Kategoria: Yhdistyksen uutiset

 • Nuorten kampanja: Toivon Pilkahdus — Selviätkö?

  Nuorten kampanja: Toivon Pilkahdus — Selviätkö?

  Kun tuntuu siltä, että ei vaan jaksa Kevään 2024 Ink-tiimin nuorten kampan­jan aiheek­si on valittu jaksa­mi­nen. Suori­tus­kes­kei­ses­sä yhteis­kun­nas­sam­me on joskus jokai­nen meistä pysäh­ty­nyt mietti­mään omaa jaksa­mis­taan, niin pienis­sä kuin isoissa asiois­sa. Kampan­jan nimi “Toivon Pilkah­dus” pyrkii tavoit­ta­maan jaksa­mis­taan epäile­vän sekä antamaan viestin, että vaikeis­ta hetkis­tä on mahdol­lis­ta selvitä. Kampan­jan aikana jaamme tietoa ja kokemuk­sia jaksa­mi­seen…

  Lue lisää

 • Haemme projektityöntekijää

  Haemme projektityöntekijää

  Haemme ammat­tiin opiske­le­vien päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projektityöntekijää (perhevapaan sijaisuus) Projek­ti­työn­te­ki­jä­nä työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa suunnit­te­let ja toteu­tat toimin­taa ammat­tiin opiske­le­vil­le nuoril­le, tukena­si projek­ti­pääl­lik­kö ja myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää

 • Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Haemme koordinaattoria ISGee-peliyhteisöön

  Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haemme nyt koordi­naat­to­ria vastaa­maan 18–29-vuotiaille nuoril­le suunna­tun ISGee-peliyh­tei­sön toimin­nas­ta. Toimin­nan tavoit­tee­na on verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­nen…

  Lue lisää

 • Haemme koordinaattoria

  Haemme koordinaattoria

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Digi-Ink-toimin­taan Koordi­naat­to­ria Tule tekemään kanssam­me tärkeää työtä nuorten tervey­den, hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si! Tarjol­la on toistai­sek­si voimas­sa oleva työsuh­de iloises­sa ja kannus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä, jossa on tilaa luovuu­del­le. Koordi­naat­to­ri­na vastaat Digi-Ink-toimin­nas­ta, jonka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten aikuis­ten mielen­ter­vey­den vahvis­ta­mi­nen, voima­va­ro­jen lisää­mi­nen sekä yksinäi­syy­den vähen­tä­mi­nen verkos­sa toteu­tet­ta­val­la vertais­ryh­mä­toi­min­nal­la.  Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa: Koordi­naat­to­ril­ta…

  Lue lisää

 • Haemme tiimipäällikköä

  Haemme tiimipäällikköä

  Haemme 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tuun Ink-tiimi­toi­min­taan Tiimi­pääl­lik­köä Etsitkö työtä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä ja päästä edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta esihen­ki­lö­teh­tä­vis­sä?  Tiimi­pääl­lik­kö­nä johdat Ink-tiimi­toi­min­taa, jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä- ja opiske­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toimi­juut­ta, mielen­ter­veyt­tä sekä vahvis­taa terveyt­tä edistä­viä elämän­ta­po­ja. Työteh­tä­vii­si kuuluu muun muassa: Tiimi­pääl­li­köl­tä edelly­te­tään vähin­tään…

  Lue lisää

 • EPT-VIIKKO: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostusta

  EPT-VIIKKO: Masennus ja sosiaalinen ahdistus lisäävät yläkouluikäisten nuorten päihdekiinnostusta

  Kuluval­la viikol­la (45) viete­tään valta­kun­nal­lis­ta Ehkäi­se­vän päihde­työn viikkoa. Tänä vuonna viikon teema on Käsi kädessä: Mielen­ter­veys- ja päihde­työ. Viikol­la kannus­te­taan kysymään selven­tä­viä kysymyk­sia muun muassa aiheis­ta: Miten päihteet- ja mielen­ter­veys liitty­vät toisiin­sa? Kuinka tukea ihmistä, jolla on haastei­ta molem­mil­la saroil­la? Lue Ehkäi­se­vän päihde­työn verkos­ton sivuil­la julkais­tu blogi­kir­joi­tuk­sem­me: Masen­nus ja sosiaa­li­nen ahdis­tus lisää­vät yläkou­lui­käis­ten nuorten päihde­kiin­nos­tus­ta tästä…

  Lue lisää

 • Kartalle kulttuurista ‑kampanja kannustaa nuoria kultturitoimintaan

  Kartalle kulttuurista ‑kampanja kannustaa nuoria kultturitoimintaan

  Syksyn 2023 kampan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tiimin nuoret ovat valin­neet kampan­jan aiheek­si kulttuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuomi­sen nuoril­le. Tiedät­kö sinä, mitä kaikkia kulttuu­ri­toi­min­nan mahdol­li­suuk­sia kaupun­gis­sa­si on? Mikä kulttuu­ri­toi­min­ta on juuri sinun juttusi ja miten se edistää kulttuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kulttuu­ri­hy­vin­voin­ti tarkoit­taa sitä, että kulttuu­rin harras­ta­mi­sel­la on positii­vi­nen vaiku­tus tervey­del­lem­me. Kulttuu­ria voi olla esimer­kik­si taidet­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruokaa ja…

  Lue lisää

 • MERKITYSTÄ ETSIMÄSSÄ ‑TAIDENÄYTTELY 16.9.

  MERKITYSTÄ ETSIMÄSSÄ ‑TAIDENÄYTTELY 16.9.

  Tule mukaan nuorten toteut­ta­maan ilmai­seen taide­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­le lauan­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAITO-ryhmän lahjak­kaat nuoret ympäri Suomen esitte­le­vät taide­teok­sis­saan näkemyk­sen­sä teemas­ta  “merki­tyk­sel­li­syys”.  Näytte­lys­sä on tarjol­la upeita taide­muo­to­ja moder­neis­ta digitaa­li­sis­ta maalauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näytte­lys­säm­me on kahvi­tar­joi­lu. Näytte­ly avoinna 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa! Kuva: Tanja Niemi

  Lue lisää

 • OSALLISTU TAIDENÄYTTELYYN OMALLA TEOKSELLASI

  OSALLISTU TAIDENÄYTTELYYN OMALLA TEOKSELLASI

  Digi-Inkin TAITO-ryhmä huipen­tuu yhtei­seen taide­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinulla on mahdol­li­suus osallis­tua omalla teoksel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toimii Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit. TAITO avaa teema­näyt­te­lyyn osallis­tu­mi­sen myös ryhmän ulkopuo­li­sil­le nuoril­le. Syksyn näytte­lyn teemak­si valikoi­tui “merki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis teema puhut­te­lee sinua ja tahtoi­sit saada näkyvyyt­tä taiteel­le­si niin nyt on siihen oiva mahdol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • HAEMME PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ

  HAEMME PROJEKTITYÖNTEKIJÄÄ

  Haemme ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tuun päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Projek­ti­työn­te­ki­jää Työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa. Hankkees­sa pääset suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan toimin­taa ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le nuoril­le yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa ja tukena­si on myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan…

  Lue lisää

 • YHDISTYKSEN UUDEKSI NIMEKSI ON VALITTU RIEMU FINLAND RY

  YHDISTYKSEN UUDEKSI NIMEKSI ON VALITTU RIEMU FINLAND RY

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaihtu­nut 07/2023 Riemu Finland ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huomioi­tiin eri kohde­ryh­mien toiveet ja nimiky­se­lyi­tä- ja testauk­sia toteu­tet­tiin pitkin kevättä. Yhdis­tyk­sen brändi­uu­dis­tus jatkuu syksyl­lä uuden graafi­sen ilmeen luomi­sel­la ja kohde­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brändi­uu­dis­tuk­ses­ta tiedo­te­taan laajem­min uudis­tuk­sen valmis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on viestin­näs­sä käytös­sä lähinnä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopimuk­sis­sa…

  Lue lisää

 • ETSIMME VALMENTAJAHARJOITTELIJAA

  ETSIMME VALMENTAJAHARJOITTELIJAA

  Haavei­let­ko työstä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa syksyl­le? Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloitus­päi­vä vko:lla 35 (28.8.–1.9.2023). Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Syksyn Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 4.9.–15.12.2023. Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä. Työsken­te­lyyn harjoit­te­li­ja­na…

  Lue lisää

 • LUE AJANKOHTAISET KUULUMISET UUTISKIRJEESTÄMME

  LUE AJANKOHTAISET KUULUMISET UUTISKIRJEESTÄMME

  Music Against Drugs ry:n puoli­vuo­sit­tain ilmes­ty­vä uutis­kir­je kokoaa yhteen yhdis­tyk­sen ajankoh­tai­sim­mat uutiset ja tulevat tapah­tu­mat. Kesäkuun 2023 uutis­kir­jeen pääset lukemaan tästä linkis­tä. Tästä linkis­tä pääset liitty­mään uutis­kir­jeem­me tilaa­jak­si.

  Lue lisää

 • UUSI HANKE STARTTAA ELOKUUSSA

  UUSI HANKE STARTTAA ELOKUUSSA

  Music Against Drugs ‑kokonaisuus: toinen aste  Music Against Drugs-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den uutena variant­ti­na käynnis­tyy kehit­tä­mis­han­ke, jonka tavoit­tee­na on  lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä. Kolmi­vuo­ti­nen hanke käynnis­tyy syksyl­lä 2023 ja yhteis­työ­tä tehdään muun muassa Oulun seudun koulu­tus­kun­tayh­ty­män sekä Jyväs­ky­län koulu­tus­kun­tayh­ty­män kanssa.  Kuten muussa­kin Music…

  Lue lisää

 • AIKUISTU RAUHASSA –KAMPANJA: HAASTATTELUSSA OPINTO-OHJAAJA

  AIKUISTU RAUHASSA –KAMPANJA: HAASTATTELUSSA OPINTO-OHJAAJA

  Ink-tiimin nuorten kevääl­lä 2023 toteut­ta­mal­la Aikuis­tu rauhas­sa ‑kampan­jal­la halut­tiin muistut­taa, että aikuis­tu­mi­seen ei ole kiire. Kampan­jan aikana aihetta käsitel­tiin kahdes­ta näkökul­mas­ta; minkä­lai­sia painei­ta aikuis­tu­mi­seen liittyy ja miten niitä voi hillitä, sekä toisaal­ta mistä nuoruu­den jutuis­ta voi ja kannat­taa pitää kiinni vielä aikui­se­na­kin. Osana kampan­jaa ääni halut­tiin antaa myös nuorten kanssa työsken­te­le­väl­le ammat­ti­lai­sel­le, opinto-ohjaaja Päivi Niemel­le,…

  Lue lisää

 • HAUSSA VALMENTAJAHARJOITTELIJA KESÄN 2023 INK-TIIMIIN

  HAUSSA VALMENTAJAHARJOITTELIJA KESÄN 2023 INK-TIIMIIN

  Onko tulevai­suu­den haaveis­sa­si työ nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa kesäksi? Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloitus­päi­vä viikol­la 23 (5.–9.6.2023). Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Kesän Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 12.6.–4.8.2023. Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä.…

  Lue lisää

 • AIKUISTU RAUHASSA ‑NUORTEN KAMPANJA

  AIKUISTU RAUHASSA ‑NUORTEN KAMPANJA

  Hellou ja aurin­kois­ta kevättä täältä kevään 2023 Ink-tiimis­tä! Kampan­jan tekemi­ses­tä kiinnos­tu­neet tiimi­läi­set lähti­vät pohti­maan teemaa ja toteu­tus­ta­po­ja kampan­jal­le maalis­kuun alussa ja kampan­ja startat­tiin 14. huhti­kuu­ta Music Against Drugs ry:n Insta­gra­mis­sa. Kampan­jan teemak­si valikoi­tui “Aikuis­tu rauhas­sa”. Aihetta käsitel­lään kahdes­ta näkökul­mas­ta; minkä­lai­sia painei­ta aikuis­tu­mi­seen liittyy ja miten niitä voi hillitä, sekä toisaal­ta mistä nuoruu­den jutuis­ta voi ja…

  Lue lisää

 • DIGI-INK TUO KEVÄÄSEEN VERKKOVALMENNUKSIA JA LIIKUNTAHAASTEEN!

  DIGI-INK TUO KEVÄÄSEEN VERKKOVALMENNUKSIA JA LIIKUNTAHAASTEEN!

  Digi-Ink toimin­ta tuo kevää­seen 18–29-vuotiaille nuoril­le suunnat­tu­ja verkko­val­men­nuk­sia opinto­jen edistä­mi­sen ja työnhaun tueksi sekä liikun­ta­haas­teen. Opin avaimet ‑valmen­nuk­sis­sa nuoril­le tarjo­taan tukea ja menetel­miä opinto­jen edistä­mi­seen ja Työn avaimet ‑valmen­nuk­sis­sa apua on tarjol­la töiden etsimi­seen ja oman osaami­sen esille tuomi­seen. Seuraa­vat Digi-Ink-valmen­nuk­set järjes­te­tään maalis­kuus­sa 8.–9.3. klo 12–14 (Opin avaimet) ja 22.–23.3. klo 12–14 (Työn avaimet). Katso…

  Lue lisää

 • GAME NIGHT ALL NIGHT MUUTTAA TOIMISTON PELIAREENAKSI

  GAME NIGHT ALL NIGHT MUUTTAA TOIMISTON PELIAREENAKSI

  Game night All night ‑pelita­pah­tu­ma valtaa Music Against Drugs ry:n toimis­ton ison olohuo­neen lauan­tai­na 11.2. klo 16.00 alkaen! Yli 18-vuotiail­le nuoril­le suunna­tus­ta tapah­tu­mas­ta löydät mm. VR-huoneen, toimis­ton täydel­tä pelipis­tei­tä sekä turnauk­sia! Katso tarkem­mat tiedot tapah­tu­man sivulta tästä linkis­tä. Terve­tu­loa mukaan, ilta ei maksa mitään ja voit olla myös ensim­mäis­tä kertaa käymäs­sä!Ilmoit­tau­du kuiten­kin mukaan tapah­tu­maan etukä­teen…

  Lue lisää

 • “INK-TIIMI KANNUSTI MINUT TAAS IHMISTEN ILMOILLE”

  “INK-TIIMI KANNUSTI MINUT TAAS IHMISTEN ILMOILLE”

  Haastat­te­lim­me Ink-tiimis­sä aiemmin mukana ollutta Pinjaa kokemuk­sis­ta tiimi­jak­soon liittyen. Lue haastat­te­lu alta! Mitä Ink-tiimis­sä mukana olemi­nen on sinulle antanut? Ennen Ink-tiimiä olin hieman syrjäy­ty­nyt, koska minulla ei ollut työpaik­kaa tai opiske­lu­paik­kaa pitkään aikaan, jossa olla päivit­täin toisten kanssa tekemi­sis­sä. Arkeni oli muuttu­nut hyvin­kin tylsäk­si ja toisti itseään. Tilan­net­ta pahensi se, että aloin vertaa­maan arkeani lähei­sii­ni,…

  Lue lisää

 • HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TIIMIIN ON KÄYNNISSÄ

  HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TIIMIIN ON KÄYNNISSÄ

  Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan kevään tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Kevään tiimi­jak­so järjes­te­tään 30.1.–12.5.2023 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä. Ink-tiimis­sä pääset muun muassa: Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERKKI

  TÄÄ ON SE MERKKI

  Kuvassa Ink-tiimin nuoria ja yhdis­tyk­sen henki­lö­kun­taa järjes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maa syksyl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Musta nyt ei ainakaan ole tulossa mitään hienoa kasvu­ta­ri­naa”, ajatte­lin tuskas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päivä­nä­ni Ink-tiimi­läi­se­nä. En tiennyt mitä oli tulossa, enkä varsi­nai­ses­ti edes, että mihin olin tullut. Tiesin vain, että kysees­sä oli työko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na olisi joko bändi­tii­mi, pelitii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • LÄHDETÄÄN PORUKALLA KALAAN JA KALASTA KAVERI!

  LÄHDETÄÄN PORUKALLA KALAAN JA KALASTA KAVERI!

  Laina­tak­se­ni Robin Packa­le­nia, “meillä on hyvä jengi koossa taas” ja kampan­jan toteu­tus on jälleen alkanut! Erilai­sia teemoja pohdit­tiin ja pyöri­tel­tiin paljon, mutta tällä kertaa aiheek­si valikoi­tui nuorten aikuis­ten yksinäi­syys.  Kaikki lähti kysymyk­ses­tä, mistä voi nuori aikui­nen hankkia kaverei­ta, jos ei ole töissä tai koulus­sa. Erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ryhmäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin verkos­sa­kin aivan mahdot­to­man paljon,…

  Lue lisää

 • KESÄ INK-TIIMISSÄ

  KESÄ INK-TIIMISSÄ

  Hei kaikil­le! Olen Pasa Göy, ex-tiimi­läi­nen ja opiske­len yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanis­ti­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Haluai­sin kertoa teille työhar­joit­te­lus­ta­ni, jonka suori­tin kesän Ink-tiimis­sä. Työsken­te­lin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä, ja tässä kirjoi­tuk­ses­sa kerron vähän minkä­lais­ta tiimis­sä oli! Valit­sin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min, jotta pääsi­sin vahvis­ta­maan ohjaus- jaesiin­ty­mis­tai­to­ja­ni. Työko­ke­muk­sen saami­nen oli minulle ykkös­jut­tu, jotta valmiu­det omalle alalle parani­si­vat entistä enemmän. Koin, että ohjaus­tii­mi…

  Lue lisää

 • Toimintatori

  Toimintatori

  Riemufest-tapahtuman (ent. Music Against Drugs -iltatapahtuma) toimintatori tarjoaa kunnan harrastetoimijoille maksuttoman foorumin toiminnan näkyvyyden edistämiseen ja uusien potentiaalisten harrastajien tapaamiseen. Oman infopis­teen lisäksi harras­te­toi­mi­joil­la on mahdol­li­suus päästä esiin­ty­mään tapah­tu­mas­sa! Nuoril­le toimin­ta­to­ri tarjoaa mahdol­li­suu­den päästä kuule­maan erilai­sis­ta tavois­ta harras­taa paikka­kun­nal­laan ja löytää uusia kaverei­ta! Seuraa­vat Riemu­fest-tapah­tu­mat tullaan järjes­tä­mään Jyväs­ky­läs­sä (Jyväs­ky­län Veturi­tal­lit 12.4.) ja Riihi­mä­ki-Hausjär­vi-Loppi ‑alueel­la (Pelto­saa­ren koulu, Riihi­mä­ki 19.4. ). Terve­tu­loa mukaan! Lämpi­mäs­ti terve­tu­loa mukaan! Lisätie­dot ja toimin­ta­to­rin koordi­noin­ti: Emma Heino­nenemma.heinonen@riemufinland.fi+358 (0)50…

  Lue lisää

 • Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan syksyn tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Syksyn tiimi­jak­so järjes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä. Syksyn Ink-tiimis­sä pääset muun muassa: Tutus­tu­maan uusiin ihmisiin ja…

  Lue lisää

 • NUORET: PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ EHKÄISTÄÄN HYVILLÄ KAVERISUHTEILLA, HARRASTUKSILLA JA MIELEKKÄÄLLÄ TEKEMISELLÄ

  NUORET: PÄIHTEIDEN KÄYTTÖÄ EHKÄISTÄÄN HYVILLÄ KAVERISUHTEILLA, HARRASTUKSILLA JA MIELEKKÄÄLLÄ TEKEMISELLÄ

  nuoret: päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä Vantaal­la sijait­se­van Kilte­rin koulun liikun­ta­sa­lis­sa käy perjan­tai­aa­mu­na kuhina. Musiik­ki soi, loiste­put­ki­lam­put on sammu­tet­tu ja hallia on valais­tu eri värisil­lä uv-valoil­la. Tilaan odote­taan päivän aikana yli viittä­sa­taa Kilte­rin koulun yläkou­lu­lais­ta, pitämään yhdessä hauskaa, pelaa­maan erilai­sia pelejä ja saamaan tietoa päihteis­tä. Tapah­tu­man taustal­la on Music Against Drugs…

  Lue lisää

 • ESITTELYSSÄ TET-HARJOITTELIJAMME NESTORI!

  ESITTELYSSÄ TET-HARJOITTELIJAMME NESTORI!

  Nestori toimii yhdis­tyk­ses­säm­me TET-harjoit­te­li­ja­na 29.3.–8.4. ja hänen tehtä­viin­sä sisäl­tyy muun muassa videoi­den suunnit­te­lu ja kuvaa­mi­nen. Lue alta Nesto­rin esitte­ly! Morjes­ta! Mun nimi on Nestori, oon 17-vuotias ja suori­tan tällä hetkel­lä TET-harjoit­te­lu­jak­soa täällä. Mulle elämäs­sä on tärkeää olla läsnä ja valmis autta­maan, kun sitä tarvi­taan.  Mun ystävät sanoo ja uskon kyllä itekkin, että oon tunneä­ly­käs ja…

  Lue lisää

 • MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa PODCASTEJA, LIVEOHJELMAA ja SOMEHAASTE

  MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa PODCASTEJA, LIVEOHJELMAA ja SOMEHAASTE

  Nuorten kevään kampan­ja etenee hyvää vauhtia ja viime viikol­la kampan­ja sai oman sloga­nin ja visuaa­li­sen ilmeen. Mielel­lä Messiin! ‑kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asiaa mielen koukeroista Kampan­jan sloga­nik­si valikoi­tui “Asiaa mielen kouke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kampan­ja­ryh­mään kuulu­van nuoren kynästä synty­nyt upea muste­ka­la-logo. Logolla nuoret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

  Music Against Drugs ry on mukana Säästö­pan­kin Hyviä Tekoja ‑kampan­jas­sa. Hyviä tekoja ‑kampan­jan kautta haemme tukea nuorten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osalli­suut­ta edistä­väl­le valoku­vaus­pro­jek­til­le, jonka aikana nuoret pääse­vät työsken­te­le­mään yhdessä viestin­nän ammat­ti­lai­sen kanssa. Projek­tin tavoit­tee­na on tuoda nuoril­le voimaut­ta­via kokemuk­sia ja torjua syrjäy­ty­mis­tä sekä yksinäi­syyt­tä. Voit antaa äänesi nuorten projek­til­le Säästö­pan­kin kampan­ja­si­vul­la 28.3. mennes­sä!Ääni meille on ääni…

  Lue lisää