“Halusimme nuorille paikan, jossa on kavereita ja päihteetöntä tekemistä.”

TIEDOTE 5.12.2018

Mankolan koulun kellarikerroksessa syntyneestä unelmasta tuli totta: “Halusimme nuorille paikan, jossa on kavereita ja päihteetöntä tekemistä.”

 

Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA on tänään esittä­nyt myönnet­tä­väk­si Music Against Drugs ry:lle avustus­ta yhteen­sä 593 000 euroa nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­seen vuodel­le 2019. Avustuseh­do­tus on yhdis­tyk­sen histo­rias­sa merkit­tä­vä, ja se mahdol­lis­taa päihteet­tö­mien sekä sosiaa­li­ses­ti vahvis­ta­vien osallis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sien tarjoa­mi­sen yhä useam­mal­le nuorel­le.

Vuonna 2008 Sampo-Ilmari Tuhka­leh­dol­la ja Juho-Heikki Korho­sel­la oli unelma: Pitäisi saada aikaan toimin­taa, jolla edesau­tet­tai­siin sitä, että useam­mal­la nuorel­la on kaverei­ta ja enemmän päihtee­tön­tä tekemis­tä. Liian moni nuori jäi yksin ja tarvit­tiin lisää yhtei­söl­lis­tä tekemis­tä. Ensim­mäi­nen tila unelman työstä­mi­sel­le järjes­tyi Jyväs­ky­län ammat­ti­kor­kea­kou­lun tilois­ta Manko­lan koulun alaker­ras­ta, huonees­ta, jota valaisi vain yksi pieni ikkuna. Tahtoa unelman toteut­ta­mi­seen riitti ja syntyi projek­ti, jonka kautta nuoril­le alettiin järjes­tä­mään päihteet­tö­miä musiik­ki­ta­pah­tu­mia. Toimin­taa toteu­tet­tiin ensim­mäi­si­nä vuosina erittäin vähäi­sil­lä resurs­seil­la ja pitkäl­ti vapaa­eh­tois­voi­min.

Kymme­nen vuotta myöhem­min nuorten omaeh­toi­nen toimin­ta on kasva­nut valta­kun­nal­li­sek­si sosiaa­li- ja tervey­sa­lan järjes­tö­toi­min­nak­si, joka työllis­tää vuonna 2018 yhteen­sä 11 henki­löä. Toimin­ta­vuo­sien aikana Music Against Drugs ry on kehit­tä­nyt oman ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suu­den, jota on toteu­tet­tu vuodes­ta 2009 lähtien yhteen­sä 32:n eri kunnan kanssa. Music Against Drugs ‑kokonai­suu­det tavoit­ta­vat vuosit­tain tuhan­sia nuoria. Lisäksi yhdis­tys tarjoaa vuosit­tain 60:lle 18–29-vuotiaalle nuorel­le työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa valmen­nus­ta Jyväs­ky­läs­sä sekä valta­kun­nal­lis­ta vapaa­eh­tois­toi­min­taa muun muassa digitaa­li­sen pelitoi­min­nan muodos­sa.

Avustuseh­do­tuk­sen myötä aiemmin kehit­tä­mis­hank­kee­na toimi­nut Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus muuttuu vakiin­tu­neek­si osaksi yhdis­tyk­sen toimin­taa. Lisäksi jatkoa saa vuonna 2017 käynnis­ty­nyt digitaa­lis­ta pelaa­mis­ta harras­ta­vil­le nuoril­le suunnat­tu ISGee-toimin­ta, jota jatke­taan vuoden verran kehit­tä­mis­hank­kee­na. Lisäksi vuonna 2015 käynnis­ty­nyt Ink-tiimi­toi­min­ta tarjoaa jatkos­sa­kin työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa valmen­nus­ta 18–29-vuotiaille nuoril­le Jyväs­ky­läs­sä.

“Olemme erittäin kiitol­li­sia, että saamme järjes­tö­nä jatkaa työtäm­me lasten ja nuorten tervey­den, sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin ja osalli­suu­den edistä­mi­sek­si entistä laajem­min vuonna 2019. Ihmis­ten voima on yhdessä tekemi­ses­sä. On ollut mahtava nähdä, että nuoret ovat löytä­neet uusia kaverei­ta toimin­nan myötä ja miele­käs­tä tekemis­tä. Haluam­me­kin kiittää paitsi rahoit­ta­jaam­me meille osoite­tus­ta luotta­muk­ses­ta ja kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat vuosien varrel­la olleet mukana tekemäs­sä tämän kaiken mahdol­li­sek­si. Tämä Music Against Drugs ry:n tarina osoit­taa, että maailma on täynnä mahdol­li­suuk­sia”, toimin­nan­joh­ta­ja Sampo-Ilmari Tuhka­leh­to iloit­see.

 

LISÄTIE­DOT JA HAASTAT­TE­LU­PYYN­NÖT:
Reeta Nitovuo­ri, Music Against Drugs ry:n viestin­nän suunnit­te­li­ja
puh. 050 345 6350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi

 

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä yhteis­kun­nal­lis­ta osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010. Yhdis­tyk­sen toimin­taa rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riö Veikkauk­sen tuotoil­la.