Kategoria: Tiedotteet

 • Jyväskylän RiemuFest-tapahtuma siirtyy lakon vuoksi 

  Jyväskylän RiemuFest-tapahtuma siirtyy lakon vuoksi 

  Jyväskylän RiemuFest–tapahtuma siirtyy –  Uusi ajankohta on 12.4.2024 Jyväs­ky­län Riemu­Fest-tapah­tu­man ajankoh­ta siirtyy toimi­hen­ki­lö­liit­to Erton eilen (11.3.) ilmoit­ta­man sosiaa­lia­lan järjes­tö­työn työeh­to­so­pi­mus­ta koske­van lakon vuoksi. Lakko koskee aikavä­lil­lä 21.3. klo 0.01–22.3. klo 23.59 alkavia työvuo­ro­ja ja se koskee kaikkea kysei­sen työeh­to­so­pi­muk­sen alaista työtä. Tapah­tu­man uusi ajankoh­ta on 12.4.2024, jolloin Riemu­Fest järjes­te­tään aiemmin suunni­tel­lun ohjel­man mukai­ses­ti klo 17–22…

  Lue lisää

 • Etsimme valmentajaharjoittelijaa

  Etsimme valmentajaharjoittelijaa

  Haavei­let­ko työstä nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin edistä­mi­sen parissa? Etsitkö opintoi­hi­si kuulu­vaa harjoit­te­lu­paik­kaa syksyl­le? Haemme Music Against Drugs ry:n Ink-tiimiin VALMEN­TA­JA­HAR­JOIT­TE­LI­JAA Aloitus­päi­vä vko:lla 35 (28.8.–1.9.2023). Harjoit­te­lun kesto voidaan sopia jousta­vas­ti omien toivei­de­si ja tavoit­tei­den mukaan.Syksyn Ink-tiimi­jak­son ajankoh­ta 4.9.–15.12.2023. Harjoit­te­li­ja­na saat arvokas­ta kokemus­ta järjes­tös­sä toimi­mi­ses­ta ja tilai­suu­den tuoda omaa osaamis­ta­si esille ja kerryt­tää kokemus­ta ohjaus­työs­tä. Työsken­te­lyyn harjoit­te­li­ja­na…

  Lue lisää

 • Lue ajankohtaiset kuulumiset uutiskirjeestämme

  Lue ajankohtaiset kuulumiset uutiskirjeestämme

  Music Against Drugs ry:n puoli­vuo­sit­tain ilmes­ty­vä uutis­kir­je kokoaa yhteen yhdis­tyk­sen ajankoh­tai­sim­mat uutiset ja tulevat tapah­tu­mat. Kesäkuun 2023 uutis­kir­jeen pääset lukemaan tästä linkis­tä. Tästä linkis­tä pääset liitty­mään uutis­kir­jeem­me tilaa­jak­si.

  Lue lisää

 • Uusi hanke starttaa elokuussa

  Uusi hanke starttaa elokuussa

  Music Against Drugs ‑kokonaisuus: toinen aste  Music Against Drugs-päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den uutena variant­ti­na käynnis­tyy kehit­tä­mis­han­ke, jonka tavoit­tee­na on  lisätä ammat­tiin opiske­le­vien nuorten päihde- ja  riippu­vuus­tie­toa, vahvis­taa nuorten osalli­suut­ta sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nas­sa ja kansan­ter­veys­työs­sä sekä vähen­tää nikotii­ni­tuot­tei­den käyttöä. Kolmi­vuo­ti­nen hanke käynnis­tyy syksyl­lä 2023 ja yhteis­työ­tä tehdään muun muassa Oulun seudun koulu­tus­kun­tayh­ty­män sekä Jyväs­ky­län koulu­tus­kun­tayh­ty­män kanssa.  Kuten muussa­kin Music…

  Lue lisää

 • Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Haku syksyn 2022 Ink-tiimiin on käynnissä

  Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä ja haku tulevan syksyn tiimi­jak­sol­le on nyt käynnis­sä! Syksyn tiimi­jak­so järjes­te­tään 5.9.–16.12.2022 Touru­lan toimis­tol­lam­me osoit­tees­sa: Mataran­ka­tu 4, 3 krs. 40100 Jyväs­ky­lä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä pienem­mis­sä tiimeis­sä. Syksyn Ink-tiimis­sä pääset muun muassa: Tutus­tu­maan uusiin ihmisiin ja…

  Lue lisää

 • Nuoret: Päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä

  Nuoret: Päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä

  nuoret: päihteiden käyttöä ehkäistään hyvillä kaverisuhteilla, harrastuksilla ja mielekkäällä tekemisellä Vantaal­la sijait­se­van Kilte­rin koulun liikun­ta­sa­lis­sa käy perjan­tai­aa­mu­na kuhina. Musiik­ki soi, loiste­put­ki­lam­put on sammu­tet­tu ja hallia on valais­tu eri värisil­lä uv-valoil­la. Tilaan odote­taan päivän aikana yli viittä­sa­taa Kilte­rin koulun yläkou­lu­lais­ta, pitämään yhdessä hauskaa, pelaa­maan erilai­sia pelejä ja saamaan tietoa päihteis­tä. Tapah­tu­man taustal­la on Music Against Drugs…

  Lue lisää

 • MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa podcasteja, liveohjelmaa ja somehaaste

  MIELELLÄ MESSIIN! ‑kampanjassa podcasteja, liveohjelmaa ja somehaaste

  Nuorten kevään kampan­ja etenee hyvää vauhtia ja viime viikol­la kampan­ja sai oman sloga­nin ja visuaa­li­sen ilmeen. Mielel­lä Messiin! ‑kampan­jal­la nuoret halua­vat karis­taa mielen­ter­vey­teen liitet­tä­viä leimoja ja herät­tää keskus­te­lua aihee­seen usein liitet­tä­vis­tä ennak­ko­luu­lois­ta. Asiaa mielen koukeroista Kampan­jan sloga­nik­si valikoi­tui “Asiaa mielen kouke­rois­ta”, jota kuvas­taa myös kampan­ja­ryh­mään kuulu­van nuoren kynästä synty­nyt upea muste­ka­la-logo. Logolla nuoret halua­vat kuvas­taa…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry:ssä siirrytään toistaiseksi etätyöskentelyyn

  Music Against Drugs ry:ssä siirrytään toistaiseksi etätyöskentelyyn

  Music Against Drugs ry:ssä siirry­tään toistai­sek­si etätyös­ken­te­lyyn. Kysees­sä on korona­vi­ruk­ses­ta johtuva varotoi­men­pi­de, jolla haluam­me olla mukana kanta­mas­sa vastuu­ta siitä, että hoitoa tarvit­se­vat riski­ryh­mät saavat tarvit­se­maan­sa hoitoa. Toimen­pi­teil­lä pyrimme osaltam­me siihen, että korona­vi­ruk­sen leviä­mis­tä voitai­siin hidas­taa ja tätä kautta tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä ei taudin levites­sä kuormit­tui­si. Sekä Music Against Drugs ry:n työnte­ki­jöi­den että Ink-tiimi­toi­min­nas­sa mukana olevien  nuorten osalta työsken­te­ly…

  Lue lisää

 • Nuoret ja ehkäisevän päihdetyön toimijat lyövät voimansa yhteen nuorten Ehkäisevää taidetta kansalle ‑tapahtumassa Jyväskylässä

  Nuoret ja ehkäisevän päihdetyön toimijat lyövät voimansa yhteen nuorten Ehkäisevää taidetta kansalle ‑tapahtumassa Jyväskylässä

  TIEDOTE 2.12.2019Music Against Drugs ry Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin nuoret, Ehkäi­se­vä päihde­työ EHYT ry ja Youth Against Drugs ry lyövät voiman­sa yhteen ja järjes­tä­vät ilmai­sen taide­ta­pah­tu­man Nuorten taide­työ­pa­jan tilois­sa maanan­tai­na 2.12. kello 16–20. Tapah­tu­mas­sa on luvassa mm. taide­työ­pa­jan nuorten tekemää taidet­ta ja livemusiik­kia jyväs­ky­lä­läi­sel­tä suomi­roc­kia soitta­val­ta Säätö­va­ra-yhtyeel­tä. Ehkäi­se­vää taidet­ta kansal­le ‑tapah­tu­man takana on ryhmä…

  Lue lisää

 • Haemme kasvavaan organisaatioomme tiimivalmentajaa

  Haemme kasvavaan organisaatioomme tiimivalmentajaa

    Nautit­ko nuorten kanssa työsken­te­lys­tä? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä, jossa uudet ideat otetaan avoimes­ti vastaan? Onko sinulla kokemus­ta nuorten media­kas­va­tuk­sel­li­ses­ta ohjaus­työs­tä ja/tai graafi­ses­ta ja audio­vi­su­aa­li­ses­ta sisäl­lön­tuo­tan­nos­ta? Nyt on tarjol­la toistai­sek­si voimas­sa oleva työ, jossa sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa luoval­la otteel­la omaan työnku­vaa­si ja jossa pääset edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta konkreet­ti­ses­ti. Tuleva tiimi­val­men­ta­ja työsken­te­lee…

  Lue lisää

 • “Halusimme nuorille paikan, jossa on kavereita ja päihteetöntä tekemistä.”

  “Halusimme nuorille paikan, jossa on kavereita ja päihteetöntä tekemistä.”

  TIEDOTE 5.12.2018 Mankolan koulun kellarikerroksessa syntyneestä unelmasta tuli totta: “Halusimme nuorille paikan, jossa on kavereita ja päihteetöntä tekemistä.”   Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA on tänään esittä­nyt myönnet­tä­väk­si Music Against Drugs ry:lle avustus­ta yhteen­sä 593 000 euroa nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­seen vuodel­le 2019. Avustuseh­do­tus on yhdis­tyk­sen histo­rias­sa merkit­tä­vä, ja se mahdol­lis­taa päihteet­tö­mien…

  Lue lisää

 • Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

  Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

  Tiedote 7.11.2018   Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa 38% yläkou­lui­käi­sis­tä kokee nuuskan hankin­nan helpok­si Jyväs­ky­läs­sä. Joka kolman­nel­le (33%) on tarjot­tu nuuskaa. Kuiten­kin ainoas­taan joka kymme­nes on kiinnos­tu­nut kokei­lus­ta, selviää Music Against Drugs ry:n toteut­ta­mas­ta hyvin­voin­ti­ky­se­lys­tä, johon vastasi yhteen­sä 1187 yläas­tei­käis­tä jyväs­ky­lä­läis­tä. Music Against Drugs ry:n Jyväs­ky­län yläkou­lu­lai­sil­le toteut­ta­man hyvin­voin­ti­ky­se­lyn mukaan nuuskan hankki­mi­nen koetaan…

  Lue lisää

 • Haemme tiimivalmentajaa

  Haemme tiimivalmentajaa

  Onko unelmis­sa­si työ nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä, jossa uudet ideat otetaan avoimes­ti vastaan? Etsitkö työtä, jossa voit kasvaa ja kehit­tyä? Nyt on tarjol­la toistai­sek­si voimas­sa oleva työ, jossa sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa luoval­la otteel­la omaan työnku­vaa­si ja jossa pääset edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta konkreet­ti­ses­ti. Tuleva tiimi­val­men­ta­ja työsken­te­lee osana…

  Lue lisää

 • STEAn avustusehdotus mahdollistaa nuorille suunnatun Ink-tiimitoiminnan jatkumisen Jyväskylässä

  STEAn avustusehdotus mahdollistaa nuorille suunnatun Ink-tiimitoiminnan jatkumisen Jyväskylässä

  Music Against Drugs ry:lle on tänään esitetty avustusta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen yhteensä 535 000 euroa vuodelle 2018. Nuorten työelämäosallisuuden edistämiseksi kehitetty Ink-tiimitoiminta tarjoaa jatkossakin tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.     Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA on Veikkauk­sen tuotoil­la esittä­nyt myönnet­tä­väk­si Music Against Drugs ry:lle avustus­ta Ink-tiimi­toi­min­nan…

  Lue lisää

 • Lähes puolet nuorista löytää työ- tai opiskelupaikan Ink-tiimin myötä

  Lähes puolet nuorista löytää työ- tai opiskelupaikan Ink-tiimin myötä

  Tiedote 11/2017 Music Against Drugs ry Jyväs­ky­läs­sä kehitet­ty Ink-tiimi­toi­min­ta tuottaa tulok­sia nuorten työ- ja opiske­luo­sal­li­suu­den edistä­mi­ses­sä. Reilu kaksi vuotta käynnis­sä olleen toimin­nan kautta lähes puolet mukana olleis­ta nuoris­ta on löytä­nyt jatko­pai­kan. Vuosien 2015–2017 aikana Ink-tiimiin osallis­tu­neis­ta työ- ja opiske­lue­lä­män ulkopuo­lel­la olevis­ta 18–29-vuotiaista nuoris­ta 43,4 prosent­tia löysi joko työ- tai opiske­lu­pai­kan jakson myötä. Jaksol­le osallis­tu­neet oppilai­tos­har­joit­te­li­jat…

  Lue lisää

 • Ink-tiimin kevät huipentuu Heitä hymy! ‑kampanjan taidenäyttelyyn 26.4.–6.5.2016 Jyväskylän Veturitalleilla

    Alkuvuo­des­ta käynnis­tet­ty nuori­so­joh­toi­nen Heitä hymy! ‑kampan­ja päättyy Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la järjes­tet­tä­vään taide­näyt­te­lyyn 26.4.–6.5.2016. Taide­näyt­te­lyn avajai­sia viete­tään ti 26.4.2016 alkaen kello 18.00.   Kampan­ja on ollut nuorten tiimi­työ­nä toteu­tet­tu projek­ti, jonka loppu­tu­lok­se­na on kampan­jan teeman ympäril­le raken­tu­va ja nuorten toteut­ta­ma taide­näyt­te­ly.  Kampan­jan takana on ryhmä Ink-tiimi­har­joit­te­luun osallis­tu­via nuoria. Ink-tiimi­har­joit­te­lu on jyväs­ky­lä­läi­sen Music Agains Drugs ry:n hanke,…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry hakee toiminnanohjaajaa/valmentajaa Ink-tiimiin

  Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia ja osalli­suut­ta edistä­vä sekä paikal­lis­ta­sol­la Jyväs­ky­läs­sä nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, jonka valta­kun­nal­li­sia rahoit­ta­jia ovat Raha-automaat­tiyh­dis­tys sekä Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riö. Haemme innova­tii­vi­seen ja kasva­vaan organi­saa­tioom­me Toiminnanohjaajaa/valmentajaa Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen 16–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän inklusii­vi­nen tiimi­mal­li –kehit­tä­mis­hank­keen. Tavoit­tee­na on…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ry hakee projektipäällikköä

  Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia ja osalli­suut­ta edistä­vä sekä paikal­lis­ta­sol­la Jyväs­ky­läs­sä nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, jonka valta­kun­nal­li­sia rahoit­ta­jia ovat Raha-automaat­tiyh­dis­tys sekä Opetus- ja kulttuu­ri­mi­nis­te­riö. Haemme innova­tii­vi­seen ja kasva­vaan organi­saa­tioom­me Projek­ti­pääl­lik­köä Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen 16–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän inklusii­vi­nen tiimi­mal­li –kehit­tä­mis­hank­keen. Tavoit­tee­na on…

  Lue lisää

 • Keski­-Suomeen avustusta nuorten terveyden, hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseen

  TIEDOTE, 17.12.2015   Raha­-automaat­tiyh­dis­tys on tänään esittänyt myönnettäväksi Music Against Drugs ry:lle avustus­ta kahteen eri projek­tiin sekä yhden nuoren palkkaa­mi­seen järjestön yleishyödyllisiin tehtäviin kaikki­aan 3​90 000 eu​roa vuodel­le 2016. RAY:n esittämä resurs­si mahdol­lis­taa lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin, inkluusion sekä osalli­suu­den ja työelämäosallisuuden edistämisen kehittämisen ja parem­man yhtei­sen huomi­sen raken­ta­mi­sen. Esite­tyl­lä avustuk­sel­la on määrä…

  Lue lisää

 • Music Against Drugs ‑kokonaisuus on käynnistynyt Kuopiossa

  Kuuden kuukau­den mittai­nen Music Against Drugs ‑kokonai­suus on käynnis­ty­nyt Kuopios­sa. Torstai­na 10.9.2015 kokonai­suut­ta käytiin yhdessä läpi kohtaa­van työn ammat­ti­lais­ten kanssa. Myös Music Against Drugs ‑kokonai­suu­den toimin­ta­to­ril­le sekä Säpinää- ja bändi­kil­pai­lui­hin voi nyt ilmoit­tau­tua mukaan alla olevien linkkien kautta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against Drugs ‑bändi­kil­pai­luun Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against Drugs Säpinää ‑kilpai­luun Ilmoit­tau­tu­mi­nen Kuopion Music Against…

  Lue lisää

 • Nuoret vahvistavat työelämävalmiuksiaan Music Against Drugs ‑tiimiharjoittelussa

  Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen, nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen (2015–2018). Tavoit­tee­na on kehit­tää nuori­so­läh­töi­nen tiimi­mal­li nuorten työelä­mä­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­sek­si. Kehit­tä­mis­han­ke on osa valta­kun­nal­lis­ta Raha-automaat­tiyh­dis­tyk­sen Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maa, jonka tavoit­tee­na on vahvis­taa erityi­ses­ti työttö­mien nuorten työelä­mä­tai­to­ja sekä osalli­suut­ta yhteis­kun­nas­sa ja työelä­mäs­sä. Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo–Ilmari Tuhka­leh­to näkee järjes­tön toimin­nan vahvuu­den olevan…

  Lue lisää