Nuoret ja ehkäisevän päihdetyön toimijat lyövät voimansa yhteen nuorten Ehkäisevää taidetta kansalle ‑tapahtumassa Jyväskylässä

"Ehkäisevää taidetta kansalle" -teksti, markkinoi tapahtumaa, joka 2.12.2019, kello 16.00-20.00.

TIEDOTE 2.12.2019
Music Against Drugs ry


Music Against Drugs ry:n Ink-tiimin nuoret, Ehkäi­se­vä päihde­työ EHYT ry ja Youth Against Drugs ry lyövät voiman­sa yhteen ja järjes­tä­vät ilmai­sen taide­ta­pah­tu­man Nuorten taide­työ­pa­jan tilois­sa maanan­tai­na 2.12. kello 16–20. Tapah­tu­mas­sa on luvassa mm. taide­työ­pa­jan nuorten tekemää taidet­ta ja livemusiik­kia jyväs­ky­lä­läi­sel­tä suomi­roc­kia soitta­val­ta Säätö­va­ra-yhtyeel­tä.

Ehkäi­se­vää taidet­ta kansal­le ‑tapah­tu­man takana on ryhmä Music Against Drugs ry:n Ink-tiimi­toi­min­taan osallis­tu­via nuoria, jotka halua­vat herät­tää tapah­tu­mal­la avointa keskus­te­lu­kult­tuu­ria päihtei­siin ja niiden käyttöön liittyen: 

“Koemme tärkeäk­si jakaa nuoril­le päihde­tie­tout­ta neutraa­lil­la otteel­la, ilman liikaa pelot­te­le­mis­ta. Haluam­me myös herät­tää avointa keskus­te­lua syistä, jotka ovat johta­neet päihtei­den käyttöön, selviy­ty­mis­kei­nois­ta ongel­mal­li­ses­ta päihtei­den käytös­tä ja vaihtoeh­dois­ta päihtei­den käytöl­le. Taide nähdään tässä sekä välinee­nä keskus­te­luun ja taiteen tekemi­sen voi nähdä myös vaihtoeh­to­na päihtei­den käytöl­le tai niiden kokei­lul­le”, kertoo yksi tapah­tu­man järjes­tä­jis­tä, Ink-tiimis­sä toimiva Anton.

Toive ehkäi­se­vän päihde­työn taide­ta­pah­tu­man järjes­tä­mi­ses­tä nuoril­le tuli alunpe­rin vierai­lul­la Nuorten Ystävien valmen­nus­pa­ja Mahik­sel­le, ja ajatus kuulos­ti sen verran tärkeäl­tä, että se päätet­tiin viedä käytän­töön asti. Yhteis­työ­kump­pa­nik­si saatiin Jyväs­ky­läs­tä Ehkäi­se­vän päihde­työn EHYT ry ja Youth Against Drugs ry, joista molem­mat toimi­jat ovat myös paikal­la tapah­tu­mas­sa. Tapah­tu­mal­le sopivat tilat ja sisäl­löl­li­nen yhteis­työ saatiin sovit­tua Jyväs­ky­län kaupun­gin Nuorten taide­työ­pa­jan Tutu-pajan kanssa, jossa synty­nyt­tä taidet­ta tapah­tu­mas­sa nähdään.

Esillä tapah­tu­mas­sa on myös kokemus­ta­ri­noi­ta päihtei­den käytös­tä, joiden tarkoi­tuk­se­na on herät­tää keskus­te­lua mm. tekijöis­tä päihtei­den käytön taustal­la. Lisäksi tapah­tu­mas­sa on jaossa ehkäi­se­vän päihde­työn materi­aa­le­ja ja osallis­tu­maan pääsee myös kahoot-tieto­vi­soi­hin. Livemusiik­kia tapah­tu­maan tuovat jyväs­ky­lä­läi­nen suomi­rock-yhtye Säätö­va­ra ja räppäri Alavire. 

Ehkäi­se­vää taidet­ta kansal­le ‑tapah­tu­ma Nuorten taide­työ­pa­jan tilois­sa (Mataran­ka­tu 6) maanan­tai­na 2.12. kello 16–20. Tapah­tu­ma on ilmai­nen ja päihtee­tön. Terve­tu­loa!

Taustaa: 

Music Against Drugs ry tarjoaa työko­kei­lu- ja työssä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuoril­le Ink-tiimis­sä Jyväs­ky­läs­sä. Tiimi­jak­soon sisäl­tyy yksilö- ja ryhmä­val­men­nus­ta, monipuo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toimin­taa sekä työelä­mä­val­miuk­sia vahvis­ta­vaa projek­ti­työs­ken­te­lyä nuori­so­joh­toi­sis­sa tiimeis­sä. Toimin­nan tavoit­tee­na on nuorten työelä­mä­osal­li­suu­den edistä­mi­nen, työelä­mä- ja opiske­lu­val­miuk­sien vahvis­ta­mi­nen ja nuorten kokonais­val­tai­sen hyvin­voin­nin tukemi­nen.

Vuoden 2020 tiimi­jak­so­jen ajankoh­dat ovat:  3.2.–15.5., 8.6.–31.7. ja 31.8.–18.12.2020. Lisätie­toa toimin­nas­ta ja haku Ink-tiimiin: https://riemufinland.fi/osallistu/hae-tyoharjoitteluun/

Lisätie­to­ja:

Miia Matilai­nen, tiimi­val­men­ta­ja, Music Against Drugs ry
puh: 050 411 1672, miia.matilainen@riemufinland.fi

Reeta Nitovuo­ri, viestin­tä­pääl­lik­kö, Music Against Drugs ry 
puh: 0503456350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi