Nuoret vahvistavat työelämävalmiuksiaan Music Against Drugs ‑tiimiharjoittelussa

Music Against Drugs ry on käynnis­tä­nyt paikal­li­sen, nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­vän inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­hank­keen (2015–2018). Tavoit­tee­na on kehit­tää nuori­so­läh­töi­nen tiimi­mal­li nuorten työelä­mä­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­sek­si. Kehit­tä­mis­han­ke on osa valta­kun­nal­lis­ta Raha-automaat­tiyh­dis­tyk­sen Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maa, jonka tavoit­tee­na on vahvis­taa erityi­ses­ti työttö­mien nuorten työelä­mä­tai­to­ja sekä osalli­suut­ta yhteis­kun­nas­sa ja työelä­mäs­sä.

Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo–Ilmari Tuhka­leh­to näkee järjes­tön toimin­nan vahvuu­den olevan nuori­so­läh­töi­ses­sä työot­tees­sa:

“Järjes­tön toimin­nan alusta alkaen, vuodes­ta 2008, nuoret ovat hakeu­tu­neet mukaan toimin­taam­me ja tarjon­neet osaamis­taan järjes­töm­me toimin­nan kehit­tä­mi­sek­si. Uskomme, että nuorten johta­mal­la kehit­tä­mis­työl­lä tuodaan uuden­lai­sia ideoita nuorten työllis­ty­mi­sen edistä­mis­kes­kus­te­lui­hin myös valta­kun­nal­li­ses­ti. Kun nuoret itse suunnit­te­le­vat, kehit­tä­vät, toteut­ta­vat ja arvioi­vat toimin­taa, se vastaa heidän tarpei­taan ja vahvis­taa sekä uskoa että osaamis­ta vaikut­ta­mis­mah­dol­li­suuk­siin­sa. Näin yhteis­kun­ta muuttuu meiksi.”

Kehit­tä­mis­hank­keen aikana Music Against Drugs ry  tarjoaa eri taustois­ta tulevil­le 16–29-vuotiaille nuoril­le tiimi­har­joit­te­lu­jak­so­ja, joiden kestot ja sisäl­löt räätä­löi­dään nuorten omien tavoit­tei­den ja elämän­ti­lan­teen mukai­ses­ti. Tiimi­har­joit­te­lun voi suorit­taa esimer­kik­si osana opinto­ja tai työko­kei­lu­na. Tiimi­har­joit­te­lus­sa työsken­te­ly tapah­tuu nimensä mukai­ses­ti tiimeis­sä, jotka muodos­tu­vat hankkeen aikana työstet­tä­vien projek­tien ja nuorten kiinnos­tuk­sen kohtei­den mukaan. Nuoret pääse­vät mm. järjes­tä­mään erilai­sia tapah­tu­mia, toteut­ta­maan kampan­joi­ta sekä tuotta­maan järjes­tön tiedo­tus- ja viestin­tä­ma­te­ri­aa­le­ja. Lisäksi nuori voi saada kokemus­ta asiakas­pal­ve­lus­ta ja kahvi­la­toi­min­nas­ta Kisko-kahvio­toi­min­nan kautta, joka toimii Veturi­tal­leil­la Jyväs­ky­län kaupun­gin ja Ohjaamo-hankkeen toimes­ta.

Kehit­tä­mis­hank­keen projek­ti­pääl­lik­kö Aino Alaver­dy­an näkee tiimi­har­joit­te­lun olevan oiva tapa oppia omia vahvuuk­si­aan ja vuoro­vai­ku­tus­tai­to­ja tiimis­sä:

“Tiimis­sä on mahdol­li­suus oppia muilta ja jakaa omaa osaamis­taan. Tiimi­har­joit­te­lui­den avulla haluam­me edistää myös erilai­suu­den hyväk­sy­mis­tä yhteis­kun­nas­sa ja edistää inkluusio­ta tarjo­ten mahdol­li­suuk­sia eri taustai­sil­le nuoril­le toimia yhdessä.”

 

Lisätie­to­ja:

Reeta Nitovuo­ri, Viestin­tä­koor­di­naat­to­ri

puh: 0503456350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi