Nuoret: Päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä

nuoret: päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä

Vantaal­la sijait­se­van Kilte­rin koulun liikun­ta­sa­lis­sa käy perjan­tai­aa­mu­na kuhina. Musiik­ki soi, loiste­put­ki­lam­put on sammu­tet­tu ja hallia on valais­tu eri värisil­lä uv-valoil­la. Tilaan odote­taan päivän aikana yli viittä­sa­taa Kilte­rin koulun yläkou­lu­lais­ta, pitämään yhdessä hauskaa, pelaa­maan erilai­sia pelejä ja saamaan tietoa päihteis­tä. Tapah­tu­man taustal­la on Music Against Drugs ry:n, Vantaan kaupun­gin ja Kilte­rin koulun yhteis­työs­sä toteut­ta­ma ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, johon sisäl­tyy myös tapah­tu­ma­päi­vää edeltä­nyt päihde­tie­toa lisäävä koulu­viik­ko. 

Tukiop­pi­laa­na toimi­vien Ellan, Sofian ja Ainon mieles­tä tämän tyyppi­sil­le tapah­tu­mil­le on tarvet­ta: “On kiva idea, että koko koulu kokoon­tuu. Se luo sellais­ta ryhmä­hen­keä ja yhteen­kuu­lu­vuu­den tunnet­ta. On myös kiva, ettei­vät kaikki koulu­päi­vät ole sellais­ta opiske­luu, vaan on sellais­ta hauskaa myös”, tiivis­tää Ella ja muut yhtyvät näkemyk­seen. 

Tukiop­pi­lai­na toimi­vat nuoret ovat kuluvan viikon aikana vastan­neet erilais­ten välitun­neil­la tapah­tu­vien aktivi­teet­tien järjes­tä­mi­ses­tä koulun muille nuoril­le ja vastaan­ot­to on koettu positii­vi­sek­si. Välitun­neil­la on pelattu mm. päihde­ai­hei­sia Seppo-pelejä ja muut oppilaat ovat kokeil­leet pelejä “hyvällä fiilik­sel­lä”. Lisäksi koulu­jen seinil­lä on ollut päihtei­siin ja toimin­nal­li­siin riippu­vuuk­siin liitty­viä tietois­ku­ja julis­tei­den muodos­sa. Myös päivän tapah­tu­mas­sa nuoril­la on mahdol­li­suus testata päihde­tie­tout­taan Kahoot-tieto­vi­sois­sa, joiden voitta­jat myös palki­taan. Kahoot-tieto­vi­so­jen lisäksi tapah­tu­mas­sa on tarjol­la useita muita­kin toimin­nal­li­sia pelipis­tei­tä, kuten vr-pelipis­te sekä reagoin­ti­ky­kyä testaa­va nopeus­pe­li. 

“On hyvä, että annetaan tietoa kaikis­ta päihteis­tä ja käyte­tään siihen aikaa. Olen saanut uutta tietoa itsekin. Uskon, että myös useim­mat muut nuoret ovat saaneet uutta tietoa päihteis­tä”, kertoo Sofia. Kuluneen koulu­vii­kon ja tapah­tu­man aikana Sofia on päässyt  tutus­tu­maan myös uusiin ihmisiin erilais­ten aktivi­teet­tien parissa. Hän kokee, että erityi­ses­ti pelipis­tei­den toimin­taan osallis­tu­mi­nen on hyvä tapa päästä jutte­le­maan uusille
ihmisil­le.

Nuorten päihtei­den käyttöä ja ‑kokei­lu­ja estäviä asioita ovat Sofian ja Ellan mieles­tä kivat vapaa-ajan aktivi­tee­tit turval­li­sis­sa paikois­sa, turval­lis­ten aikuis­ten seuras­sa, joiden kanssa voi tarvit­taes­sa puhua: “ Ei sillä tavalla, että pyöri­tään tuolla kauppa­kes­kuk­sis­sa”.  Ainon mieles­tä olennais­ta ovat kaverit ja yhtei­söl­li­nen toimin­ta:  “Ettei jäisi yksin, koska silloin saattaa helpos­ti lähteä huonoil­le teille. Täällä tapah­tu­mas­sa voi saada uusia kaverei­ta ja on matala kynnys lähteä puhumaan uusille ihmisil­le ja lähteä yhdessä pelaa­maan ja muuta”. 

Kahdek­sas­luok­ka­lai­nen Yasir on huolis­saan mielen­ter­veys­pal­ve­lui­den heikos­ta tilan­tees­ta. Hänen mukaan­sa hoitoon pääsys­sä kestää liian kauan ja seurauk­set voivat olla vakavat. Myös Yasir nostaa esille kaverit ja harras­tuk­set päihtei­den käytöl­tä suojaa­vi­na asioina, mutta toteaa myös harras­tus­ten olevan usein niin kallii­ta, että kaikil­la perheil­lä ei niihin ole varaa. 

Samir, myöskin kahdek­san­nel­ta luokal­ta pitää, harras­tuk­sia ja oikeaa kaveri­po­ruk­kaa tärkeim­pi­nä asioina ennal­taeh­käi­se­väs­sä päihde­työs­sä. Hänen mukaan­sa on myös tärkeää, että itsetun­to on hyvä ja on uskal­lus­ta myös kieltäy­tyä, kun päihtei­tä tarjo­taan. Hyvät kaverit halua­vat toisil­leen hyvää, eivätkä myöskään pakota päihtei­den kokei­luun. 

Loppu­päi­väs­tä tapah­tu­maan saapu­neet Asha kahdek­san­nel­ta ja Fiona seitse­män­nel­tä luokal­ta ovat osallis­tu­neet tapah­tu­mas­sa tieto­vi­soi­hin ja kiertä­neet eri pelipis­tei­tä. Myös uv-pisteel­lä on tullut vierail­tua. Heidän mukaan­sa tällai­sis­sa tapah­tu­mis­sa parasta on, että “ne voivat tuoda ihmiset yhteen ja tuoda iloa”, kuten nytkin on tapah­tu­nut. “Ollaan tutus­tut­tu toisiim­me täällä tapah­tu­mas­sa, siihen meni alle tunti”, iloit­se­vat nuoret ja jatka­vat matkaan­sa kohti seuraa­va tapah­tu­ma­pis­tet­tä.

Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus on yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien kanssa.
Lue lisää Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­des­ta tästä linkis­tä.


Nuorten nimet on  muutet­tu yksityi­syy­den suojaa­mi­sek­si.