Nuo­ret ja ehkäi­se­vän päih­de­työn toi­mi­jat lyö­vät voi­man­sa yhteen nuor­ten Ehkäi­se­vää tai­det­ta kan­sal­le ‑tapah­tu­mas­sa Jyväs­ky­läs­sä

"Ehkäisevää taidetta kansalle" -teksti, markkinoi tapahtumaa, joka 2.12.2019, kello 16.00-20.00.

TIE­DO­TE 2.12.2019
Music Against Drugs ry


Music Against Drugs ry:n Ink-tii­min nuo­ret, Ehkäi­se­vä päih­de­työ EHYT ry ja Youth Against Drugs ry lyö­vät voi­man­sa yhteen ja jär­jes­tä­vät ilmai­sen tai­de­ta­pah­tu­man Nuor­ten tai­de­työ­pa­jan tilois­sa maa­nan­tai­na 2.12. kel­lo 16–20. Tapah­tu­mas­sa on luvas­sa mm. tai­de­työ­pa­jan nuor­ten teke­mää tai­det­ta ja live­musiik­kia jyväs­ky­lä­läi­sel­tä suo­mi­roc­kia soit­ta­val­ta Sää­tö­va­ra-yhtyeel­tä.

Ehkäi­se­vää tai­det­ta kan­sal­le ‑tapah­tu­man taka­na on ryh­mä Music Against Drugs ry:n Ink-tii­mi­toi­min­taan osal­lis­tu­via nuo­ria, jot­ka halua­vat herät­tää tapah­tu­mal­la avoin­ta kes­kus­te­lu­kult­tuu­ria päih­tei­siin ja nii­den käyt­töön liit­tyen: 

“Koem­me tär­keäk­si jakaa nuo­ril­le päih­de­tie­tout­ta neut­raa­lil­la otteel­la, ilman lii­kaa pelot­te­le­mis­ta. Haluam­me myös herät­tää avoin­ta kes­kus­te­lua syis­tä, jot­ka ovat joh­ta­neet päih­tei­den käyt­töön, sel­viy­ty­mis­kei­nois­ta ongel­mal­li­ses­ta päih­tei­den käy­tös­tä ja vaih­toeh­dois­ta päih­tei­den käy­töl­le. Tai­de näh­dään täs­sä sekä väli­nee­nä kes­kus­te­luun ja tai­teen teke­mi­sen voi näh­dä myös vaih­toeh­to­na päih­tei­den käy­töl­le tai nii­den kokei­lul­le”, ker­too yksi tapah­tu­man jär­jes­tä­jis­tä, Ink-tii­mis­sä toi­mi­va Anton.

Toi­ve ehkäi­se­vän päih­de­työn tai­de­ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­ses­tä nuo­ril­le tuli alun­pe­rin vie­rai­lul­la Nuor­ten Ystä­vien val­men­nus­pa­ja Mahik­sel­le, ja aja­tus kuu­los­ti sen ver­ran tär­keäl­tä, että se pää­tet­tiin vie­dä käy­tän­töön asti. Yhteis­työ­kump­pa­nik­si saa­tiin Jyväs­ky­läs­tä Ehkäi­se­vän päih­de­työn EHYT ry ja Youth Against Drugs ry, jois­ta molem­mat toi­mi­jat ovat myös pai­kal­la tapah­tu­mas­sa. Tapah­tu­mal­le sopi­vat tilat ja sisäl­löl­li­nen yhteis­työ saa­tiin sovit­tua Jyväs­ky­län kau­pun­gin Nuor­ten tai­de­työ­pa­jan Tutu-pajan kans­sa, jos­sa syn­ty­nyt­tä tai­det­ta tapah­tu­mas­sa näh­dään.

Esil­lä tapah­tu­mas­sa on myös koke­mus­ta­ri­noi­ta päih­tei­den käy­tös­tä, joi­den tar­koi­tuk­se­na on herät­tää kes­kus­te­lua mm. teki­jöis­tä päih­tei­den käy­tön taus­tal­la. Lisäk­si tapah­tu­mas­sa on jaos­sa ehkäi­se­vän päih­de­työn mate­ri­aa­le­ja ja osal­lis­tu­maan pää­see myös kahoot-tie­to­vi­soi­hin. Live­musiik­kia tapah­tu­maan tuo­vat jyväs­ky­lä­läi­nen suo­mi­rock-yhtye Sää­tö­va­ra ja räp­pä­ri Ala­vi­re. 

Ehkäi­se­vää tai­det­ta kan­sal­le ‑tapah­tu­ma Nuor­ten tai­de­työ­pa­jan tilois­sa (Mata­ran­ka­tu 6) maa­nan­tai­na 2.12. kel­lo 16–20. Tapah­tu­ma on ilmai­nen ja päih­tee­tön. Ter­ve­tu­loa!

Taus­taa: 

Music Against Drugs ry tar­jo­aa työ­ko­kei­lu- ja työs­sä­op­pi­mis­paik­ko­ja 18–29-vuotiaille nuo­ril­le Ink-tii­mis­sä Jyväs­ky­läs­sä. Tii­mi­jak­soon sisäl­tyy yksi­lö- ja ryh­mä­val­men­nus­ta, moni­puo­lis­ta yhtei­söl­lis­tä toi­min­taa sekä työ­elä­mä­val­miuk­sia vah­vis­ta­vaa pro­jek­ti­työs­ken­te­lyä nuo­ri­so­joh­toi­sis­sa tii­meis­sä. Toi­min­nan tavoit­tee­na on nuor­ten työ­elä­mä­osal­li­suu­den edis­tä­mi­nen, työ­elä­mä- ja opis­ke­lu­val­miuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ja nuor­ten koko­nais­val­tai­sen hyvin­voin­nin tuke­mi­nen.

Vuo­den 2020 tii­mi­jak­so­jen ajan­koh­dat ovat:  3.2.–15.5., 8.6.–31.7. ja 31.8.–18.12.2020. Lisä­tie­toa toi­min­nas­ta ja haku Ink-tii­miin: https://riemufinland.fi/osallistu/hae-tyoharjoitteluun/

Lisä­tie­to­ja:

Miia Mati­lai­nen, tii­mi­val­men­ta­ja, Music Against Drugs ry
puh: 050 411 1672, miia.matilainen@riemufinland.fi

Ree­ta Nito­vuo­ri, vies­tin­tä­pääl­lik­kö, Music Against Drugs ry 
puh: 0503456350, reeta.nitovuori@riemufinland.fi