STEAn avustusehdotus mahdollistaa nuorille suunnatun Ink-tiimitoiminnan jatkumisen Jyväskylässä

Tiimiläisiä poseeraamassa Ink-tiimin logolla koristellun seinän ääressä.

Music Against Drugs ry:lle on tänään esitetty avustusta lasten ja nuorten terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseen yhteensä 535 000 euroa vuodelle 2018. Nuorten työelämäosallisuuden edistämiseksi kehitetty Ink-tiimitoiminta tarjoaa jatkossakin tukea työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille.  

 

Sosiaa­li- ja terveys­jär­jes­tö­jen avustus­kes­kus STEA on Veikkauk­sen tuotoil­la esittä­nyt myönnet­tä­väk­si Music Against Drugs ry:lle avustus­ta Ink-tiimi­toi­min­nan jatka­mi­seen Jyväs­ky­läs­sä. Vuosien 2015–2017 aikana saavu­te­tut tulok­set nuorten työ- ja opiske­luo­sal­li­suu­den edistä­mi­ses­sä ja työelä­mä­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­ses­sa mahdol­lis­ta­vat toimin­nan jatku­mi­sen kohden­ne­tul­la toimin­ta-avustuk­sel­la. Nyt esitet­ty avustus mahdol­lis­taa entistä useam­mal­le 18–29-vuotiaalle nuorel­le aikui­sel­le siirty­mä­vai­heen tuen kohti työ- tai opiske­lue­lä­mää. Ink-tiimi­toi­min­nal­le esitet­ty avustus on yhteen­sä 269 000 euroa vuodel­le 2018.

“Ink-tiimil­le on ollut selkeää kysyn­tää nuorten keskuu­des­sa ja monelle nuorel­le Ink-tiimi on ollut ponnah­dus­lau­ta eteen­päin. On hienoa, että saamme jatkos­sa­kin jatkaa nuorten tsemp­paa­mis­ta kohti omia unelmi­aan sekä edistää lasten ja nuorten kokonais­val­tais­ta hyvin­voin­tia”, iloit­see Music Against Drugs ry:n toimin­nan­joh­ta­ja Sampo-Ilmari Tuhka­leh­to.

Lisäksi nyt esite­tyl­lä avustuk­sel­la jatke­taan vuonna 2015 käynnis­tet­tyä Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suu­den kehit­tä­mis­pro­jek­tia sekä verkko­pe­laa­mi­ses­ta kiinnos­tu­nei­den nuorten osalli­suu­den edistä­mi­seen ja pelihait­to­jen ennal­taeh­käi­syyn tähtää­vää ISGee-verkko­pe­li­han­ket­ta.

LISÄTIE­DOT:
Reeta Nitovuo­ri, Music Against Drugs ry:n viestin­nän suunnit­te­li­ja
puh. 050 345 6350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi

Music Against Drugs ry on valta­kun­nal­li­ses­ti lasten ja nuorten terveyt­tä, sosiaa­lis­ta hyvin­voin­tia sekä yhteis­kun­nal­lis­ta osalli­suut­ta edistä­vä ehkäi­se­vän päihde­työn järjes­tö, joka on perus­tet­tu vuonna 2010. Lisätie­to­ja esittees­tä: https://issuu.com/musicagainstdrugsry/docs/yleisesite_musicagainstdrugsry_2017