Haemme projektityöntekijää

Haemme ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le suunnat­tuun päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­teen

Projek­ti­työn­te­ki­jää

Työsken­te­let kolmi­vuo­ti­ses­sa kehit­tä­mis­hank­kees­sa (2023–2026), jonka tavoit­tee­na on lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä ammat­tiin opiske­le­vien keskuu­des­sa.

Hankkees­sa pääset suunnit­te­le­maan ja toteut­ta­maan toimin­taa ammat­ti­kou­lu­lai­sil­le nuoril­le yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa ja tukena­si on myös koko muu työyh­tei­söm­me. Toimin­taa suunni­tel­laan ja tehdään yhdessä nuorten kanssa sekä verkos­sa että kouluil­la.

Ohjaa­jan tehtä­viin kuulu­vat muun muassa:

  • kohde­ryh­mä­haas­tat­te­lu­jen toteut­ta­mi­nen
  • vertais­ryh­mä­toi­min­nan suunnit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen nuorten kanssa (mm. kampan­ja­toi­min­ta ja nikotii­ni­tuot­tei­den lopet­ta­mi­seen tukeva ryhmä­toi­min­ta)
  • Ammat­ti­kou­luil­le toteu­tet­ta­vien tapah­tu­mien järjes­tä­mi­nen yhdessä projek­ti­pääl­li­kön kanssa
  • toimin­nas­ta viesti­mi­nen sosiaa­li­ses­sa medias­sa


Tehtä­vään valit­ta­van henki­lön eduksi katso­taan:

  • sovel­tu­va koulu­tus
  • kokemus nuorten kanssa työsken­te­lys­tä ja ohjaa­mi­ses­ta
  • oma-aloit­tei­suus, jousta­vuus ja hyvät vuoro­vai­ku­tus­tai­dot
  • kokemus ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta ja/tai järjes­tö­työs­tä
  • tieto­tek­ni­nen osaami­nen


Työ sisäl­tää myös satun­nais­ta ilta- ja viikon­lop­pu­työ­tä sekä ajoit­tais­ta matkus­ta­mis­ta Suomes­sa.

Haku tehtä­vään:
Hakuai­ka päättyy 13.9.2023 klo 23:59. Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin viimeis­tään 15.9.2023. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 18.–19.9.2023 toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 22.9.2023

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video projek­ti­pääl­lik­kö Eerik Nieme­läl­le WhatsAp­pil­la numeroon 050 320 5550 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen eerik.niemela@riemufinland.fi

videonauhan ja puhelimen kuvakkeet.

Lisätie­to­ja voit kysyä Eerik Nieme­läl­tä numeros­ta 050 320 5550 maanan­tai­sin 28.8.2023 klo 12–13, 4.9.2023 klo 12–13 ja 11.9.2023 klo 12–13. Lisätie­to­ja ei anneta sähkö­pos­tit­se.

Työaika: Kokoai­ka­työ, 37,5h/vko

Palkkaus: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jen TES:n mukaan

Työn kesto: 2.10.2023–28.2.2026 tai sopimuk­sen mukaan

Sopimuk­sen laatu: Määrä­ai­kai­nen

TES: Sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva TES

Työnte­ko­paik­ka: Jyväs­ky­lä (osittai­nen etätyö­mah­dol­li­suus)

Koeaika: 6 kk

Tehtä­vään valitun on ennen työsuh­teen alkamis­ta toimi­tet­ta­va voimas­sa oleva lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain (5 6 §:n 2) mukai­nen rekis­te­rio­te.

Music Against Drugs ry:n viral­li­nen nimi on heinä­kuus­sa 2023 vaihtu­nut Riemu Finland ry:ksi. Lue lisää tuorees­ta tiedot­tees­tam­me tästä linkis­tä.