Kategoria: Blogit ja vlogit

 • “INK-TII­MI KAN­NUS­TI MINUT TAAS IHMIS­TEN ILMOIL­LE”

  “INK-TII­MI KAN­NUS­TI MINUT TAAS IHMIS­TEN ILMOIL­LE”

  Haas­tat­te­lim­me Ink-tii­mis­sä aiem­min muka­na ollut­ta Pin­jaa koke­muk­sis­ta tii­mi­jak­soon liit­tyen. Lue haas­tat­te­lu alta! Mitä Ink-tii­mis­sä muka­na ole­mi­nen on sinul­le anta­nut? Ennen Ink-tii­miä olin hie­man syr­jäy­ty­nyt, kos­ka minul­la ei ollut työ­paik­kaa tai opis­ke­lu­paik­kaa pit­kään aikaan, jos­sa olla päi­vit­täin tois­ten kans­sa teke­mi­sis­sä. Arke­ni oli muut­tu­nut hyvin­kin tyl­säk­si ja tois­ti itse­ään. Tilan­net­ta pahen­si se, että aloin ver­taa­maan arkea­ni lähei­sii­ni,…

  Lue lisää

 • TÄÄ ON SE MERK­KI

  TÄÄ ON SE MERK­KI

  Kuvas­sa Ink-tii­min nuo­ria ja yhdis­tyk­sen hen­ki­lö­kun­taa jär­jes­tä­mäs­sä Music Against Drugs ‑ilta­ta­pah­tu­maa syk­syl­lä 2022. Kuva: Juho Virin­kos­ki “Mus­ta nyt ei aina­kaan ole tulos­sa mitään hie­noa kas­vu­ta­ri­naa”, ajat­te­lin tus­kas­tu­nee­naensim­mäi­se­nä päi­vä­nä­ni Ink-tii­mi­läi­se­nä. En tien­nyt mitä oli tulos­sa, enkä var­si­nai­ses­ti edes, että mihin olin tul­lut. Tie­sin vain, että kysees­sä oli työ­ko­kei­lu­jak­so ja valit­ta­va­na oli­si joko bän­di­tii­mi, peli­tii­mi, ohjaus- ja…

  Lue lisää

 • LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  LÄH­DE­TÄÄN PORU­KAL­LA KALAAN JA KALAS­TA KAVE­RI!

  Lai­na­tak­se­ni Robin Pac­ka­le­nia, “meil­lä on hyvä jen­gi koos­sa taas” ja kam­pan­jan toteu­tus on jäl­leen alka­nut! Eri­lai­sia tee­mo­ja poh­dit­tiin ja pyö­ri­tel­tiin pal­jon, mut­ta täl­lä ker­taa aiheek­si vali­koi­tui nuor­ten aikuis­ten yksi­näi­syys.  Kaik­ki läh­ti kysy­myk­ses­tä, mis­tä voi nuo­ri aikui­nen hank­kia kave­rei­ta, jos ei ole töis­sä tai kou­lus­sa. Eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia ryh­mäy­ty­mi­seen on niin Jyväs­ky­läs­sä kuin ver­kos­sa­kin aivan mah­dot­to­man pal­jon,…

  Lue lisää

 • KESÄ INK-TII­MIS­SÄ

  KESÄ INK-TII­MIS­SÄ

  Hei kai­kil­le! Olen Pasa Göy, ex-tii­mi­läi­nen ja opis­ke­len yhtei­sö­pe­da­go­gik­si Huma­nis­ti­ses­sa ammat­ti­kor­kea­kou­lus­sa. Haluai­sin ker­toa teil­le työ­har­joit­te­lus­ta­ni, jon­ka suo­ri­tin kesän Ink-tii­mis­sä. Työs­ken­te­lin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mis­sä, ja täs­sä kir­joi­tuk­ses­sa ker­ron vähän min­kä­lais­ta tii­mis­sä oli! Valit­sin ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min, jot­ta pää­si­sin vah­vis­ta­maan ohjaus- jaesiin­ty­mis­tai­to­ja­ni. Työ­ko­ke­muk­sen saa­mi­nen oli minul­le ykkös­jut­tu, jot­ta val­miu­det omal­le alal­le para­ni­si­vat entis­tä enem­män. Koin, että ohjaus­tii­mi…

  Lue lisää

 • MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  MIE­LEN KOU­KE­ROT ‑VIN­KIT!

  Moi. Tun­tuu­ko sus­ta, että on han­ka­laa yllä­pi­tää omaa hyvin­voin­tia? Tai et tie­dä mitä teki­sit tai mikä voi­si olla muka­vaa? Olet­ko hukan­nut voi­ma­va­ra­si vai tun­tuu­ko vain lii­an haas­ta­val­ta edes aja­tel­la teke­vä­si jotain? Se on täy­sin ymmär­ret­tä­vää. Jo se, että huo­maat oman jak­sa­mi­se­si, mihin se riit­tää ja mihin ei, on jo voi­ma­va­ra. Halusim­me teh­dä lis­tauk­sen asiois­ta eri­lai­siin…

  Lue lisää

 • OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  OLE SE KUKA OLET, ANTEEK­SI PYY­TE­LE­MÄT­TÄ

  Moik­ku. “Nefer­Ne­fer­Ne­fer, miten elä­mä voi­te­taan?” kuu­lui sanat bii­sis­tä, kun aloin tätä teks­tiä kir­joit­ta­maan. Juu­ri sopi­va koh­ta, joka sai ajat­te­le­maan. Tar­vit­see­ko elä­mää var­si­nai­ses­ti voit­taa? Onko edes voit­ta­mi­ses­ta kyse? Ei minun mie­les­tä. Mie­len­ter­vey­den haas­teet tai niin sano­tus­ti “ongel­mat” ovat arki­päi­vää, mut­ta mones­ti herää sil­ti aja­tus: “onko tämä vie­lä­kin, tänä päi­vä­nä, vuon­na 2022, näin iso tabu?” Ja kyl­lä,…

  Lue lisää

 • INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  INK-TII­MI ON TÄYN­NÄ ERI­LAI­SIA MAH­DOL­LI­SUUK­SIA

  Kevät on saa­pu­nut, kuten myös Music Against Drugs ry:n uudet Ink-tii­mi­läi­set! Music Against Drugs on saa­nut kevään Ink-tii­mi­jak­sol­le jäl­leen pal­jon lah­jak­kai­ta nuo­ria, joi­den yhteen hii­leen puhal­ta­mi­nen on jo itses­sään tai­det­ta. Kuten sanot­tu, yhdis­tys toi­mii mah­dol­lis­ta­ja­na nuor­ten haa­veil­le ja toi­veil­le. Oli­pa nuo­ren unel­ma­na har­joit­taa valo­ku­vaus­ta, mie­lei­sel­lä instru­men­til­la soit­ta­mis­ta tai oman video­pe­lin teke­mis­tä, sii­hen tar­jo­taan mah­dol­li­suus ja…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Mitä tapah­tuu minul­le, kun kaik­ki kei­kat on perut­tu!

  Oli vuo­den 2020 maa­lis­kuu kun kaik­ki tapah­tui ja olin ollut vii­mei­sel­lä kei­kal­la Keru­bis­sa. Tar­koi­tus oli läh­teä Hel­sin­kiin kat­so­maan seu­raa­vaa keik­kaa, mut­ta kaik­ki perut­tiin sil­tä kuul­ta ja kukaan ei tien­nyt mihin tämä virus pys­tyy.Olin ssi­nä vai­hees­sa nuo­ri­so­vers­taal­la teke­mäs­sä työ­har­joit­te­lua, kun virus tuli kaik­kien elä­mään ja pila­si kai­ken. Onnek­si minul­la oli jon­kin­lai­nen suun­ni­tel­ma jat­kos­ta kos­ka halusin jat­kaa…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Elä­mä ei ole­kaan itses­tään sel­vää, sitä pitää arvos­taa

  Rei­lu vuo­si sit­ten, kun uuti­set koro­nas­ta levi­si­vät ja rajoi­tus­toi­met alkoi­vat, tilan­teen todel­li­suut­ta oli joten­kin vai­kea hah­mot­taa. Ajat­te­lin aluk­si, ettei tämä ole muu­ta­maa kuu­kaut­ta kum­mem­pi rutis­tus ja sit­ten pääs­tään nor­maa­liin elä­mään. Toi­sin kui­ten­kin kävi. Ennen koro­naa minul­la oli hyvin aktii­vi­nen sosi­aa­li­nen elä­mä kodin ulko­puo­lel­la. Teh­tiin ystä­vien kans­sa mitä iki­nä kek­sim­me­kään ajan kulut­ta­mi­sek­si yhdes­sä. Kun se kaik­ki…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­na-ajas­ta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koke­muk­se­ni koro­na-ajas­ta: Jotain pahaa, jotain hyvää?

  Koro­nan alkuai­ka oli häm­men­tä­vää. Asuin sil­loin vie­lä Kou­vo­las­sa. Kou­lun oppi­tun­nit oli ohi ja pel­käs­tään itse­näi­ses­ti toteu­tet­ta­via asioi­ta jäl­jel­lä.Sinä kevää­nä oli serk­ku­ni häät, joi­hin en osal­lis­tu­nut fluns­sa­ni vuok­si, mut­ta jäl­keen­päin tuli miet­ti­neek­si, että ihan hyvä näin – ehkä sii­tä muut oli­si myös sai­ras­tu­neet ja miet­ti­neet onko tää koro­na? Sii­tä huo­li­mat­ta menin nuhai­se­na kat­so­maan Din­osau­rus-näyt­te­lyä Tik­ku­ri­laan, ja…

  Lue lisää

 • Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  Koke­muk­se­ni koro­nas­ta: Joko tämä on jo ohi?

  “Kun koro­na alkoi, tun­tui, ettei tämä voi olla tot­ta. Luo­jan kii­tos, sain olla muka­na yhdes­sä teat­te­ri­pro­jek­tis­sa lop­puun asti. Tie­tys­ti koro­na pila­si mei­dän karon­kan, jota ei kos­kaan saa­tu. Kesäk­si en viit­si­nyt läh­teä mukaan uuteen teat­te­ri pro­jek­tiin ja halusin­kin luo­pua täs­tä teat­te­ri­ryh­mäs­tä. Tot­ta­kai tilan­ne mie­ti­tyt­ti, mut­ta alkuun ei osan­nut pelä­tä asi­aa tai lii­ak­si miet­tiä. Lähin­nä vain eli…

  Lue lisää

 • Peli­tii­mi: “Opim­me koko pro­jek­tin ajan toi­sil­tam­me ja autam­me toi­siam­me vai­keis­sa tilan­teis­sa”

  Peli­tii­mi: “Opim­me koko pro­jek­tin ajan toi­sil­tam­me ja autam­me toi­siam­me vai­keis­sa tilan­teis­sa”

  Peli­tii­mi koos­tuu jou­kos­ta nuo­ria joil­la kai­kil­la on kiin­nos­tus­ta pelei­hin suun­taan jos toi­seen. Täl­lä ker­taa Peli­tii­min pää­mää­rä­nä on päät­tää peliai­hei­nen pro­jek­ti, jota läh­dem­me työs­tä­mään tii­min voi­min eteen­päin. Osal­la meis­tä löy­tyy osaa­mis­ta itse 3D-mal­lin­ta­mi­ses­ta, kun toi­set taas osaa­vat piir­tää tai teh­dä ääni­rai­to­ja. Opim­me koko pro­jek­tin ajan toi­sil­tam­me ja autam­me toi­siam­me vai­keis­sa tilan­teis­sa. MIK­KOHei, olen Mik­ko, olen 23,…

  Lue lisää

 • “Tavoit­tee­na työn mie­lek­kyy­den ja hyvin­voin­nin yllä­pi­to etä­työ­ai­ka­na­kin”

  “Tavoit­tee­na työn mie­lek­kyy­den ja hyvin­voin­nin yllä­pi­to etä­työ­ai­ka­na­kin”

  Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi esit­täy­tyy Me ollaan ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­mi. Mei­dän vas­tuul­la on jär­jes­tää yhteis­tä kivaa teke­mis­tä ja pitää huol­ta mei­dän työ­ka­ve­rei­den hyvin­voin­nis­ta ja viih­ty­vyy­des­tä. Me vir­kis­te­tään tii­miä tau­ko­lii­kun­noin ker­ran päi­väs­sä ja aamus­tar­tein kah­des­ti vii­kos­sa. Mei­dän tavoit­tee­na on pitää työs­ken­te­ly mie­lek­kää­nä, var­sin­kin nyt etä­työn ja itse­näi­sen työs­ken­te­lyn aika­na. MARIAHeip­pa! Mun nimi on Maria ja toi­min ohjaus-…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Vlo­gi: Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä

  Olen Emma­nuel Kan­da, tulin kon­gos­ta. Työs­ken­te­len Media ryh­mäs­sä Ink­tii­mis­sa. Olen kiin­nos­tu­nut täs­tä alas­ta kos­ka mä tykän se ja haluai­sin lisä­tä tie­toa media koke­muk­ses­sa. Se on kiva työs­ken­te­lee tämän alal­la. Kat­so ohes­ta kuin­ka sujuu Emma­nue­lin päi­vä INK-tii­min etä­työs­ken­te­lys­sä. ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos…

  Lue lisää

 • Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Vlo­gi: Iiron päi­vä media- ja bän­di­tii­mis­sä

  Iiro osal­lis­tui Ink-tii­miin syk­syl­lä 2020 ja kos­ka tar­jol­la oli niin mon­ta hän­tä kiin­nos­ta­vaa sisäl­tö­ko­ko­nai­suut­ta, hän valit­si niis­tä kak­si. Ohei­sel­ta videol­ta näet mitä kaik­kea Iiron/Ilpon INK-päi­vään mah­tuu. Näet Iiron videon klik­kaa­mal­la alla ole­vaa link­kiä: ps. Kevään tii­mi­ha­ku on nyt auki. Täy­tä haku­lo­ma­ke täs­tä, niin olem­me sinuun yhtey­des­sä ja kes­kus­tel­laan toi­veis­ta­si ja tavoit­teis­ta­si tar­kem­min. Jos sinul­le tulee kysy­myk­siä…

  Lue lisää

 • TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  TII­MI­LEI­RI syk­sy 2020: skräp­päys­tä, tai­det­ta ja tuk­ki­hu­ma­laa

  Vaik­ka poik­keuk­sel­li­set olot ovat­kin koe­tel­leet syk­syn Ink-tii­mi­läi­siä, niin saim­me vie­tet­tyä haus­kat kak­si lei­ri­päi­vää Juh­la­ta­lo Maja­kos­kel­la Ruok­keel­la. Puit­teet oli­vat lois­ta­vat, isol­la pihal­la mah­tui hyvin tem­mel­tää (myös muka­na ollut lei­ri­koi­ra) ja kaik­ki oli­vat kii­tol­li­sia val­miis­ta ruo­ka­pöy­däs­tä.  Lei­rin toi­min­ta oli moni­puo­lis­ta, sil­lä jokai­nen ryh­mä oli saa­nut suun­ni­tel­la ohjel­maa lei­ril­le. Ohjaus- ja tapah­tu­ma­tii­min kans­sa etsim­me lähiym­pä­ris­tös­tä eri­lai­sia syk­syn ele­ment­te­jä…

  Lue lisää

 • Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Peli­tii­mis­sä kehi­te­tään visu­aa­lis­ta novel­lia

  Hei kai­kil­le!Olem­me tämän syk­syn Inkin-tii­mi­jak­son peli­tii­mi. Suun­nit­te­lem­me ja tuo­tam­me eri­lai­sia peliai­hei­sia pro­jek­te­ja. Osal­lis­tum­me kaik­ki Music Against Drugs ry:n jär­jes­tö­toi­min­taan. Saam­me toteut­taa eri­lai­sia hyvin­voin­ti- ja peli­tee­mai­sia teh­tä­viä ja ope­tel­la tii­mi­työs­ken­te­lyä, pro­jek­ti-työn­te­koa.Seu­raa­vak­si esit­te­lem­me tii­min jäse­net. Kai­kil­le esi­tet­tiin seu­raa­vat kysy­myk­set: Esit­te­ly: Kuka olet? Harrastuksia/ mie­len­kiin­non koh­tei­ta? Pelaa­mi­nen: mitä pelejä/ miten pelaat? Mik­si pää­tit läh­teä mukaan ink-tii­mi toi­min­taan? Omat…

  Lue lisää

 • “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  “Mele­ko­sen mys­ti­nen Media- ja vies­tin­tä­tii­mi”

  Ehtoo­ta! Täs­sä ois syk­syn 2020 mele­ko­sen mys­ti­nen media- ja vies­tin­tä­tii­mi! Aloi­tim­me tii­mi­har­joit­te­lum­me 7.9.2020. Mei­dän teh­tä­väm­me on tuot­taa eri­lais­ta media­si­säl­töä; muok­kaam­me kuvia, teem­me vlo­gi- ja blo­gi­si­säl­töä sekä printti‑, mai­nos- ja esi­te­ma­te­ri­aa­le­ja. Olem­me aktii­vi­sia myös somen puo­lel­la, käy tsek­kaa­mas­sa ins­ta­gram. 😉

  Lue lisää

 • “On tär­ke­ää osa­ta sanoa ei”

  “On tär­ke­ää osa­ta sanoa ei”

  Osal­lis­tuin kak­si­päi­väi­sel­le mie­len­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mie­li ry:n suun­nit­te­le­ma koko­nai­suus. Kurs­sil­la käsi­tel­tiin laa­jas­ti eri­lai­sia mie­len­ter­vey­den osa-aluei­ta niin arki­sem­mis­ta elä­män­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liit­ty­vis­tä aiheis­ta krii­sei­hin sekä itse­mur­haa suun­nit­te­le­van hen­ki­lön aut­ta­mi­seen. Teim­me eri­lai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toi­min­nal­li­sia har­joi­tuk­sia ja aiheet sai­vat aikaan pal­jon kes­kus­te­lua osal­lis­tu­jien kes­ken. Kukin sai osal­lis­tua kes­kus­te­luun tai olla osal­lis­tu­mat­ta, mikä­li esi­mer­kik­si aihea­lue oli…

  Lue lisää

 • Kesän 2020 media- ja vies­tin­tä­tii­mi esit­täy­tyy

  Kesän 2020 media- ja vies­tin­tä­tii­mi esit­täy­tyy

  Hei kai­kil­le! Osal­lis­tuim­me tänä kesä­nä Inkin media- ja vies­tin­tä­tii­miin. Suun­nit­te­lim­me ja tuo­tim­me eri­lai­sia video­pro­jek­te­ja ja pai­no­ma­te­ri­aa­le­ja sekä osal­lis­tuim­me Music Against Drug­sin sosi­aa­li­sen median päi­vi­tyk­seen ja orga­ni­saa­tio­vies­tin­tään. Saim­me toteut­taa eri­lai­sia media-alan teh­tä­viä ja ope­tel­la valo­ku­vaus­ta, video­ku­vaus­ta ja edi­toin­tia. Seu­raa­vak­si esi­tel­lään tii­min jäse­niä: Jas­min Opis­ke­len täl­lä het­kel­lä Gra­dial­la media-alaa, ja suo­ri­tan hark­kaa­ni Inkin media­tii­mis­sä. Vapaa-ajal­la­ni tyk­kään kat­soa piir­ret­ty­jä,…

  Lue lisää