Music Against Drugs ry:ssä siirrytään toistaiseksi etätyöskentelyyn

Music Against Drugs ry -logo

Music Against Drugs ry:ssä siirry­tään toistai­sek­si etätyös­ken­te­lyyn. Kysees­sä on korona­vi­ruk­ses­ta johtuva varotoi­men­pi­de, jolla haluam­me olla mukana kanta­mas­sa vastuu­ta siitä, että hoitoa tarvit­se­vat riski­ryh­mät saavat tarvit­se­maan­sa hoitoa. Toimen­pi­teil­lä pyrimme osaltam­me siihen, että korona­vi­ruk­sen leviä­mis­tä voitai­siin hidas­taa ja tätä kautta tervey­den­huol­to­jär­jes­tel­mä ei taudin levites­sä kuormit­tui­si.

Sekä Music Against Drugs ry:n työnte­ki­jöi­den että Ink-tiimi­toi­min­nas­sa mukana olevien  nuorten osalta työsken­te­ly tullaan järjes­tä­mään etänä 16.3.2020 alkaen. 

Myöskään keski­vii­kon Olohuo­net­ta  tai muuta nuoril­le suunnat­tua toimin­taa ei järjes­te­tä toistai­sek­si toimis­tol­la.  Asiasta tiedo­te­taan tilan­teen muuttues­sa. 

Korona­vi­ruk­seen liittyen seuraam­me aktii­vi­ses­ti viran­omais­tie­do­tus­ta ja nouda­tam­me toimin­nas­sam­me viran­omais­ten antamia ohjeita.

Lisätie­dot:
Juho-Heikki Korho­nen
hallin­to­pääl­lik­kö
Music Against Drugs ry
044 344 8039