Kategoria: Blogit ja vlogit

 • “Ink-tiimi kannusti minut taas ihmisten ilmoille”

  “Ink-tiimi kannusti minut taas ihmisten ilmoille”

  Haastat­te­lim­me Ink-tiimis­sä aiemmin mukana ollutta Pinjaa kokemuk­sis­ta tiimi­jak­soon liittyen. Lue haastat­te­lu alta! Mitä Ink-tiimis­sä mukana olemi­nen on sinulle antanut? Ennen Ink-tiimiä olin hieman syrjäy­ty­nyt, koska minulla ei ollut työpaik­kaa tai opiske­lu­paik­kaa pitkään aikaan, jossa olla päivit­täin toisten kanssa tekemi­sis­sä. Arkeni oli muuttu­nut hyvin­kin tylsäk­si ja toisti itseään. Tilan­net­ta pahensi se, että aloin vertaa­maan arkeani lähei­sii­ni,…

  Lue lisää

 • Tää on se merkki

  Tää on se merkki

  Kuvassa Ink-tiimin nuoria ja yhdis­tyk­sen henki­lö­kun­taa järjes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑iltata­pah­tu­maa syksyl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Musta nyt ei ainakaan ole tulossa mitään hienoa kasvu­ta­ri­naa”, ajatte­lin tuskas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päivä­nä­ni Ink-tiimi­läi­se­nä. En tiennyt mitä oli tulossa, enkä varsi­nai­ses­ti edes, että mihin olin tullut. Tiesin vain, että kysees­sä oli työko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na olisi joko bändi­tii­mi, pelitii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • Lähdetään porukalla kalaan ja kalasta kaveri!

  Lähdetään porukalla kalaan ja kalasta kaveri!

  Laina­tak­se­ni Robin Packa­le­nia, “meillä on hyvä jengi koossa taas” ja kampan­jan toteu­tus on jälleen alkanut! Erilai­sia teemoja pohdit­tiin ja pyöri­tel­tiin paljon, mutta tällä kertaa aiheek­si valikoi­tui nuorten aikuis­ten yksinäi­syys.  Kaikki lähti kysymyk­ses­tä, mistä voi nuori aikui­nen hankkia kaverei­ta, jos ei ole töissä tai koulus­sa. Erilai­sia mahdol­li­suuk­sia ryhmäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin verkos­sa­kin aivan mahdot­to­man paljon,…

  Lue lisää

 • Kesä Ink-tiimissä

  Kesä Ink-tiimissä

  Hei kaikil­le! Olen Pasa Göy, ex-tiimi­läi­nen ja opiske­len yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Humanis­ti­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Haluai­sin kertoa teille työhar­joit­te­lus­ta­ni, jonka suori­tin kesän Ink-tiimis­sä. Työsken­te­lin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä, ja tässä kirjoi­tuk­ses­sa kerron vähän minkä­lais­ta tiimis­sä oli! Valit­sin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min, jotta pääsi­sin vahvis­ta­maan ohjaus- jaesiin­ty­mis­tai­to­ja­ni. Työko­ke­muk­sen saami­nen oli minulle ykkös­jut­tu, jotta valmiu­det omalle alalle parani­si­vat entistä enemmän. Koin, että ohjaus­tii­mi…

  Lue lisää

 • Mielen koukerot — Vinkit

  Mielen koukerot — Vinkit

  Moi. Tuntuu­ko susta, että on hanka­laa ylläpi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tiedä mitä tekisit tai mikä voisi olla mukavaa? Oletko hukan­nut voima­va­ra­si vai tuntuu­ko vain liian haasta­val­ta edes ajatel­la tekevä­si jotain? Se on täysin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huomaat oman jaksa­mi­se­si, mihin se riittää ja mihin ei, on jo voima­va­ra. Halusim­me tehdä listauk­sen asiois­ta erilai­siin…

  Lue lisää

 • Ole se kuka olet, anteeksi pyytelemättä

  Ole se kuka olet, anteeksi pyytelemättä

  Moikku. “Nefer­Ne­fer­Ne­fer, miten elämä voite­taan?” kuului sanat biisis­tä, kun aloin tätä tekstiä kirjoit­ta­maan. Juuri sopiva kohta, joka sai ajatte­le­maan. Tarvit­see­ko elämää varsi­nai­ses­ti voittaa? Onko edes voitta­mi­ses­ta kyse? Ei minun mieles­tä. Mielen­ter­vey­den haasteet tai niin sanotus­ti “ongel­mat” ovat arkipäi­vää, mutta monesti herää silti ajatus: “onko tämä vielä­kin, tänä päivänä, vuonna 2022, näin iso tabu?” Ja kyllä,…

  Lue lisää

 • Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Ink-tiimi on täynnä erilaisia mahdollisuuksia

  Kevät on saapu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tiimi­läi­set! Music Against Drugs on saanut kevään Ink-tiimi­jak­sol­le jälleen paljon lahjak­kai­ta nuoria, joiden yhteen hiileen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään taidet­ta. Kuten sanottu, yhdis­tys toimii mahdol­lis­ta­ja­na nuorten haaveil­le ja toiveil­le. Olipa nuoren unelma­na harjoit­taa valoku­vaus­ta, mielei­sel­lä instru­men­til­la soitta­mis­ta tai oman video­pe­lin tekemis­tä, siihen tarjo­taan mahdol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Kokemukseni koronasta: Mitä tapahtuu minulle, kun kaikki keikat on peruttu!

  Oli vuoden 2020 maalis­kuu kun kaikki tapah­tui ja olin ollut viimei­sel­lä keikal­la Kerubis­sa. Tarkoi­tus oli lähteä Helsin­kiin katso­maan seuraa­vaa keikkaa, mutta kaikki perut­tiin siltä kuulta ja kukaan ei tiennyt mihin tämä virus pystyy.Olin ssinä vaihees­sa nuori­so­vers­taal­la tekemäs­sä työhar­joit­te­lua, kun virus tuli kaikkien elämään ja pilasi kaiken. Onneksi minulla oli jonkin­lai­nen suunni­tel­ma jatkos­ta koska halusin jatkaa…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Kokemukseni koronasta: Elämä ei olekaan itsestään selvää, sitä pitää arvostaa

  Reilu vuosi sitten, kun uutiset koronas­ta levisi­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vaikea hahmot­taa. Ajatte­lin aluksi, ettei tämä ole muuta­maa kuukaut­ta kummem­pi rutis­tus ja sitten päästään normaa­liin elämään. Toisin kuiten­kin kävi. Ennen koronaa minulla oli hyvin aktii­vi­nen sosiaa­li­nen elämä kodin ulkopuo­lel­la. Tehtiin ystävien kanssa mitä ikinä keksim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdessä. Kun se kaikki…

  Lue lisää

 • Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Kokemukseni korona-ajasta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koronan alkuai­ka oli hämmen­tä­vää. Asuin silloin vielä Kouvo­las­sa. Koulun oppitun­nit oli ohi ja pelkäs­tään itsenäi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioita jäljel­lä.Sinä keväänä oli serkku­ni häät, joihin en osallis­tu­nut fluns­sa­ni vuoksi, mutta jälkeen­päin tuli mietti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä siitä muut olisi myös sairas­tu­neet ja mietti­neet onko tää korona? Siitä huoli­mat­ta menin nuhai­se­na katso­maan Dinosau­rus-näytte­lyä Tikku­ri­laan, ja…

  Lue lisää

 • Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  Kokemukseni koronasta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun korona alkoi, tuntui, ettei tämä voi olla totta. Luojan kiitos, sain olla mukana yhdessä teatte­ri­pro­jek­tis­sa loppuun asti. Tietys­ti korona pilasi meidän karon­kan, jota ei koskaan saatu. Kesäksi en viitsi­nyt lähteä mukaan uuteen teatte­ri projek­tiin ja halusin­kin luopua tästä teatte­ri­ryh­mäs­tä. Totta­kai tilanne mieti­tyt­ti, mutta alkuun ei osannut pelätä asiaa tai liiaksi miettiä. Lähinnä vain eli…

  Lue lisää

 • Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi: “Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa”

  Pelitiimi koostuu joukosta nuoria joilla kaikilla on kiinnostusta peleihin suuntaan jos toiseen. Tällä kertaa Pelitiimin päämääränä on päättää peliaiheinen projekti, jota lähdemme työstämään tiimin voimin eteenpäin. Osalla meistä löytyy osaamista itse 3D-mallintamisesta, kun toiset taas osaavat piirtää tai tehdä ääniraitoja. Opimme koko projektin ajan toisiltamme ja autamme toisiamme vaikeissa tilanteissa. MIKKOHei, olen Mikko, olen 23,…

  Lue lisää

 • “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  “Tavoitteena työn mielekkyyden ja hyvinvoinnin ylläpito etätyöaikanakin”

  Ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Meidän vastuul­la on järjes­tää yhteis­tä kivaa tekemis­tä ja pitää huolta meidän työka­ve­rei­den hyvin­voin­nis­ta ja viihty­vyy­des­tä. Me virkis­te­tään tiimiä tauko­lii­kun­noin kerran päiväs­sä ja aamus­tar­tein kahdes­ti viikos­sa. Meidän tavoit­tee­na on pitää työsken­te­ly mielek­kää­nä, varsin­kin nyt etätyön ja itsenäi­sen työsken­te­lyn aikana. MARIAHeippa! Mun nimi on Maria ja toimin ohjaus-…

  Lue lisää

 • Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Vlogi: Emmanuelin päivä INK-tiimin etätyöskentelyssä

  Olen Emmanuel Kanda, tulin kongos­ta. Työsken­te­len Media ryhmäs­sä Inktii­mis­sa. Olen kiinnos­tu­nut tästä alasta koska mä tykän se ja haluai­sin lisätä tietoa media kokemuk­ses­sa. Se on kiva työsken­te­lee tämän alalla. Katso ohesta kuinka sujuu Emmanue­lin päivä INK-tiimin etätyös­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Vlogi: Iiron päivä media- ja bänditiimissä

  Iiro osallis­tui Ink-tiimiin syksyl­lä 2020 ja koska tarjol­la oli niin monta häntä kiinnos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valitsi niistä kaksi. Oheisel­ta videol­ta näet mitä kaikkea Iiron/Ilpon INK-päivään mahtuu. Näet Iiron videon klikkaa­mal­la alla olevaa linkkiä: ps. Kevään tiimi­ha­ku on nyt auki. Täytä hakulo­ma­ke tästä, niin olemme sinuun yhtey­des­sä ja keskus­tel­laan toiveis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tarkem­min. Jos sinulle tulee kysymyk­siä…

  Lue lisää

 • TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  TIIMILEIRI syksy 2020: skräppäystä, taidetta ja tukkihumalaa

  Vaikka poikkeuk­sel­li­set olot ovatkin koetel­leet syksyn Ink-tiimi­läi­siä, niin saimme vietet­tyä hauskat kaksi leiri­päi­vää Juhla­ta­lo Majakos­kel­la Ruokkeel­la. Puitteet olivat loista­vat, isolla pihalla mahtui hyvin temmel­tää (myös mukana ollut leiri­koi­ra) ja kaikki olivat kiitol­li­sia valmiis­ta ruoka­pöy­däs­tä.  Leirin toimin­ta oli monipuo­lis­ta, sillä jokai­nen ryhmä oli saanut suunni­tel­la ohjel­maa leiril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kanssa etsimme lähiym­pä­ris­tös­tä erilai­sia syksyn element­te­jä…

  Lue lisää

 • Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Pelitiimissä kehitetään visuaalista novellia

  Hei kaikil­le!Olemme tämän syksyn Inkin-tiimi­jak­son pelitii­mi. Suunnit­te­lem­me ja tuotam­me erilai­sia peliai­hei­sia projek­te­ja. Osallis­tum­me kaikki Music Against Drugs ry:n järjes­tö­toi­min­taan. Saamme toteut­taa erilai­sia hyvin­voin­ti- ja pelitee­mai­sia tehtä­viä ja opetel­la tiimi­työs­ken­te­lyä, projek­ti-työnte­koa.Seuraa­vak­si esitte­lem­me tiimin jäsenet. Kaikil­le esitet­tiin seuraa­vat kysymyk­set: Esitte­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mielen­kiin­non kohtei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Miksi päätit lähteä mukaan ink-tiimi toimin­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  “Melekosen mystinen Media- ja viestintätiimi”

  Ehtoota! Tässä ois syksyn 2020 meleko­sen mysti­nen media- ja viestin­tä­tii­mi! Aloitim­me tiimi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Meidän tehtä­väm­me on tuottaa erilais­ta media­si­säl­töä; muokkaam­me kuvia, teemme vlogi- ja blogi­si­säl­töä sekä printti‑, mainos- ja esite­ma­te­ri­aa­le­ja. Olemme aktii­vi­sia myös somen puolel­la, käy tsekkaa­mas­sa insta­gram. 😉

  Lue lisää

 • “On tärkeää osata sanoa ei”

  “On tärkeää osata sanoa ei”

  Osallis­tuin kaksi­päi­väi­sel­le mielen­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mieli ry:n suunnit­te­le­ma kokonai­suus. Kurssil­la käsitel­tiin laajas­ti erilai­sia mielen­ter­vey­den osa-alueita niin arkisem­mis­ta elämän­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liitty­vis­tä aiheis­ta kriisei­hin sekä itsemur­haa suunnit­te­le­van henki­lön autta­mi­seen. Teimme erilai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia ja aiheet saivat aikaan paljon keskus­te­lua osallis­tu­jien kesken. Kukin sai osallis­tua keskus­te­luun tai olla osallis­tu­mat­ta, mikäli esimer­kik­si aihea­lue oli…

  Lue lisää

 • Kesän 2020 media- ja viestintätiimi esittäytyy

  Kesän 2020 media- ja viestintätiimi esittäytyy

  Hei kaikil­le! Osallis­tuim­me tänä kesänä Inkin media- ja viestin­tä­tii­miin. Suunnit­te­lim­me ja tuotim­me erilai­sia video­pro­jek­te­ja ja paino­ma­te­ri­aa­le­ja sekä osallis­tuim­me Music Against Drugsin sosiaa­li­sen median päivi­tyk­seen ja organi­saa­tio­vies­tin­tään. Saimme toteut­taa erilai­sia media-alan tehtä­viä ja opetel­la valoku­vaus­ta, video­ku­vaus­ta ja editoin­tia. Seuraa­vak­si esitel­lään tiimin jäseniä: Jasmin Opiske­len tällä hetkel­lä Gradial­la media-alaa, ja suori­tan harkkaa­ni Inkin media­tii­mis­sä. Vapaa-ajalla­ni tykkään katsoa piirret­ty­jä,…

  Lue lisää

 • Haaveile, se tekee sinulle hyvää

  Haaveile, se tekee sinulle hyvää

  Anna ajatus­te­si virrata, ja muuta tylsis­ty­mi­nen super­voi­mak­si Tuntuu­ko siltä, että ei ole mitään tekemis­tä? Kenties suora­tois­to­pal­ve­lut ja some ovat aivan loppuun kulutet­tu­ja ja sinulla on yksin­ker­tai­ses­ti tylsää. Se ei ehkä olekaan huono asia. Ettäkö seiniin tuijot­ta­mi­nen ja sekun­ti­kel­lon viisa­rei­den raksut­ta­mi­sen kuunte­lu olisi hyvä asia, jopa hyödyl­lis­tä? Niin Manoush Zomoro­di, amerik­ka­lai­nen journa­lis­ti, kirjoit­taa kirjas­saan Bored and…

  Lue lisää

 • Verppu – vappu verkossa

  Verppu – vappu verkossa

  Kahvit porisee, munkit tuoksuu. Kaivan serpen­tii­nin nafta­lii­nis­ta ja vedän housut jalkaan… Tästä se lähtee, koko kansan Verppu! Mikä Verppu on? Music Against Drugs ry:n Ink-tiimien toimin­taan on vuosien varrel­la sisäl­ty­nyt verkos­toi­tu­mis­ta­pah­tu­man järjes­tä­mi­nen. Tapah­tu­man tarkoi­tuk­se­na on tehdä tiimi­läi­sil­le ja osallis­tu­jil­le tutuksi eri työelä­mä­toi­mi­joi­ta ja oppilai­tok­sia sekä mahdol­lis­taa verkos­toi­tu­mi­nen. Tällä kertaa pääsim­me kokei­le­maan tapah­tu­man järjes­tä­mis­tä sähköi­sel­lä alustal­la…

  Lue lisää

 • Kokemuksia etätyöskentelystä

  Kokemuksia etätyöskentelystä

  Siirryim­me Ink-tiimis­sä etätyös­ken­te­lyyn 16.3. koronae­pi­de­mian vuoksi. Etätyö meille on käytän­nös­sä sitä, että teemme samat tehtä­vät kotona, jotka tekisim­me toimis­tol­la­kin. Koska etätyö­jak­son alkaes­sa kaikki samat työka­lut eivät valitet­ta­vas­ti heti olleet käytös­sä, olemme myös joutu­neet toimi­maan hieman eri tavalla. Käytäm­me etätyös­sä Slackia, Discor­dia ja Googlen palve­lui­ta mm. Hangout­sia. Päivät yleensä käynnis­te­tään Hangout­sil­la, johon koko Ink-tiimi liittyy, yhtei­seen…

  Lue lisää

 • #OONMUKANA! ‑somekampanja keskittyy edistämään nuorten osallistumista ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

  #OONMUKANA! ‑somekampanja keskittyy edistämään nuorten osallistumista ohjattuun vapaa-ajan toimintaan

  Kevään 2020 yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin Ink-tiimi toteut­taa tällä viikol­la #OONMU­KA­NA! ‑somekam­pan­jan, jonka tavoit­tee­na on lisätä nuorten tietoi­suut­ta Jyväs­ky­län alueen ohjatun vapaa-ajan toimin­nan mahdol­li­suuk­sis­ta, mutta myös rohkais­ta nuoria osallis­tu­maan toimin­taan tulevai­suu­des­sa. Kampan­jan suunnit­te­lu­vai­hees­sa toteu­tet­tiin kohde­ryh­mäl­le, eli vuonna 1991–2004 synty­neil­le Jyväs­ky­lä­läi­sil­le nuoril­le alkukar­toi­tus­ky­se­ly, jonka tulok­set toimi­vat pohjana koko kampan­jal­le. Kyselyyn vastasi yhteen­sä 151 nuorta, joista suurin osa (90%)…

  Lue lisää

 • Kevään 2020 media- ja viestintätiimi

  Kevään 2020 media- ja viestintätiimi

  Moi! Media- ja viestin­tä­tii­mis­sä tuotam­me erilais­ta media­si­säl­töä, esimer­kik­si muokkaam­me kuvia, teemme vlogi- ja blogi­si­säl­töä sekä printti‑, mainos- ja esite­ma­te­ri­aa­le­ja. Ink-tiimi­jak­son aikana olemme laati­neet tiimi­sään­nöt, leirioh­jel­maa, kuten ohjat­tu­ja liikun­ta- ja peliti­lai­suuk­sia sekä somepos­tauk­sia. Lisäksi olemme suunni­tel­leet blogi­teks­tiä, oppineet valoku­vauk­ses­ta eri kameroil­la ja harjoi­tel­leet aikatau­lu­tus­ta.  Seuraa­vak­si pääset tutus­tu­maan meihin tarkem­min. Tervei­sin, kevään 2020 media- ja viestin­tä­tii­mi­läi­set

  Lue lisää

 • #OONMUKANA!-KAMPANJA

  #OONMUKANA!-KAMPANJA

  Linnut viser­tää, aurinko lämmit­tää ja kevät on vihdoin­kin täällä.  Ja sehän tarkoit­taa sitä, että on kevään yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimin loppu­hui­pen­nuk­sen eli #OONMUKANA!-somekampanjan aika. Ennen kuin on aika uppou­tua somekam­pan­jan yksityis­koh­tiin, muistel­laan vielä hetki sitä, miten tähän pistee­seen on päästy. Kampan­jan suunnit­te­lu lähti helmi­kuus­sa liikkeel­le tutus­tu­mal­la yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin teori­aan ja ideoi­mal­la kampan­jan toteu­tus­ta. Yhteis­kun­nal­li­sen markki­noin­nin tiimil­lä…

  Lue lisää

 • Negatiivisen mielen voi ohjelmoida uudelleen – Ink-tiimiläisten ilonaiheet

  Negatiivisen mielen voi ohjelmoida uudelleen – Ink-tiimiläisten ilonaiheet

  Hiiri­kä­si klikkaa selai­li­jan uutis­si­vus­tol­le kuin varkain. Huoles­tut­ta­vien uutis­ten näkemi­nen ahdis­taa, epätie­toi­suus kuiten­kin vielä enemmän. Ahdis­tus naker­taa tuotte­liai­suut­ta ja vie tilaa kaikel­ta mukaval­ta tekemi­sel­tä. Puhee­nai­heek­si­kin tuntuu aina valikoi­tu­van jokin ikävä asia. Ajatte­lem­me ajatus­ten purka­mi­sen autta­van, mutta kuinka usein tällai­set keskus­te­lut ovat oikeas­ti raken­ta­via eivätkä vain negatii­vi­suut­ta lietso­via? Tämä ei ole vain korona-ajan ilmiö: joskus valit­ta­mi­ses­ta tulee…

  Lue lisää

 • Tässä sulle vinkkii, hae mukaan Inkkiin

  Tässä sulle vinkkii, hae mukaan Inkkiin

  Olen Humakin toisen vuoden kulttuu­ri­tuot­ta­jao­pis­ke­li­ja, ja olen media­tii­mis­sä mukana. Harjoit­te­lus­sa olen oppinut kuvan­kä­sit­te­lyä, editoin­tia, kameran käyttöä, valoku­vaa­mis­ta järjes­tel­mä­ka­me­ral­la sekä videon tekoa. Olen käyttä­nyt erilai­sia ohjel­mia, joista osa oli uusia kuten inDesign ja Photos­hop. Liide­ri­val­men­nuk­ses­sa on keskus­tel­tu johta­mi­sen haasteis­ta sekä projek­tin­hal­lin­ta­työ­ka­luis­ta kuten kalen­te­reis­ta ja aikaja­nois­ta. Kulttuurituottajan näkökulma Music Against Drugs ry:n Ink-jaksol­la on monipuo­li­ses­ti toimin­taa liittyen…

  Lue lisää

 • Kevään 2020 yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi

  Kevään 2020 yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi

  Moi! Olen Nadia, terveyskasvatuksen opiskelija ja tuleva terkkaope. Music Against Drugs ry:lle hain harjoitteluun siksi, että täällä pääsen treenaamaan ohjaustaitojani ja samalla tutustumaan järjestötoimintaan. Yhteiskunnallisen markkinoinnin tiimi houkutteli minua kahdesta syystä. Toisaalta toiminta perustuu teoriapohjalle, jossa pääsen hyödyntämään omaa koulutustaustaani. Toisaalta taas minulla on herännyt kiinnostus yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tämä onkin hyvä tilaisuus saada kurkistus…

  Lue lisää

 • Kevään 2020 ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy!

  Kevään 2020 ohjaus- ja tapahtumatiimi esittäytyy!

  (Kuvassa vasem­mal­ta oikeal­le ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min Mira, Tiia, Jessica ja Annukka.) Meillä ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min arkipäi­vät koostu­vat pääsään­töi­ses­ti tauko­lii­kun­to­jen sekä tiistain ja perjan­tain aamus­tart­tien suunnit­te­lus­ta muille Ink-tiimi­läi­sil­le. Tauko­jum­pat pyritään pitämään liikun­nal­li­si­na ja leikki­si­nä, jotta kaikil­la olisi mukavaa ja kaikki saatai­siin osallis­tu­maan. Joskus tauko­lii­kun­to­ja on näytet­ty videoil­ta ja heitet­ty ihan hatus­ta­kin jos aikaa on ollut vähem­män. …

  Lue lisää