Kategoria: Yhdistyksen uutiset

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria ISGee-peliyh­tei­söön

  Haem­me koor­di­naat­to­ria ISGee-peliyh­tei­söön

  Ovatko verkko- ja konsolipelit, lanit sekä lautapelit ja niiden ympärillä oleva kulttuuri sinulle tuttua? Nautitko myös nuorten parissa työskentelystä? Haluaisitko tehdä töitä näiden asioiden parissa?  Jos vastasit edellisiin kysymyksiin kyllä, saatat olla etsimämme henkilö! Haem­me nyt koor­di­naat­to­ria vas­taa­maan 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­na­tun ISGee-peliyh­tei­sön toi­min­nas­ta. Toi­min­nan tavoit­tee­na on verk­ko­pe­laa­mi­ses­ta kiin­nos­tu­nei­den nuor­ten ter­vey­den, sosi­aa­li­sen hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen…

  Lue lisää

 • Haem­me koor­di­naat­to­ria

  Haem­me koor­di­naat­to­ria

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Digi-Ink-toi­min­taan Koor­di­naat­to­ria Tule teke­mään kans­sam­me tär­ke­ää työ­tä nuor­ten ter­vey­den, hyvin­voin­nin ja osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si! Tar­jol­la on tois­tai­sek­si voi­mas­sa ole­va työ­suh­de iloi­ses­sa ja kan­nus­ta­vas­sa työyh­tei­sös­sä, jos­sa on tilaa luo­vuu­del­le. Koor­di­naat­to­ri­na vas­taat Digi-Ink-toi­min­nas­ta, jon­ka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuor­ten aikuis­ten mie­len­ter­vey­den vah­vis­ta­mi­nen, voi­ma­va­ro­jen lisää­mi­nen sekä yksi­näi­syy­den vähen­tä­mi­nen ver­kos­sa toteu­tet­ta­val­la ver­tais­ryh­mä­toi­min­nal­la.  Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu muun muas­sa: Koor­di­naat­to­ril­ta…

  Lue lisää

 • Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

  Haem­me tii­mi­pääl­lik­köä

  Haem­me 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tuun Ink-tii­mi­toi­min­taan Tii­mi­pääl­lik­köä Etsit­kö työ­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin sekä osal­li­suu­den edis­tä­mi­sen paris­sa? Haluat­ko työs­ken­nel­lä osa­na ilois­ta ja kan­nus­ta­vaa työyh­tei­söä ja pääs­tä edis­tä­mään nuor­ten tule­vai­suut­ta esi­hen­ki­lö­teh­tä­vis­sä?  Tii­mi­pääl­lik­kö­nä joh­dat Ink-tii­mi­toi­min­taa, jon­ka tavoit­tee­na on edis­tää 18–29-vuotiaiden nuor­ten työ­elä­mä- ja opis­ke­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toi­mi­juut­ta, mie­len­ter­veyt­tä sekä vah­vis­taa ter­veyt­tä edis­tä­viä elä­män­ta­po­ja. Työ­teh­tä­vii­si kuu­luu muun muas­sa: Tii­mi­pääl­li­köl­tä edel­ly­te­tään vähin­tään…

  Lue lisää

 • EPT-VIIK­KO: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta

  EPT-VIIK­KO: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta

  Kulu­val­la vii­kol­la (45) vie­te­tään val­ta­kun­nal­lis­ta Ehkäi­se­vän päih­de­työn viik­koa. Tänä vuon­na vii­kon tee­ma on Käsi kädes­sä: Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ. Vii­kol­la kan­nus­te­taan kysy­mään sel­ven­tä­viä kysy­myk­sia muun muas­sa aiheis­ta: Miten päih­teet- ja mie­len­ter­veys liit­ty­vät toi­siin­sa? Kuin­ka tukea ihmis­tä, jol­la on haas­tei­ta molem­mil­la saroil­la? Lue Ehkäi­se­vän päih­de­työn ver­kos­ton sivuil­la jul­kais­tu blo­gi­kir­joi­tuk­sem­me: Masen­nus ja sosi­aa­li­nen ahdis­tus lisää­vät ylä­kou­lui­käis­ten nuor­ten päih­de­kiin­nos­tus­ta täs­tä…

  Lue lisää

 • Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Kar­tal­le kult­tuu­ris­ta ‑kam­pan­ja kan­nus­taa nuo­ria kult­tu­ri­toi­min­taan

  Syk­syn 2023 kam­pan­ja on start­taa­mas­sa! Ink-tii­min nuo­ret ovat valin­neet kam­pan­jan aiheek­si kult­tuu­ri­hy­vin­voin­nin ja sen tutum­mak­si tuo­mi­sen nuo­ril­le. Tie­dät­kö sinä, mitä kaik­kia kult­tuu­ri­toi­min­nan mah­dol­li­suuk­sia kau­pun­gis­sa­si on? Mikä kult­tuu­ri­toi­min­ta on juu­ri sinun jut­tusi ja miten se edis­tää kult­tuu­ri­hy­vin­voin­tia­si? Kult­tuu­ri­hy­vin­voin­ti tar­koit­taa sitä, että kult­tuu­rin har­ras­ta­mi­sel­la on posi­tii­vi­nen vai­ku­tus ter­vey­del­lem­me. Kult­tuu­ria voi olla esi­mer­kik­si tai­det­ta, musiik­kia, urhei­lua, ruo­kaa ja…

  Lue lisää

 • MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  MER­KI­TYS­TÄ ETSI­MÄS­SÄ ‑TAI­DE­NÄYT­TE­LY 16.9.

  Tule mukaan nuor­ten toteut­ta­maan ilmai­seen tai­de­näyt­te­lyyn Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­leil­le lau­an­tai­na 16.9. klo 10–17. Digi-Inkin TAI­TO-ryh­män lah­jak­kaat nuo­ret ympä­ri Suo­men esit­te­le­vät tai­de­teok­sis­saan näke­myk­sen­sä tee­mas­ta  “mer­ki­tyk­sel­li­syys”.  Näyt­te­lys­sä on tar­jol­la upei­ta tai­de­muo­to­ja moder­neis­ta digi­taa­li­sis­ta maa­lauk­sis­ta perin­tei­siin runoi­hin. Näyt­te­lys­säm­me on kah­vi­tar­joi­lu. Näyt­te­ly avoin­na 16.9. klo 10–17Ilmai­nen sisään­pää­sy. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa! Kuva: Tan­ja Nie­mi

  Lue lisää

 • OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  OSAL­LIS­TU TAI­DE­NÄYT­TE­LYYN OMAL­LA TEOK­SEL­LA­SI

  Digi-Inkin TAI­TO-ryh­mä hui­pen­tuu yhtei­seen tai­de­näyt­te­lyyn ja nyt myös sinul­la on mah­dol­li­suus osal­lis­tua omal­la teok­sel­la­si! Tapah­tu­ma on 16.9. klo 10–17 ja tapah­tu­ma­paik­ka­na toi­mii Jyväs­ky­län Vetu­ri­tal­lit. TAI­TO avaa tee­ma­näyt­te­lyyn osal­lis­tu­mi­sen myös ryh­män ulko­puo­li­sil­le nuo­ril­le. Syk­syn näyt­te­lyn tee­mak­si vali­koi­tui “mer­ki­tyk­sel­li­syys”. Jos siis tee­ma puhut­te­lee sinua ja tah­toi­sit saa­da näky­vyyt­tä tai­teel­le­si niin nyt on sii­hen oiva mah­dol­li­suus. Teos voi…

  Lue lisää

 • HAEM­ME PRO­JEK­TI­TYÖN­TE­KI­JÄÄ

  HAEM­ME PRO­JEK­TI­TYÖN­TE­KI­JÄÄ

  Haem­me ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suun­nat­tuun päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen Pro­jek­ti­työn­te­ki­jää Työs­ken­te­let kol­mi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä ammat­tiin opis­ke­le­vien nuor­ten päih­de- ja  riip­pu­vuus­tie­toa, vah­vis­taa nuor­ten osal­li­suut­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­tö­toi­min­nas­sa ja kan­san­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää niko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­töä ammat­tiin opis­ke­le­vien kes­kuu­des­sa. Hank­kees­sa pää­set suun­nit­te­le­maan ja toteut­ta­maan toi­min­taa ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le nuo­ril­le yhdes­sä pro­jek­ti­pääl­li­kön kans­sa ja tuke­na­si on myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toi­min­taa suun­ni­tel­laan…

  Lue lisää

 • YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  YHDIS­TYK­SEN UUDEK­SI NIMEK­SI ON VALIT­TU RIE­MU FIN­LAND RY

  Yhdis­tyk­sem­me viral­li­nen nimi on vaih­tu­nut 07/2023 Rie­mu Fin­land ry:ksi. Uuden nimen valin­nas­sa huo­mioi­tiin eri koh­de­ryh­mien toi­veet ja nimi­ky­se­lyi­tä- ja tes­tauk­sia toteu­tet­tiin pit­kin kevät­tä. Yhdis­tyk­sen brän­di­uu­dis­tus jat­kuu syk­syl­lä uuden graa­fi­sen ilmeen luo­mi­sel­la ja koh­de­ryh­mä­tes­tauk­sil­la. Nimi- ja brän­di­uu­dis­tuk­ses­ta tie­do­te­taan laa­jem­min uudis­tuk­sen val­mis­tues­sa arviol­ta kevääl­lä 2024. Tähän asti uusi nimi on vies­tin­näs­sä käy­tös­sä lähin­nä viral­li­sis­sa yhteyk­sis­sä, kuten sopi­muk­sis­sa…

  Lue lisää

 • ETSIM­ME VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

  ETSIM­ME VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA

  Haa­vei­let­ko työs­tä nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen paris­sa? Etsit­kö opin­toi­hi­si kuu­lu­vaa har­joit­te­lu­paik­kaa syk­syl­le? Haem­me Music Against Drugs ry:n Ink-tii­miin VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloi­tus­päi­vä vko:lla 35 (28.8.–1.9.2023). Har­joit­te­lun kes­to voi­daan sopia jous­ta­vas­ti omien toi­vei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Syk­syn Ink-tii­mi­jak­son ajan­koh­ta 4.9.–15.12.2023. Har­joit­te­li­ja­na saat arvo­kas­ta koke­mus­ta jär­jes­tös­sä toi­mi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuo­da omaa osaa­mis­ta­si esil­le ja ker­ryt­tää koke­mus­ta ohjaus­työs­tä. Työs­ken­te­lyyn har­joit­te­li­ja­na…

  Lue lisää

 • LUE AJAN­KOH­TAI­SET KUU­LU­MI­SET UUTIS­KIR­JEES­TÄM­ME

  LUE AJAN­KOH­TAI­SET KUU­LU­MI­SET UUTIS­KIR­JEES­TÄM­ME

  Music Against Drugs ry:n puo­li­vuo­sit­tain ilmes­ty­vä uutis­kir­je koko­aa yhteen yhdis­tyk­sen ajan­koh­tai­sim­mat uuti­set ja tule­vat tapah­tu­mat. Kesä­kuun 2023 uutis­kir­jeen pää­set luke­maan täs­tä lin­kis­tä. Täs­tä lin­kis­tä pää­set liit­ty­mään uutis­kir­jeem­me tilaa­jak­si.

  Lue lisää

 • UUSI HAN­KE START­TAA ELO­KUUS­SA

  UUSI HAN­KE START­TAA ELO­KUUS­SA

  Music Against Drugs ‑koko­nai­suus: toi­nen aste  Music Against Drugs-päih­de­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den uute­na variant­ti­na käyn­nis­tyy kehit­tä­mis­han­ke, jon­ka tavoit­tee­na on  lisä­tä ammat­tiin opis­ke­le­vien nuor­ten päih­de- ja  riip­pu­vuus­tie­toa, vah­vis­taa nuor­ten osal­li­suut­ta sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lan jär­jes­tö­toi­min­nas­sa ja kan­san­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää niko­tii­ni­tuot­tei­den käyt­töä. Kol­mi­vuo­ti­nen han­ke käyn­nis­tyy syk­syl­lä 2023 ja yhteis­työ­tä teh­dään muun muas­sa Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män sekä Jyväs­ky­län kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män kans­sa.  Kuten muus­sa­kin Music…

  Lue lisää

 • AIKUIS­TU RAU­HAS­SA –KAM­PAN­JA: HAAS­TAT­TE­LUS­SA OPIN­TO-OHJAA­JA

  AIKUIS­TU RAU­HAS­SA –KAM­PAN­JA: HAAS­TAT­TE­LUS­SA OPIN­TO-OHJAA­JA

  Ink-tii­min nuor­ten kevääl­lä 2023 toteut­ta­mal­la Aikuis­tu rau­has­sa ‑kam­pan­jal­la halut­tiin muis­tut­taa, että aikuis­tu­mi­seen ei ole kii­re. Kam­pan­jan aika­na aihet­ta käsi­tel­tiin kah­des­ta näkö­kul­mas­ta; min­kä­lai­sia pai­nei­ta aikuis­tu­mi­seen liit­tyy ja miten nii­tä voi hil­li­tä, sekä toi­saal­ta mis­tä nuo­ruu­den jutuis­ta voi ja kan­nat­taa pitää kiin­ni vie­lä aikui­se­na­kin. Osa­na kam­pan­jaa ääni halut­tiin antaa myös nuor­ten kans­sa työs­ken­te­le­väl­le ammat­ti­lai­sel­le, opin­to-ohjaa­ja Päi­vi Nie­mel­le,…

  Lue lisää

 • HAUS­SA VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JA KESÄN 2023 INK-TII­MIIN

  HAUS­SA VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JA KESÄN 2023 INK-TII­MIIN

  Onko tule­vai­suu­den haa­veis­sa­si työ nuor­ten ter­vey­den ja hyvin­voin­nin edis­tä­mi­sen paris­sa? Etsit­kö opin­toi­hi­si kuu­lu­vaa har­joit­te­lu­paik­kaa kesäk­si? Haem­me Music Against Drugs ry:n Ink-tii­miin VAL­MEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloi­tus­päi­vä vii­kol­la 23 (5.–9.6.2023). Har­joit­te­lun kes­to voi­daan sopia jous­ta­vas­ti omien toi­vei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Kesän Ink-tii­mi­jak­son ajan­koh­ta 12.6.–4.8.2023. Har­joit­te­li­ja­na saat arvo­kas­ta koke­mus­ta jär­jes­tös­sä toi­mi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuo­da omaa osaa­mis­ta­si esil­le ja ker­ryt­tää koke­mus­ta ohjaus­työs­tä.…

  Lue lisää

 • AIKUIS­TU RAU­HAS­SA ‑NUOR­TEN KAM­PAN­JA

  AIKUIS­TU RAU­HAS­SA ‑NUOR­TEN KAM­PAN­JA

  Hel­lou ja aurin­kois­ta kevät­tä tääl­tä kevään 2023 Ink-tii­mis­tä! Kam­pan­jan teke­mi­ses­tä kiin­nos­tu­neet tii­mi­läi­set läh­ti­vät poh­ti­maan tee­maa ja toteu­tus­ta­po­ja kam­pan­jal­le maa­lis­kuun alus­sa ja kam­pan­ja star­tat­tiin 14. huh­ti­kuu­ta Music Against Drugs ry:n Ins­ta­gra­mis­sa. Kam­pan­jan tee­mak­si vali­koi­tui “Aikuis­tu rau­has­sa”. Aihet­ta käsi­tel­lään kah­des­ta näkö­kul­mas­ta; min­kä­lai­sia pai­nei­ta aikuis­tu­mi­seen liit­tyy ja miten nii­tä voi hil­li­tä, sekä toi­saal­ta mis­tä nuo­ruu­den jutuis­ta voi ja…

  Lue lisää

 • DIGI-INK TUO KEVÄÄ­SEEN VERK­KO­VAL­MEN­NUK­SIA JA LII­KUN­TA­HAAS­TEEN!

  DIGI-INK TUO KEVÄÄ­SEEN VERK­KO­VAL­MEN­NUK­SIA JA LII­KUN­TA­HAAS­TEEN!

  Digi-Ink toi­min­ta tuo kevää­seen 18–29-vuotiaille nuo­ril­le suun­nat­tu­ja verk­ko­val­men­nuk­sia opin­to­jen edis­tä­mi­sen ja työn­haun tuek­si sekä lii­kun­ta­haas­teen. Opin avai­met ‑val­men­nuk­sis­sa nuo­ril­le tar­jo­taan tukea ja mene­tel­miä opin­to­jen edis­tä­mi­seen ja Työn avai­met ‑val­men­nuk­sis­sa apua on tar­jol­la töi­den etsi­mi­seen ja oman osaa­mi­sen esil­le tuo­mi­seen. Seu­raa­vat Digi-Ink-val­men­nuk­set jär­jes­te­tään maa­lis­kuus­sa 8.–9.3. klo 12–14 (Opin avai­met) ja 22.–23.3. klo 12–14 (Työn avai­met). Kat­so…

  Lue lisää

 • GAME NIGHT ALL NIGHT MUUT­TAA TOI­MIS­TON PELIA­REE­NAK­SI

  GAME NIGHT ALL NIGHT MUUT­TAA TOI­MIS­TON PELIA­REE­NAK­SI

  Game night All night ‑peli­ta­pah­tu­ma val­taa Music Against Drugs ry:n toi­mis­ton ison olo­huo­neen lau­an­tai­na 11.2. klo 16.00 alkaen! Yli 18-vuo­tiail­le nuo­ril­le suun­na­tus­ta tapah­tu­mas­ta löy­dät mm. VR-huo­neen, toi­mis­ton täy­del­tä peli­pis­tei­tä sekä tur­nauk­sia! Kat­so tar­kem­mat tie­dot tapah­tu­man sivul­ta täs­tä lin­kis­tä. Ter­ve­tu­loa mukaan, ilta ei mak­sa mitään ja voit olla myös ensim­mäis­tä ker­taa käy­mäs­sä!Ilmoit­tau­du kui­ten­kin mukaan tapah­tu­maan etu­kä­teen…

  Lue lisää

 • “INK-TII­MI KAN­NUS­TI MINUT TAAS IHMIS­TEN ILMOIL­LE”

  “INK-TII­MI KAN­NUS­TI MINUT TAAS IHMIS­TEN ILMOIL­LE”

  Haas­tat­te­lim­me Ink-tii­mis­sä aiem­min muka­na ollut­ta Pin­jaa koke­muk­sis­ta tii­mi­jak­soon liit­tyen. Lue haas­tat­te­lu alta! Mitä Ink-tii­mis­sä muka­na ole­mi­nen on sinul­le anta­nut? Ennen Ink-tii­miä olin hie­man syr­jäy­ty­nyt, kos­ka minul­la ei ollut työ­paik­kaa tai opis­ke­lu­paik­kaa pit­kään aikaan, jos­sa olla päi­vit­täin tois­ten kans­sa teke­mi­sis­sä. Arke­ni oli muut­tu­nut hyvin­kin tyl­säk­si ja tois­ti itse­ään. Tilan­net­ta pahen­si se, että aloin ver­taa­maan arkea­ni lähei­sii­ni,…

  Lue lisää

 • HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TII­MIIN ON KÄYN­NIS­SÄ

  HAKU KEVÄÄN 2023 INK-TII­MIIN ON KÄYN­NIS­SÄ

  Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tule­van kevään tii­mi­jak­sol­le on nyt käyn­nis­sä! Kevään tii­mi­jak­so jär­jes­te­tään 30.1.–12.5.2023 Tou­ru­lan toi­mis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mata­ran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä pie­nem­mis­sä tii­meis­sä. Ink-tii­mis­sä pää­set muun muas­sa: Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERK­KI

  TÄÄ ON SE MERK­KI

  Kuvas­sa Ink-tii­min nuo­ria ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taa jär­jes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­maa syk­syl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Mus­ta nyt ei aina­kaan ole tulos­sa mitään hie­noa kas­vu­ta­ri­naa”, ajat­te­lin tus­kas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päi­vä­nä­ni Ink-tii­mi­läi­se­nä. En tien­nyt mitä oli tulos­sa, enkä var­si­nai­ses­ti edes, että mihin olin tul­lut. Tie­sin vain, että kysees­sä oli työ­ko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na oli­si joko bän­di­tii­mi, peli­tii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää