Nuo­ret vah­vis­ta­vat työ­elä­mä­val­miuk­si­aan Music Against Drugs ‑tii­mi­har­joit­te­lus­sa

Music Against Drugs ry on käyn­nis­tä­nyt pai­kal­li­sen, nuor­ten työ­elä­mä­osal­li­suut­ta edis­tä­vän inklusii­vi­nen tii­mi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen (2015–2018). Tavoit­tee­na on kehit­tää nuo­ri­so­läh­töi­nen tii­mi­mal­li nuor­ten työ­elä­mä­val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­sek­si. Kehit­tä­mis­han­ke on osa val­ta­kun­nal­lis­ta Raha-auto­maat­tiyh­dis­tyk­sen Paik­ka auki ‑avus­tus­oh­jel­maa, jon­ka tavoit­tee­na on vah­vis­taa eri­tyi­ses­ti työt­tö­mien nuor­ten työ­elä­mä­tai­to­ja sekä osal­li­suut­ta yhteis­kun­nas­sa ja työ­elä­mäs­sä.

Music Against Drugs ry:n toi­min­nan­joh­ta­ja Sampo–Ilmari Tuh­ka­leh­to näkee jär­jes­tön toi­min­nan vah­vuu­den ole­van nuo­ri­so­läh­töi­ses­sä työ­ot­tees­sa:

“Jär­jes­tön toi­min­nan alus­ta alkaen, vuo­des­ta 2008, nuo­ret ovat hakeu­tu­neet mukaan toi­min­taam­me ja tar­jon­neet osaa­mis­taan jär­jes­töm­me toi­min­nan kehit­tä­mi­sek­si. Uskom­me, että nuor­ten joh­ta­mal­la kehit­tä­mis­työl­lä tuo­daan uuden­lai­sia ideoi­ta nuor­ten työl­lis­ty­mi­sen edis­tä­mis­kes­kus­te­lui­hin myös val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Kun nuo­ret itse suun­nit­te­le­vat, kehit­tä­vät, toteut­ta­vat ja arvioi­vat toi­min­taa, se vas­taa hei­dän tar­pei­taan ja vah­vis­taa sekä uskoa että osaa­mis­ta vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin­sa. Näin yhteis­kun­ta muut­tuu meik­si.”

Kehit­tä­mis­hank­keen aika­na Music Against Drugs ry  tar­jo­aa eri taus­tois­ta tule­vil­le 16–29-vuotiaille nuo­ril­le tii­mi­har­joit­te­lu­jak­so­ja, joi­den kes­tot ja sisäl­löt rää­tä­löi­dään nuor­ten omien tavoit­tei­den ja elä­män­ti­lan­teen mukai­ses­ti. Tii­mi­har­joit­te­lun voi suo­rit­taa esi­mer­kik­si osa­na opin­to­ja tai työ­ko­kei­lu­na. Tii­mi­har­joit­te­lus­sa työs­ken­te­ly tapah­tuu nimen­sä mukai­ses­ti tii­meis­sä, jot­ka muo­dos­tu­vat hank­keen aika­na työs­tet­tä­vien pro­jek­tien ja nuor­ten kiin­nos­tuk­sen koh­tei­den mukaan. Nuo­ret pää­se­vät mm. jär­jes­tä­mään eri­lai­sia tapah­tu­mia, toteut­ta­maan kam­pan­joi­ta sekä tuot­ta­maan jär­jes­tön tie­do­tus- ja vies­tin­tä­ma­te­ri­aa­le­ja. Lisäk­si nuo­ri voi saa­da koke­mus­ta asia­kas­pal­ve­lus­ta ja kah­vi­la­toi­min­nas­ta Kis­ko-kah­vio­toi­min­nan kaut­ta, joka toi­mii Vetu­ri­tal­leil­la Jyväs­ky­län kau­pun­gin ja Ohjaa­mo-hank­keen toi­mes­ta.

Kehit­tä­mis­hank­keen pro­jek­ti­pääl­lik­kö Aino Ala­ver­dy­an näkee tii­mi­har­joit­te­lun ole­van oiva tapa oppia omia vah­vuuk­si­aan ja vuo­ro­vai­ku­tus­tai­to­ja tii­mis­sä:

“Tii­mis­sä on mah­dol­li­suus oppia muil­ta ja jakaa omaa osaa­mis­taan. Tii­mi­har­joit­te­lui­den avul­la haluam­me edis­tää myös eri­lai­suu­den hyväk­sy­mis­tä yhteis­kun­nas­sa ja edis­tää inkluusio­ta tar­jo­ten mah­dol­li­suuk­sia eri taus­tai­sil­le nuo­ril­le toi­mia yhdes­sä.”

 

Lisä­tie­to­ja:

Ree­ta Nito­vuo­ri, Vies­tin­tä­koor­di­naat­to­ri

puh: 0503456350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi