“On tärkeää osata sanoa ei”

kolme ink-tiimiläistä seisoo kuvassa.

Osallis­tuin kaksi­päi­väi­sel­le mielen­ter­vey­den ensia­vun perus­kurs­sil­le, MTEA1, joka on Mieli ry:n suunnit­te­le­ma kokonai­suus. Kurssil­la käsitel­tiin laajas­ti erilai­sia mielen­ter­vey­den osa-alueita niin arkisem­mis­ta elämän­hal­lin­taan sekä ihmis­suh­tei­siin liitty­vis­tä aiheis­ta kriisei­hin sekä itsemur­haa suunnit­te­le­van henki­lön autta­mi­seen. Teimme erilai­sia mukaan­sa­tem­paa­via toimin­nal­li­sia harjoi­tuk­sia ja aiheet saivat aikaan paljon keskus­te­lua osallis­tu­jien kesken. Kukin sai osallis­tua keskus­te­luun tai olla osallis­tu­mat­ta, mikäli esimer­kik­si aihea­lue oli itselle liian raskas. Ketään ei halua­mat­taan siis pakotet­tu mukavuusa­lu­een­sa ulkopuo­lel­le. 

Kursseil­la käydys­tä keskus­te­lus­ta jäi mieleen, kuinka tärkeää on osata sanoa myös “ei” eri elämän osa-alueil­la, mikäli omat voima­va­rat eivät riitä sillä hetkel­lä esimer­kik­si ystävän tapaa­mi­seen tai ylitöi­hin. Muuten itsensä ajaa tilan­tee­seen, jossa niitä voima­va­ro­ja ei ole enää edes itselle mieluis­ten asioi­den tekemi­seen. Mieles­tä­ni yksi esille nosta­mi­sen arvoi­nen asia on, kuinka henki­ses­ti huonos­ti voivaa ystävää ei tule jättää yksin, sillä pelkkä läsnä­olo voi olla tällai­ses­sa tilan­tees­sa hyvin ratkai­se­vaa. Ei tule myöskään pelätä kysyä suoraan, mikäli epäilee, että ystäväl­lä voisi olla itsetu­hoi­sia ajatuk­sia.

Kaiken kaikki­aan kurssi oli inspi­roi­va sekä mielen­kiin­toi­nen. Mieles­tä­ni jokai­sen tulisi osallis­tua kysei­sel­le kurssil­le, sillä se antaa eväitä myös oman mielen­ter­vey­den ylläpi­tä­mi­seen ja ihmiset varmas­ti osaisi­vat tunnis­taa parem­min ne tilan­teet, joista ei ilman ammat­tia­pua selviä. Varmas­ti kaikki osallis­tu­jat saivat uusia välinei­tä oman mielen­ter­vey­den vaali­mi­seen. Ehdot­to­mas­ti ainakin itse aion osallis­tua myös MTEA2- kurssil­le tulevai­suu­des­sa.

Saana Töytäri,
Kesätii­mi 4

Lions Club Jyväs­ky­lä-Jyvä osallis­tui koulu­tuk­sen järjes­tä­mi­seen tarjoa­mal­la tiimi­läi­sil­le oppima­te­ri­aa­le­ja.

Kuvamuistiinpano työhyvinvoinnin säilyttämisen tavoista ja stressin ehkäisemisestä. Paperilla mainitaan hyviksi tavoiksi aikatauluttamisen, tukojen pitämisen, merkkien tunnistamisen ja mielekkäiden asioiden tekemisen. On tärkeää osata sanoa.
Kuvamuis­tiin­pa­no työhy­vin­voin­nin säilyt­tä­mi­sen tavois­ta ja stres­sin ehkäi­se­mi­ses­tä.