Uusi hanke starttaa elokuussa

Music Against Drugs ‑kokonaisuus: toinen aste 

Music Against Drugs-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den uutena variant­ti­na käynnis­tyy kehit­tä­mis­han­ke, jonka tavoit­tee­na on  lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä. Kolmi­vuo­ti­nen hanke käynnis­tyy syksyl­lä 2023 ja yhteis­työ­tä tehdään muun muassa Oulun seudun koulu­tus­kun­tayh­ty­män sekä Jyväs­ky­län koulu­tus­kun­tayh­ty­män kanssa. 

Kuten muussa­kin Music Against Drugs ry:n toimin­nas­sa, myös nyt käynnis­ty­väs­sä hankkees­sa keskeis­tä on nuorten osalli­suus erilais­ten toimin­ta­mal­lien kehit­tä­mi­ses­sä.

Jää seuraa­maan uuden hankkeen kuulu­mi­sia verkko­si­vuil­lam­me sekä sosiaa­li­sen median kanavis­sa. Lisätie­dot: Joni Söder­man, 0504390505.