Anna äänesi nuorille hyviä tekoja ‑kampanjassa

Kaksi nuorta valokuvausstudiossa, toinen kuvaa toista

Music Against Drugs ry on mukana Säästö­pan­kin Hyviä Tekoja ‑kampan­jas­sa. Hyviä tekoja ‑kampan­jan kautta haemme tukea nuorten yhtei­söl­li­syyt­tä ja osalli­suut­ta edistä­väl­le valoku­vaus­pro­jek­til­le, jonka aikana nuoret pääse­vät työsken­te­le­mään yhdessä viestin­nän ammat­ti­lai­sen kanssa. Projek­tin tavoit­tee­na on tuoda nuoril­le voimaut­ta­via kokemuk­sia ja torjua syrjäy­ty­mis­tä sekä yksinäi­syyt­tä.

Voit antaa äänesi nuorten projek­til­le Säästö­pan­kin kampan­ja­si­vul­la 28.3. mennes­sä!
Ääni meille on ääni nuoril­le! Kiitäm­me tuesta­si!

Äänes­tä­mään pääset tästä linkis­tä.