Lähes puolet nuorista löytää työ- tai opiskelupaikan Ink-tiimin myötä

Tiedote 11/2017
Music Against Drugs ry

Jyväs­ky­läs­sä kehitet­ty Ink-tiimi­toi­min­ta tuottaa tulok­sia nuorten työ- ja opiske­luo­sal­li­suu­den edistä­mi­ses­sä. Reilu kaksi vuotta käynnis­sä olleen toimin­nan kautta lähes puolet mukana olleis­ta nuoris­ta on löytä­nyt jatko­pai­kan.

Vuosien 2015–2017 aikana Ink-tiimiin osallis­tu­neis­ta työ- ja opiske­lue­lä­män ulkopuo­lel­la olevis­ta 18–29-vuotiaista nuoris­ta 43,4 prosent­tia löysi joko työ- tai opiske­lu­pai­kan jakson myötä. Jaksol­le osallis­tu­neet oppilai­tos­har­joit­te­li­jat mukaan lukien nuoris­ta yhteen­sä 56,6 prosent­tia oli kaksi kuukaut­ta jakson päätyt­tyä joko työ- tai opiske­lue­lä­mäs­sä. Vuosina 2015–2016 tiimi­jak­soil­le osallis­tu­neis­ta nuoris­ta noin 90 prosent­tia koki tiimi­jak­son hyödyl­li­sek­si jatko­suun­ni­tel­mien­sa kannal­ta sekä kartut­ti työko­ke­mus­taan. Yli 50 prosent­tia löysi uusia kaverei­ta sekä verkos­toi­tui ammatil­li­ses­ti.

Ink-tiimi­toi­min­nan takana on valta­kun­nal­li­ses­ti toimi­van Music Against Drugs ry:n Nuorten inklusii­vi­nen tiimi­mal­li ‑kehit­tä­mis­han­ke (2015–2018), jonka tavoit­tee­na on 18–29-vuotiaiden nuorten työelä­mä­osal­li­suu­den edistä­mi­nen ja työelä­mä­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen. Toimin­ta koostuu nuoril­le tarjot­ta­vis­ta tiimi­har­joit­te­lu­jak­sois­ta, joiden aikana nuoret työsken­te­le­vät nuori­so­joh­toi­ses­ti eri tiimeis­sä, osallis­tu­vat säännöl­li­siin yksilö- ja ryhmä­val­men­nuk­siin sekä yhtei­söl­li­seen toimin­taan. Yhden tiimi­jak­son pituus on keski­mää­rin 3,5 kuukaut­ta ja tiimi­jak­sol­le osallis­tuu viitenä päivänä viikos­sa yhtäai­kai­ses­ti noin kaksi­kym­men­tä nuorta. Hanke on osa Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA:n Paikka auki ‑avustus­oh­jel­maa.

Nuorten työelä­mä­osal­li­suut­ta edistä­väl­le toimin­nal­le on selkeää kysyn­tää. Työ- ja elinkei­no­mi­nis­te­riön syyskuus­sa 2017 tekemän työlli­syys­kat­sauk­sen mukaan Keski-Suomen alueel­la työttö­miä alle 25-vuotiai­ta nuoria on tällä hetkel­lä yhteen­sä  2311 ja ainoas­taan Jyväs­ky­län alueel­la lukumää­rä on

1 549.

Heikon työlli­syys­ti­lan­teen lisäksi nuoret kokevat esteinä työllis­ty­mi­sel­leen mm. puutteel­li­set  työelä­mä- ja vuoro­vai­ku­tus­tai­dot sekä heikon itsetun­non. Ink-tiimi­toi­min­nal­la pyritään­kin nuorten yhteis­kun­nal­li­sen osalli­suu­den edistä­mi­sen ohella nuorten tervey­den ja sosiaa­li­sen hyvin­voin­nin kokonais­val­tai­nen tukemi­seen:

Parhaim­mil­laan Ink-tiimi on  yhteisö, joka auttaa nuorta löytä­mään poten­ti­aa­lin­sa ja kurkot­ta­maan selkeäm­min kohti unelmi­aan, vahvis­taa nuoren itsetun­toa ja käsityk­siä omista vahvuuk­sis­ta sekä kehit­tää vuoro­vai­ku­tus­osaa­mis­ta erityi­ses­ti nykyajan työelä­mäs­sä tarvit­ta­vien tiimi­työ­tai­to­jen osalta”, kertoo Ink-tiimin projek­ti­pääl­lik­kö Sari Auhtola Music Against Drugs ry:stä.

Opiske­lu- ja työpaik­ko­jen löyty­mi­sen lisäksi nuoret ovatkin kokeneet saavan­sa Ink-tiimi­toi­min­nas­ta muun muassa itsevar­muut­ta ja uusia kaverei­ta. Myös usko tulevai­suu­teen on nuorten kokemus­ten mukaan vahvis­tu­nut mukanao­lon myötä:  

“Sain Music Against Drugsil­la oman alani työko­ke­mus­ta ja huomat­ta­van määrän itsevar­muut­ta omaan osaami­see­ni.”
Riku, 27

“Opin Ink-tiimis­sä valta­vas­ti uutta ja löysin itsel­le­ni mielui­san koulun, unohta­mat­ta tieten­kään valta­vaa määrää uusia ystäviä.” Juho, 23

Nuoret ovat valmii­ta näkemään kovasti vaivaa löytääk­seen oman polkun­sa yhteis­kun­nas­sa ja usealle nuorel­le Ink-tiimi on ollut merkit­tä­vä välie­tap­pi ennen työ- tai opiske­lue­lä­mää.

“Nuoril­la on valta­van suuri halu tehdä töitä unelmien­sa eteen, mikä näkyy Ink-tiimin päivit­täi­ses­sä toimin­nas­sa. Työn ja koulu­tuk­sen ulkopuo­lel­la olevat nuoret halua­vat saavut­taa  aseman­sa yhteis­kun­nas­sa ja syrjäy­ty­mi­sen riski tunnis­te­taan myös omalla kohdal­la”, Auhtola jatkaa.

LISÄTIE­DOT:
Reeta Nitovuo­ri, Music Against Drugs ry:n viestin­nän suunnit­te­li­ja
puh. 050 345 6350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010. Järjes­tön toimin­taa tukee Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riö Veikkauk­sen tuotoil­la.