Haemme tiimivalmentajaa

Onko unelmis­sa­si työ nuorten tervey­den ja hyvin­voin­nin sekä osalli­suu­den edistä­mi­sen parissa? Haluat­ko työsken­nel­lä osana iloista ja kannus­ta­vaa työyh­tei­söä, jossa uudet ideat otetaan avoimes­ti vastaan? Etsitkö työtä, jossa voit kasvaa ja kehit­tyä?

Nyt on tarjol­la toistai­sek­si voimas­sa oleva työ, jossa sinulla on mahdol­li­suus vaikut­taa luoval­la otteel­la omaan työnku­vaa­si ja jossa pääset edistä­mään nuorten tulevai­suut­ta konkreet­ti­ses­ti. Tuleva tiimi­val­men­ta­ja työsken­te­lee osana Ink-tiimi­toi­min­taa, jonka tavoit­tee­na on edistää 18–29-vuotiaiden nuorten työelämä- ja opiske­luo­sal­li­suut­ta, aktii­vis­ta toimi­juut­ta, mielen­ter­veyt­tä sekä vahvis­taa terveyt­tä edistäviä elämäntapoja. Toimin­taa rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­ri Veikkauk­sen tuotoil­la.

Tiimivalmentajan työtehtäviin kuuluu mm.

  • nuorten tavoit­teel­li­nen yksilö- ja ryhmä­val­men­nus
  • nuorten tiimien mento­roin­ti, yhteis­ten viikko­toi­min­to­jen suunnit­te­lu ja toimin­na­noh­jaus
  • työyh­tei­sön ja toimin­nan kehit­tä­mi­nen yhteis­työs­sä työnte­ki­jöi­den ja tiimi­har­joit­te­li­joi­den kanssa

Tiimivalmentajalta edellytetään:

  • työko­ke­mus­ta nuorten ohjauk­ses­ta tai valmen­nuk­ses­ta ja sovel­tu­vaa koulu­tus­ta

Tehtä­väs­sä tarvit­set hyviä vuoro­vai­ku­tus- ja tiimi­työ­tai­to­ja, kykyä innos­taa nuoria, itsenäis­tä ja tavoit­teel­lis­ta työotet­ta sekä organi­soin­ti­tai­to­ja. Haluat oppia uutta ja kehit­tää osaamis­ta­si nuorten valmen­nus­työs­sä.

Lisäksi eduksi katso­taan:

  • työko­ke­mus työelä­mä­val­men­nuk­ses­ta
  • osaami­nen ehkäi­se­väs­tä päihde- ja mielen­ter­veys­työs­tä ja muista tervey­den ja hyvin­voin­nin teemois­ta
  • toiminnallisten/elämyksellisten menetel­mien osaami­nen, esim. draama‑, musiikki‑, taide‑, liikun­ta- tai luonto­me­ne­tel­mät
  • digitaa­li­nen viestin­tä- ja vuoro­vai­ku­tus­osaa­mi­nen

Työsuhde-etujamme:

Haku tehtä­vään:

Hakuai­ka päättyy 15.11.2018 klo 14.00.
Jatkoon valitut kutsu­taan haastat­te­lui­hin 16.11.2018. Valin­ta­haas­tat­te­lut järjes­te­tään 20.11.2018 Music Against Drugs ry:n toimis­tol­la osoit­tees­sa Mataran­ka­tu 4, 3. krs, 40100 Jyväs­ky­lä. Valin­nas­ta ilmoi­te­taan 22.11.2018.

Lisäksi voit halutes­sa­si kuvata max. minuu­tin kestä­vän videon, jossa esitte­let itsesi ja kerrot, miksi juuri sinä olisit oikea henkilö tehtä­vään. Lähetä video WhatsA­pil­la numeroon 0503438190 tai sähkö­pos­til­la osoit­tee­seen sari.auhtola@riemufinland.fi.

Työaika: kokoai­ka­työ, 38 h/vko
Palkkaus: palkka­toi­ve
Työn kesto: Työsuh­de alkaa sopimuk­sen mukaan mahdol­li­sim­man pian.
Sopimuk­sen laatu: toistai­sek­si voimas­sa oleva

TES: sosiaa­lia­lan järjes­tö­jä koskeva TES

Tehtä­vään valitun on toimi­tet­ta­va ennen työn alkamis­ta lasten kanssa työsken­te­le­vien rikos­taus­tan selvit­tä­mi­ses­tä annetun lain 6 §:n 2.


HAE TYÖPAIK­KAA!