Morjes­ta pönttöön!

Minä oon Pinja, tai tuttu­jen kesken Pinkku. Vuosi­mal­lia ‑92! Muutin vuoden 2017 kesällä Jyväs­ky­lään ja jätin toistai­sek­si Pirkan­maan taakse­ni. Valmis­tuin myös vuoden 2017 joulu­kuus­sa laste­noh­jaa­jak­si JKOsta.

Nyt helmi­kuun alussa aloitin täällä Ink-tiimis­sä ja päädyin olemaan yksi ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min jäsenis­tä. Ja mulla olis tarkoi­tus olla koko kevät täällä oppimas­sa uusia asioita sekä kehit­tä­mäs­sä itseäni erilai­sis­sa asiois­sa. Olen myös vapaa­eh­toi­nen täällä Music Against Drugs ry:ssä sekä sen lisäksi Youth Against Drugs ryssä. Itsel­le­ni tärkeim­piä asioita ovat esimer­kik­si teatte­ri ja musiik­ki, joita mielel­lä­ni kulutan niin paljon kuin mahdol­lis­ta.


Moikka!

Olen Annica, 18-vuotias aurin­koi­nen ja sosiaa­li­nen tytön­tyl­le­rö Keuruul­ta. Opiske­len nuoriso- ja vapaa-ajanoh­jaa­jak­si Gradia Jämsäs­sä viimeis­tä vuotta, ja nyt olen suorit­ta­mas­sa viimeis­tä työssä­op­pi­mis­jak­soa­ni Ink-tiimin ‘ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä’. Tavoit­tee­na­ni täällä on totta­kai saada työssä­op­pi­mis­jak­so sekä näyttö suori­tet­tua, mutta haluan myös saada kunnol­li­sen päivä­ryt­min elämää­ni sekä lisää uusia tutta­vuuk­sia.

Vapaa-ajalla­ni enimmäk­seen pelai­len konso­lil­la ja kuunte­len musiik­kia. Ajelen myös tosi paljon ystävie­ni kanssa.

Musiik­ki on minulle kaikki kaikes­sa. En osaa soittaa mitään enkä laulaa, mutta musii­kin kuunte­lu rauhoit­taa minua ja saa minut voimaan parem­min. Musiik­ki­ma­ku­ni vaihte­lee yleensä herkäs­tä iskel­mäs­tä räävä­sui­seen räppiin ja raskaa­seen metal­liin. Keikoil­la käynti on myös yksi lempi puuhis­ta­ni.

Tulevai­suu­des­sa haluai­sin työsken­nel­lä psyko­lo­gi­na ja auttaa nuoria.

Heippa!

Nimeni on Jemina ja olen 21-vuotias iloinen kahviad­dik­ti. Olen vuonna 2015 valmis­tu­nut yliop­pi­las, minkä jälkeen lähdin Jyväs­ky­län ammat­tio­pis­toon ja valmis­tuin kevääl­lä 2017 merko­no­mik­si. Nyt alkuke­vään tullen tarvit­sin lisää rytmiä ja toimin­taa arkeeni, joten liityin Ink-tiimin ohjaus- ja tapah­tu­ma­ryh­mään.  Tiimin kautta haluan oppia sosiaa­li­sia taitoja ja saada lisää itseluot­ta­mus­ta.

Vapaa-aikani tykkään viettää kaverei­den ja hyvän ruuan kanssa. Myös kissani ja musiik­ki ovat suuri osa elämää­ni, vaikken minä mitään osaa soittaa.

Tulevai­suu­den­ku­va­ni on vielä vähän auki, mutta toivot­ta­vas­ti pääsen lähivuo­si­na opiske­le­maan.