Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

Tiedote 7.11.2018

 

Joka kolmannelle yläkouluikäiselle jyväskyläläisnuorelle on tarjottu nuuskaa

38% yläkou­lui­käi­sis­tä kokee nuuskan hankin­nan helpok­si Jyväs­ky­läs­sä. Joka kolman­nel­le (33%) on tarjot­tu nuuskaa. Kuiten­kin ainoas­taan joka kymme­nes on kiinnos­tu­nut kokei­lus­ta, selviää Music Against Drugs ry:n toteut­ta­mas­ta hyvin­voin­ti­ky­se­lys­tä, johon vastasi yhteen­sä 1187 yläas­tei­käis­tä jyväs­ky­lä­läis­tä.

Music Against Drugs ry:n Jyväs­ky­län yläkou­lu­lai­sil­le toteut­ta­man hyvin­voin­ti­ky­se­lyn mukaan nuuskan hankki­mi­nen koetaan helpoim­mak­si joko kaverei­den (44%) tai itseä vanhem­pien henki­löi­den (32%) kautta, joko saamal­la tai ostamal­la. Tuorein koulu­ter­veys­ky­se­ly puoles­taan osoit­taa, että jyväs­ky­lä­läi­sis­tä yläkou­lui­käi­sis­tä nuuskaa käyttää päivit­täin 5,5% ja peräti 27,3% nuoris­ta hyväk­syy ikäto­ve­rei­den­sa nuuskaa­mi­sen. Nuorten nuuskan käyttö puhutut­taa tällä viikol­la myös valta­kun­nal­li­ses­ti, sillä nyt viete­tään ehkäi­se­vän päihde­työn viikkoa teemal­la nuoret ja nuuska.

Hyvin­voin­ti­ky­se­ly antaa osviit­taa myös jyväs­ky­lä­läis­ten nuorten suhtau­tu­mi­ses­ta kanna­bik­seen. Kyselyn mukaan selkeä valtao­sa nuoris­ta (84%) ei ole kiinnos­tu­nut kokei­le­maan kanna­bis­ta. Kyselyn mukaan 9%:lle yläkou­lui­käi­sis­tä on tarjot­tu kanna­bis­ta. Helpoim­mik­si keinoik­si kanna­bik­sen hankki­mi­seen mainit­tiin itseä vanhem­mil­ta henki­löil­tä saami­nen tai ostami­nen (13%) ja kavereil­ta saami­nen tai ostami­nen (12%).

Alkoho­lin suhteen nuorten asenteet ovat entistä negatii­vi­sem­pia. Kokonai­suu­des­saan raittii­den nuorten osuus on noussut Suomes­sa viime vuosina. Valta­kun­nal­li­sen koulu­ter­veys­ky­se­lyn mukaan kaikis­ta yläkou­lui­käi­sis­tä nuoris­ta 61,7% ei käytä alkoho­lia ja Jyväs­ky­läs­sä raittii­den yläkou­lui­käis­ten nuorten määrä on vielä­kin suurem­pi, yhteen­sä 65,5%. Myös nuorten tupakoin­ti on vähen­ty­nyt tasai­ses­ti. Kun vielä vuosina 2006–2007 yläkou­lui­käi­sis­tä nuoris­ta tupakoi 15%, oli tupakoi­vien yläkou­lui­käis­ten nuorten osuus vuonna 2017 ainoas­taan 6,9%.

“Hyvin­voin­ti­ky­se­lyn mukaan valtao­sal­la jyväs­ky­lä­läi­sis­tä nuoris­ta menee hyvin. Heillä on lähei­siä ystäviä, mielek­käi­tä harras­tuk­sia sekä säännöl­li­ses­ti iloa tuotta­via asioita. Harras­tuk­set, ystävät, onnis­tu­mi­sen kokemuk­set, hyvä itsetun­to ja itsetun­te­mus ovat asioita, jotka suojaa­vat nuorta päihde- ja mielen­ter­vey­den ongel­mil­ta. Oleel­lis­ta ehkäi­se­väs­sä päihde­työs­sä on edistää suojaa­vien tekijöi­den olemas­sao­loa nuorten elämäs­sä”, Sampo-Ilmari Tuhka­leh­to kertoo.

Jyväs­ky­lä­läi­sil­le yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu hyvin­voin­ti­ky­se­ly toteu­tet­tiin osana Music Against Drugs ‑kokonai­suut­ta, johon osallis­tuu yhteen­sä kymme­nen yläkou­lua. Kokonai­suu­teen sisäl­ty­vää koulu­viik­koa viete­tään Jyväs­ky­läs­sä kuluval­la viikol­la (45). Päihde­vies­tin­nän painopis­tei­nä koulu­vii­kol­la ovat hyvin­voin­ti­ky­se­lyn tulos­ten ja paikal­lis­ten ammat­ti­lais­ten kanssa käyty­jen keskus­te­lu­jen kautta valikoi­tu­neet nuuska ja kanna­bis.

 

Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus

Music Against Drugs ‑päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus on yläkou­lui­käi­sil­le suunnat­tu ehkäi­se­vän päihde­työn kokonai­suus, joka toteu­te­taan yhteis­työs­sä kuntien kanssa. Päihde­kas­va­tus­ko­ko­nai­suus sisäl­tää nuoril­le suunnat­tu­ja kilpai­lu­ja, iltata­pah­tu­man ja koulu­vii­kon, joka suunni­tel­laan yhdessä koulu­jen tukiop­pi­lai­den kanssa. Koulu­vii­kon tavoit­tee­na on koulun yhtei­söl­li­syy­den vahvis­ta­mi­nen, kiusaa­mi­sen torju­mi­nen ja päihde­tie­don lisää­mi­nen. Nuorten kanssa toimi­vil­le ammat­ti­lai­sil­le tarjol­la on tietoa ja työka­lu­ja nuorten parissa tehtä­vän ehkäi­se­vän päihde­työn tueksi. Kokonai­suu­den aikana toteu­tet­ta­vien kyselyi­den tavoit­tee­na on tarjota kunnan ja hallin­non edusta­jil­le tietoa nuoria koske­van päätök­sen­teon tueksi. Music Against Drugs ry:n toimin­taa rahoit­taa Sosiaa­li- ja terveys­mi­nis­te­riö Veikkauk­sen tuotoil­la.

Jyväs­ky­läs­sä parhail­laan käynnis­sä oleva koulu­viik­ko huipen­tuu iltata­pah­tu­maan Jyväs­ky­län Veturi­tal­leil­la 10.11.2018, jossa nähdään muun muassa nuoria artis­te­ja ja nuorten bändejä.

 

Lisätie­dot ja haastat­te­lu­pyyn­nöt:

Sampo-Ilmari Tuhka­leh­to
toimin­nan­joh­ta­ja, Music Against Drugs ry
0452773208

Joni Söder­man
kehit­tä­mis­pääl­lik­kö, Music Against Drugs ry
0504390505

 

Lähteet:

Music Against Drugs ‑hyvin­voin­ti­ky­se­ly 2018, Jyväs­ky­lä
(hyvin­voin­ti­ky­se­lyn infogra­fii­kat saata­vil­la pyydet­täes­sä)

Koulu­ter­veys­ky­se­ly 2017:
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset?alue_0=236142&mittarit_0=200537&mittarit_1=199990&mittarit_2=199596&vuosi_2017_0=v2017#

Preven­tii­mi: http://www.preventiimi.fi/materiaalit/julkaisu-mita-on-nuorisoalan-ehkaiseva-paihdetyo/