Ink-tiimin kevät huipentuu Heitä hymy! ‑kampanjan taidenäyttelyyn 26.4.–6.5.2016 Jyväskylän Veturitalleilla

 

Alkuvuo­des­ta käynnis­tet­ty nuori­so­joh­toi­nen Heitä hymy! ‑kampan­ja päättyy Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la järjes­tet­tä­vään taide­näyt­te­lyyn 26.4.–6.5.2016. Taide­näyt­te­lyn avajai­sia viete­tään ti 26.4.2016 alkaen kello 18.00.

 

Kampan­ja on ollut nuorten tiimi­työ­nä toteu­tet­tu projek­ti, jonka loppu­tu­lok­se­na on kampan­jan teeman ympäril­le raken­tu­va ja nuorten toteut­ta­ma taide­näyt­te­ly.  Kampan­jan takana on ryhmä Ink-tiimi­har­joit­te­luun osallis­tu­via nuoria. Ink-tiimi­har­joit­te­lu on jyväs­ky­lä­läi­sen Music Agains Drugs ry:n hanke, jossa nuorten työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­te­taan tiimi­muo­toi­sel­la valmen­nuk­sel­la.

Heitä hymy! ‑kampan­ja haastaa jyväs­ky­lä­läi­set teemal­la Ihmiset etusi­jal­la — innostu iloon. Kampan­jas­sa on kyse ilosta, valin­nois­ta, inhimil­li­syy­des­tä ja kohtaa­mi­sen tärkey­des­tä. Kampan­jan tarkoi­tus on lisätä iloa ja välit­tä­mis­tä arjen harmau­teen. Hymy rappu­käy­tä­väs­sä vastaan­tu­le­val­le, oven avaami­nen tunte­mat­to­mal­le tai asuin­kump­pa­nin tiskien tiskaa­mi­nen eivät tekoina vaadi ihmeitä, mutta ilahdut­ta­vat molem­min­puo­li­ses­ti.

Kampan­jan tiimoil­ta on järjes­tet­ty tempauk­sia kaupun­gin keskus­tas­sa, joiden kautta on pyritty kohtaa­maan ihmisiä ja levit­tä­mään hyvää mieltä. Enimmäk­seen kampan­jan toimin­ta on kuiten­kin näkynyt sosiaa­li­ses­sa medias­sa, Faceboo­kis­sa ja Insta­gra­mis­sa. Käynnis­sä on some-haaste, jossa käyttä­jiä innos­te­taan jakamaan video tai kuva lähiai­koi­na iloa tuotta­nees­ta kohtaa­mi­ses­ta käyttä­mäl­lä hasta­ge­ja #heitä­hy­my ja #innos­tui­loon.

 

“On ollut hienoa kuulla suoraan kaupun­ki­lai­sil­ta, miten kampan­ja pysäyt­tää ja saa hymyn huulil­le! Työsken­te­ly kampan­ja­vies­tin­nän parissa on osoit­ta­nut, että sama tarve tulla nähdyk­si ja huomioi­duk­si on olemas­sa, meillä kaikil­la —  valitet­ta­vas­ti unohdam­me sen kiireen keskel­lä ja kyynis­tym­me sille”, kertoo kampan­jan viestin­näs­tä vastaa­va tiimi­har­joit­te­li­ja Aino Ikäval­ko.

 

Nuoret ovat saaneet valita kampan­jan teeman itsenäi­ses­ti. Kampan­jan toteut­ta­mi­sen myötä nuoret ovat saaneet työka­lu­ja kampan­jan suunnit­te­luun ja toteut­ta­mi­seen. Kampan­jan suunnit­te­lu ja toteut­ta­mi­nen on tarjon­nut nuoril­le erinomai­sen tilai­suu­den oman osaami­sen ja itsenäi­sen työot­teen kehit­tä­mi­seen.

“Tarjoam­me nuoril­le riittä­väs­ti haastei­ta ja itsenäi­syyt­tä tehtä­vien hoita­mi­seen sekä valmen­nus­ta ja mento­roin­tia oman asian­tun­ti­juu­den vahvis­tu­mi­seen. Samalla on tärkeää tutus­tua nuoreen ja luoda luotta­muk­sel­li­nen kumppa­nuus­suh­de nuoren kanssa, jotta osaamme tasapai­not­taa nuorten voima­va­ro­jen ja tehtä­vien vaati­mus­ten välillä”, kommen­toi Nuorten inklusii­vi­sen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen projek­ti­pääl­lik­kö Aino Alaver­dy­an.

 

Lisätie­to­ja:

Reeta Nitovuo­ri, viestin­nän suunnittelija/mediakasvattaja

puh: 0503456350, reeta.nitovuori(at)riemufinland.fi

 

Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen, nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen (2015–2018). Nuoret ovat brändän­neet hankkeen Ink-tiimik­si tarkoit­taen innos­ta­vaa nuori­so­joh­tois­ta kehit­tä­mis­tä. Tavoit­tee­na on kehit­tää nuori­so­joh­toi­nen tiimi­mal­li nuorten työelä­mä­val­miuk­sien ja ‑osalli­suu­den edistä­mi­sek­si. Kehit­tä­mis­han­ke on osa valta­kun­nal­lis­ta Raha-automaat­tiyh­dis­tyk­sen Paikka auki –avustus­oh­jel­maa, jonka tavoit­tee­na on vahvis­taa erityi­ses­ti työttö­mien nuorten työelä­mä­tai­to­ja sekä osalli­suut­ta yhteis­kun­nas­sa ja työelä­mäs­sä.